FilmNewsroom

Zapowiedzi i premiery filmowe w lutym

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Luty pomi­mo, że jest naj­krót­szym mie­sią­cem, rów­nież obfi­tu­je w pre­mie­ry, wybra­li­śmy dla was kil­ka pro­po­zy­cji fil­mo­wych.

6 LUTY

WARSAW BY NIGHT. Film opo­wia­da histo­rię czte­rech kobiet, któ­rych losy roz­gry­wa­ją się nie­za­leż­nie od sie­bie, a miej­scem, w któ­rym odby­wa­ją się istot­ne dla boha­te­rek roz­mo­wy jest nowo­cze­sna klu­bo­ka­wiar­nia „War­saw” w samym cen­trum sto­li­cy.

SERENA. Geo­r­ge i Sere­na osia­da­ją w Karo­li­nie Pół­noc­nej. Wyko­rzy­stu­jąc natu­ral­ne zaso­by lasów, roz­wi­ja­ją impe­rium skła­dów drew­na. Sere­na, dzię­ki swo­jej przed­się­bior­czo­ści i kie­row­ni­czym umie­jęt­no­ściom, może dorów­nać każ­de­mu męż­czyź­nie w zarzą­dza­niu posia­dło­ścią i mająt­kiem. Wspól­nie z mężem sta­no­wią zna­ko­mi­tą parę, któ­rej nic nie jest w sta­nie prze­szko­dzić w reali­za­cji wspól­nych pla­nów i ambi­cji. Nie­ste­ty przy­szłość impe­rium skła­dów drew­na Geo­r­ge­’a Pem­ber­to­na sta­je pod zna­kiem zapy­ta­nia, kie­dy oka­zu­je się, że żona poten­ta­ta jest bez­płod­na.

DZIKA DROGA. Ekra­ni­za­cja best­sel­le­ro­wej, auto­bio­gra­ficz­nej książ­ki Che­ryl Stray­ed. Nagro­dzo­na Osca­rem­Re­ese Wither­spo­on (”Spa­cer po linie”) w roli kobie­ty, któ­ra uświa­da­mia sobie,że jej życie legło w gru­zach i wyru­sza na samot­ną wypra­wę przez całe Sta­ny­Zjed­no­czo­ne, by odna­leźć sie­bie i poczu­cie sen­su życia. Reży­se­ria: Jean-Mar­cVal­lée, twór­ca osca­ro­we­go ”Witaj w klu­bie”.

DZIEŃ Z ŻYCIA BLONDYNKI. Boha­ter­ką roz­bra­ja­ją­cej kome­dii „Dzień z życia blon­dyn­ki” jest Meghan Miles (Eli­za­beth Banks), któ­ra wła­śnie mia­ła zły dzień. Napraw­dę baaar­dzo zły dzień! Meghan jest dzien­ni­kar­ką z Los Ange­les, któ­rej marze­niem jest pro­wa­dze­nie wia­do­mo­ści w jed­nej z czo­ło­wych sta­cji tele­wi­zyj­nych. Wszyst­ko wywra­ca się do góry noga­mi, gdy rzu­ca ją narze­czo­ny, a dziew­czy­na tra­ci szan­sę na awans. Ale od cze­go są naj­lep­sze przy­ja­ciół­ki! Ubie­ra­ją ją w pro­wo­ka­cyj­ną żół­tą sukien­kę i orga­ni­zu­ją sza­lo­ny wie­czór na mie­ście. Atmos­fe­ra naj­mod­niej­sze­go noc­ne­go klu­bu wszyst­kim popra­wia nastrój i nawet uro­cza Meghan zaczy­na zuchwa­le flir­to­wać z przy­stoj­nym bar­ma­nem, Gor­do­nem (James Mars­den). To, co wyda­rzy­ło się następ­ne­go dnia, gdy Meghan obu­dzi­ła się w miesz­ka­niu Gor­do­na, w zupeł­nie nie zna­nej sobie dziel­ni­cy LA, uru­cho­mi­ło serię nie­for­tun­nych zda­rzeń. I tak, w jeden dzień, porząd­na dziew­czy­na prze­ży­je kil­ka mało chwa­leb­nych przy­gód.

