KulturaWydarzenia

ZAPLANUJ ORYGINALNIE NOC MUZEÓW

W dniu 14 maja 2016 roku aż 52 muzea pra­gną podzie­lić się swo­im bogac­twem zabyt­ków. Eks­po­zy­cje już na Was cze­ka­ją. Może wła­śnie tym razem pobi­je­my dotych­cza­so­wy rekord w War­sza­wie, 15 tysię­cy odwie­dza­ją­cych w jed­ną noc? Jed­nak co wybrać z takiej dłu­giej listy pla­có­wek i gdzie war­to być, bo nie spo­sób się rozdwoić.

Redak­cja Vers-24 pole­ca 7 ory­gi­nal­nych miejsc, któ­re prze­nio­są Was w świat kul­tu­ry, mody, tań­ca i sma­ków, łączą­cych poko­le­nia i pre­zen­tu­ją­cych wyjąt­ko­we dzie­dzic­two naro­do­we z zupeł­nie innej per­spek­ty­wy. Więk­szość z tych miejsc wca­le nie jest naj­bar­dziej popu­lar­na. Żeby było cie­ka­wiej, ina­czej i aby muzea koja­rzy­ły się Wam z eks­cy­ta­cją, a nie żmud­nym oglą­da­niem zbio­rów w ciszy. Zapo­wia­da się mod­nie i wie­lo­kul­tu­ro­wo, a wizy­ta­cja odbę­dzie się z wizą do odle­głych zakąt­ków świata.

z19977929IER,Noc-Muzeow-2016

  1. POZNAJ SŁYNNE PANNY NA WILANOWIE!

Ul. Sta­ni­sła­wa Kost­ki Potoc­kie­go 10/16, 02 – 958 Warszawa

19:00 – 1.00

Noc Muze­ów to oka­zja do bez­płat­ne­go zwie­dza­nia pięk­ne­go pała­cu na Wila­no­wie. Bez ludzi jed­nak nawet naj­cu­dow­niej­sze wnę­trza i budyn­ki, były­by tyl­ko mar­twy­mi mura­mi i mebla­mi. O tym prze­ko­nał się już sam Kocha­now­ski po stra­cie swo­jej córecz­ki. Dla­te­go w 2016 roku, moty­wem prze­wod­nim będą słyn­ne pan­ny na Wila­no­wie. Kobie­ty nie­ro­ze­rwal­nie zwią­za­ne z wyjąt­ko­wym pała­cem. Zna­ne ze swo­jej siły cha­rak­te­ru. Tu poznasz zarys Marii Kazi­mie­ry, Iza­be­li Lubo­mir­skiej, Alek­san­dry Potoc­kiej i Elż­bie­ty Sie­niaw­skiej. Ścież­kę zwie­dza­nia w ramach Wila­nów Guide zapro­jek­to­wa­no w opar­ciu o nowo­cze­sną tech­no­lo­gię. Z powo­dze­niem możesz tu wyko­rzy­stać swój smart­fon. Dzię­ki nie­mu, poznasz nie tyl­ko wpływ nie­wiast na kli­mat rezy­den­cji, oby­cza­jo­wość, dzie­je kra­ju oraz losy Euro­py. Odsłu­chasz rów­nież nagrań lek­tor­skich bądź włą­czysz wer­sję w języ­ku migo­wym. O godzi­nie 19:00 star­tu­je część poświę­co­na obiek­tom zwią­za­nym z Pania­mi na Wila­no­wie. Wie­ko wir­gi­na­łu, toa­let­ka Kró­lo­wej Mary­sień­ki, histo­ria pan­ny Psy­che na nowo odkry­wa­na czy hafto­wa­na maka­ta jedwab­na z XVII wie­ku… dla miło­śni­ków rodo­wo­dów, drzew gene­alo­gicz­ny, histo­rii i rekon­struk­cji. Jeśli lubisz spa­ce­ry, pole­ca­my Ci obej­rzeć deko­ra­cje rzeź­biar­skie ogro­dów w Wila­no­wie m.in. kopie z warsz­ta­tu J.Ch.Redlera. Uwa­ga: licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na. O godzi­nie 21.00 zaczy­na się pokaz mody pt. Car­pe Diem i Pudro­we Roko­ko! Stro­je cha­rak­te­ry­stycz­nej dla tej epo­ki, zapro­jek­to­wa­ne przez stu­dent­ki Wyż­szej Szko­ły Arty­stycz­nej, obu­dzą w Tobie na nowo posta­wę „Życia Chwilą”!

  1. POCZUJ KLIMAT POWOJENNEJ WARSZAWY!

DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ

Ul. Karo­wa 20

18:00–1.00

Jeśli pasjo­nu­jesz się kli­ma­tem War­sza­wy z lat 50’ XX wie­ku, codzien­nym życiem jego miesz­kań­ców w latach powo­jen­nych, sty­lem ubio­ru w tym okre­sie, to miej­sce jest odpo­wied­nie dla Cie­bie. Pro­za życia ufor­mo­wa­na w ory­gi­nal­nym kształ­cie. Pro­gram prze­wi­du­je foto­gra­ficz­ne ćwi­cze­nia z patrze­nia, wykład na temat mody „w ruinach” popro­wa­dzo­ny przez Karo­li­nę Sulej oraz inte­rak­tyw­ną grę dla tych, któ­rzy marzą o podró­ży w cza­sie. Even­to­wi towa­rzy­szyć będzie war­szaw­ska muzy­ka w tle, kino w piw­ni­cy oraz pysz­ne war­szaw­skie przy­sma­ki. Zoba­czy­cie dla­cze­go war­to kochać sto­li­cę Pol­ski, sza­no­wać ją i za co ją cenić.

 

  1. ROZKOSZUJ SIĘ SŁODYCZĄ WEDLA!

FABRYKA WEDLA

Ul. Zamoy­skie­go 24/26

12:00 – 24.00

Pod­czas zwie­dza­nia fabry­ki, naj­pysz­niej­sze­go i naj­słod­sze­go miej­sca na świe­cie, poznasz taj­ni­ki pro­duk­cji wedlow­skich łako­ci. Do tej sła­bo­ści przy­zna­ją się nawet model­ki, a dzie­ci nie mają z tym naj­mniej­szych pro­ble­mów. Zwie­dza­ją­cy odkry­ją jed­ną z naj­bar­dziej nowo­cze­snych linii pro­duk­cyj­nych Venus oraz… Pra­cow­nię Rary­ta­sów, gdzie powsta­ją ręcz­nie wyko­ny­wa­ne pysz­no­ści! Zwie­dza­ją­cy pozna­ją histo­rię legen­dar­nej fir­my, obej­rzą salę Pamię­ci, miej­sce pra­cy Jana Wedla i skosz­tu­ją wedlow­skich sło­dy­czy, któ­re sta­no­wią naj­lep­szy upo­mi­nek dla miesz­kań­ców inne­go kra­ju. Wedlow­skie pta­sie mlecz­ko. Któż go nie zna? Lepiej przy­go­tuj pusty żołą­dek na ten dzień, bo zapo­wia­da się nie­zła daw­ka kakao boga­te­go w magnez! Miło­śni­kom rzeź­by pole­ca­my zoba­czyć makie­tę mia­sta z cze­ko­la­do­wą kolej­ką autor­stwa Maestro Cze­ko­la­dy E.  Wedel, Janu­sza Pro­fu­sa. War­sza­wa to w koń­cu mia­sto  sil­nie zurbanizowane.