13 LUTY

PIĘĆDZIESIĄT TWARZY GREYA. Ekra­ni­za­cja naj­więk­sze­go best­sel­le­ra ostat­nich lat. Książ­ka „Pięć­dzie­siąt twa­rzy Greya” uzna­wa­na jest za naj­szyb­ciej sprze­da­ją­cą się w histo­rii lite­ra­tu­ry; do dziś serię kupi­ło ponad 100 milio­nów osób na całym świe­cie. Stu­dent­ka lite­ra­tu­ry Ana­sta­sia Ste­ele (Dako­ta John­son) pozna­je przy­stoj­ne­go, tajem­ni­cze­go milio­ne­ra Chri­stia­na Greya (Jamie Dornan). Począt­ko­we zauro­cze­nie prze­mie­nia się w gorą­cy per­wer­syj­ny romans, któ­ry na zawsze zmie­ni życie Ana­sta­sii. Naj­bar­dziej ocze­ki­wa­na pre­mie­ra roku.

TAJEMNICE LASU. W fil­mo­wej wer­sji kul­to­we­go musi­ca­lu zagra­ją: Meryl Stre­ep, John­ny Deep, Emi­ly Blunt, Chris Pine i Anna Ken­drick. Zacza­ro­wa­ne knie­je kry­ją sple­cio­ne losy baj­ko­wych boha­te­rów, szu­ka­ją­cych dla sie­bie nowych ról… Będzie­cie zasko­cze­ni!

KINGSMAN: TAJNE SŁUŻBY. Ekra­ni­za­cja kul­to­wej serii opo­wie­ści rysun­ko­wych Mar­ka Mil­la­ra (”Ulti­ma­te Aven­gers”, ”Wan­ted: Ści­ga­ni”), któ­rą wyre­ży­se­ro­wał Mat­thew Vau­ghn (”Gwiezd­ny pył”, ”Kick-Ass”, ”X‑Men: Pierw­sza kla­sa”). Nagro­dzo­ny Osca­rem Colin Firth (”Jak zostać kró­lem”) w roli doświad­czo­ne­go agen­ta służb spe­cjal­nych, któ­ry bie­rze pod swo­je skrzy­dła ambit­ne­go żół­to­dzio­ba. W pozo­sta­łych rolach: dwu­krot­ny lau­re­at Osca­ra Micha­el Caine (”Mrocz­ny rycerz”, ”Incep­cja”), Taron Eger­ton, nomi­no­wa­ny do Osca­ra Samu­el L. Jack­son (”Pulp Fic­tion”, ”Aven­gers”), nie­za­po­mi­na­ny Luke Sky­wal­ker z ory­gi­nal­nej try­lo­gii ”Gwiezd­ne woj­ny” Mark Hamill i Mark Strong (”Wróg numer 1”, ”Szpieg”).

20 LUTY

VIVIANE CHCE SIĘ ROZWIEŚĆ. Kobie­ta i jej praw­nik muszą zmie­rzyć się z bez­kom­pro­mi­so­wą posta­wą Eli­ze­usza, któ­ry igno­ru­je nawet zawia­do­mie­nia rabi­nów o zwo­ła­niu. Kie­dy w koń­cu nie będzie mógł wymi­gać się od przyj­ścia do sądu, wciąż upar­cie odmó­wi przy­zna­nia żonie roz­wo­du (czy­li tytu­ło­we­go gett), mimo że już od lat żyją w sepa­ra­cji. Zbli­ża się osta­tecz­na roz­pra­wa. Świad­ko­wie zosta­ją wezwa­ni, pro­ce­du­ry cią­gną się, a Vivia­ne nadal nie jest w sta­nie odzy­skać utra­co­nej god­no­ści.

BIAŁY BÓG. 13-let­nia Lili wal­czy o to, by zacho­wać swo­je­go czwo­ro­no­ga, jed­nak jej ojciec porzu­ca psa na środ­ku uli­cy. Zwie­rzę błą­ka się po mie­ście, na wła­snej skó­rze doświad­cza­jąc, jak okrut­ni potra­fią być ludzie. Hagen ucie­ka przed hyc­la­mi, wpa­da w pułap­kę chci­we­go bez­dom­ne­go, zosta­je uwię­zio­ny i tre­no­wa­ny do krwa­wych walk. W koń­cu dołą­cza do sfo­ry roz­ju­szo­nych psów, któ­re msz­czą się na swo­ich opraw­cach.

LITEWSKI PRZEKRĘT. Film opo­wia­da histo­rię czte­rech przy­ja­ciół: Joh­na, Bena, Tima i Micha­ela, któ­rzy po pierw­szym wspól­nym napa­dzie rabun­ko­wym, w wyni­ku nie­szczę­śli­we­go zbie­gu oko­licz­no­ści, tra­fia­ją na koniec świa­ta, czy­li do jed­ne­go z kra­jów Euro­py Wschod­niej, peł­ne­go pro­sty­tu­tek, prze­myt­ni­ków, sko­rum­po­wa­nych poli­cjan­tów, tanie­go piwa i cho­rych fan­ta­zji. Aby oca­lić życie, przy­ja­cie­le muszą nie tyl­ko doświad­czyć kul­tu­ro­we­go szo­ku, ale rów­nież odkryć na nowo war­tość łączą­cej ich przy­jaź­ni.

SNAJPER. Jako wysła­ny do Ira­ku czło­nek eli­tar­nej jed­nost­ki Navy SEALs Chris Kyle (Bra­dley Cooper) ma tyl­ko jed­ną misję – chro­nić swo­ich towa­rzy­szy bro­ni. Swo­ją pre­cy­zją ratu­je nie­zli­czo­ną ilość żoł­nie­rzy na polu bitwy. W mia­rę jak opo­wie­ści o jego czy­nach roz­po­wszech­nia­ją się, zysku­je sobie mia­no “legen­dy”. Repu­ta­cja Kyle­’a rośnie tak­że za linia­mi wro­ga. Powstań­cy uzna­ją snaj­pe­ra za waż­ny cel i wyzna­cza­ją nagro­dę za jego gło­wę. Naj­więk­szym wyzwa­niem w życiu Chri­sa jest jed­nak pozo­sta­nie mężem i ojcem dla rodzi­ny, od któ­rej dzie­li go pół świa­ta. Pomi­mo nie­bez­pie­czeństw i roz­łą­ki z bli­ski­mi, Chris odby­wa czte­ry zmia­ny w Ira­ku. Jed­nak po powro­cie do żony Tayi (Sien­na Mil­ler) i dzie­ci zda­je sobie spra­wę, że nie pozo­sta­wi woj­ny za sobą.

27 LUTY

MIĘDZY ŚWIATAMI. Po śmier­ci bra­ta w Afga­ni­sta­nie, Jasper powra­ca do służ­by woj­sko­wej. Jego oddział chro­ni małą wio­skę przed tali­ba­mi. Poma­ga im lokal­ny tłu­macz – Tarik, któ­ry sta­ra się zacho­wać moż­li­we naj­więk­szą neu­tral­ność. To jed­nak nie wystar­cza, aby on i jego stu­diu­ją­ca sio­stra mogli czuć się bez­piecz­nie. Dra­ma­tycz­na sytu­acja posta­wi Jaspe­ra przed trud­nym wybo­rem – czy pomóc przy­ja­cie­lo­wi Tari­ko­wi czy też dosto­so­wać się do suro­we­go pro­to­ko­łu woj­sko­we­go? Feo Ala­dag opo­wia­da­jąc oo żoł­nier­zach wysła­nych do Afga­ni­sta­nu, trak­tu­je o pro­ble­mie powi­no­wac­twa i odmien­no­ści, zaufa­nia i poraż­ki. Pyta: jak moż­na zacho­wy­wać się po ludz­ku, odbi­ja­jąc się od woj­sko­wej biu­ro­kra­cji? Co zosta­je z huma­ni­stycz­nych ide­ałów, kie­dy co dzień musisz wal­czyć o prze­ży­cie?