 

  1. ZABAWA W LALKI?

TEATR LALKA

Ul. Plac Defi­lad 1, Pałac Kul­tu­ry i Nauki

20:00 – 24.00

Jeśli uwiel­biasz kli­mat teatrów, a gra na sce­nie to dla Cie­bie żywe emo­cje i sztu­ka lep­sza niż kino, przyjdź koniecz­nie do PKiN. W pro­gra­mie wysta­wa „Adam Kilian. Fascy­na­cje”, pre­zen­tu­ją­ca doro­bek uta­len­to­wa­ne­go sce­no­gra­fa z okre­su jego pra­cy dla Teatru Laka. W holu i foy­er, możesz obej­rzeć kolek­cję lalek ze sław­nych przed­sta­wień Kilia­na zre­ali­zo­wa­nych w okre­sie 1956 – 2008. Kolej­ną god­ną uwa­gi eks­po­zy­cję lalek, zoba­czysz w nie­wiel­kim muzeum w piw­ni­cach PKiN. Sym­bo­licz­ny i odda­ją­cych ducha tytuł wysta­wy „Pod­ziem­ne życie lalek” nawią­zu­je do lat 1955 – 2005. Są to małe pereł­ki, dzie­ła sztu­ki wybit­nych pol­skich sce­no­gra­fów m.in. Zofii Sta­ni­sław­skiej – Howur­ko­wej, Ada­ma Kilia­na, Ale­go Bun­scha, Boh­da­na Buten­ki, Raj­mun­da Strze­lec­kie­go i Miko­ła­ja Male­szy. W trak­cie wyda­rze­nia odkry­jesz sma­ki w Bufe­cie Teatralnym.

 

  1. ISLAM NIE TAKI OBCY.

OŚRODEK KULTURY MUZUŁMAŃSKIEJ

Ul. Boha­te­rów Wrze­śnia 23

15:00 – 22:00

Kul­tu­ra muzuł­mań­ska i islam to tema­ty wciąż budzą­ce kon­tro­wer­sje w Pol­sce i zara­zem intry­gu­ją­ce, fascy­nu­ją­ce swo­ją odmien­no­ścią rytu­ałów. Nie­za­leż­nie od tego jakie­go jesteś wyzna­nia bądź naro­do­wo­ści, trze­ba przy­znać: muzuł­ma­nie wno­szą wie­le pięk­na do dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go w posta­ci archi­tek­tu­ry i zdob­nic­twa. Pro­gram prze­wi­du­je zwie­dza­nie mecze­tu z prze­wod­ni­kiem, odkry­cie korze­ni i histo­rii isla­mu, pre­zen­ta­cję, wysta­wy, warsz­ta­ty oraz dys­ku­sje poświę­co­ne zagad­nie­niom kul­tu­ry muzuł­mań­skiej. Dla osób o żwa­wym uspo­so­bie­niu, tem­pe­ra­ment­nych pole­ca­my poka­zy tań­ca folk­lo­ry­stycz­ne­go „dab­ka” z Liba­nu. Wyda­rze­nie jest podzie­lo­ne na 3 czę­ści: 1 tura odby­wa się w prze­dzia­le cza­so­wym 15:00  – 17:00, kolej­na 17.30 – 19.30, a trze­cia 20:00 – 22:00.

 

  1. MODA CZĘŚCIĄ KULTURY.

PORTHOS

MUZEUM MODNIARSTWA I NAPARSTKÓW

Ul. Gro­chow­ska 265

Fran­cu­zi sły­ną z tego, że moda jest sil­nie zako­twi­czo­na w ich kul­tu­rze i men­tal­no­ści. Pola­cy tak­że mają się czym poszczy­cić. W buti­ku Por­thos Helen Moda możesz posza­leć na zaku­pach w cenach pro­mo­cyj­nych. Wszyst­ko to dla praw­dzi­wych poszu­ki­wa­czek obni­żek i odkryw­ców pere­łek modo­wych. W muzeum obej­rzysz rów­nież wysta­wę kape­lu­szy z całe­go świa­ta – sym­bo­lu ele­gan­cji i wizy­tów­ki dam, o czym wie