DRUGA SZANSA. Andre­as (Niko­laj Coster-Wal­dau) i Simon (Ulrich Thom­sen), detek­ty­wi a zara­zem naj­lep­si przy­ja­cie­le, pro­wa­dzą cał­ko­wi­cie odmien­ny tryb życia. Simon – świe­żo upie­czo­ny roz­wod­nik spę­dza więk­szość cza­su na upi­ja­niu się w lokal­nym klu­bie noc­nym, pod­czas gdy Andre­as wie­dzie poukła­da­ne życie z pięk­ną żoną i synem. Pew­ne­go dnia poli­cjan­ci zosta­ją wezwa­ni do pato­lo­gicz­nej rodzi­ny. Prócz odu­rzo­nych nar­ko­ty­ka­mi i kłó­cą­cych się rodzi­ców w sza­fie znaj­du­ją pła­czą­ce­go chłop­ca. Wkró­ce ruty­no­wa inter­wen­cja prze­ra­dza się w otwar­ty kon­flikt pomię­dzy funk­cjo­na­riu­sza­mi.

CO ROBIMY W UKRYCIU. Nowy film twór­ców „Boya” i „Fli­ght of the Con­chords” jest wybu­cho­wą mie­szan­ką hor­ro­ru i czar­nej kome­dii zre­ali­zo­wa­ną w mod­nej kon­wen­cji moc­ku­men­tu. Via­go (379 l.), Deacon (183 l.), Vla­di­slav (862 l.) i Petyr (8000 l.) miesz­ka­ją razem na przed­mie­ściach współ­cze­sne­go Wel­ling­ton w Nowej Zelan­dii. Ich życie roz­po­czy­na się dopie­ro po zmro­ku, kie­dy to opusz­cza­ją trum­ny i lego­wi­ska, by sta­wić czo­ła codzien­no­ści, któ­ra rów­nież dla wam­pi­rów bywa nie­ła­twa. Nie­śmier­tel­ność i pra­gnie­nie świe­żej ludz­kiej krwi już daw­no prze­sta­ły być ich głów­nym zmar­twie­niem, bo współ­cze­sność sta­wia przed nimi nowe wyzwa­nia. Gru­pa fil­mow­ców towa­rzy­szy im pod­czas codzien­nych obo­wiąz­ków, drob­nych kłót­ni czy noc­nych wyjść na mia­sto, któ­re z bły­sko­tli­wym humo­rem uświa­da­mia­ją nam, że choć ich ser­ca prze­sta­ły bić wie­ki temu, wciąż żywią gorą­ce i bar­dzo ludz­kie uczu­cia.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
FilmKultura

Po tamtej stronie drzwi

Psy­cho­lo­gicz­ny film gro­zy, utrzy­ma­ny w sty­lu słyn­ne­go „Szó­ste­go zmy­słu”.
Więcej
FilmKultura

Kino dla feministki. 5 filmów, które warto obejrzeć

Jakie mamy być? Takie, jak chce­my – sil­ne mimo sła­bo­ści, pięk­ne wbrew temu, co nam się w sobie nie podo­ba, szczę­śli­we bez narzu­co­ne­go męskie­go ramie­nia. Do tego doszły boha­ter­ki obra­zów ze zna­kiem „Girl Power”. Roz­siądź­my…
Więcej
FilmKultura

Wrześniowe nowości filmowe

Jesień w pol­skich kinach zapo­wia­da się napraw­dę inte­re­su­ją­co. Fil­my gro­zy, sen­sa­cyj­ne, i dobre kome­die cze­ka­ją na widzów spra­gnio­nych praw­dzi­wych, fil­mo­wych emo­cji. Nasz redak­cja wybra­ła kil­ka z nich, na któ­re watro war­to poświę­cić wrze­śnio­we wie­czo­ry.
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *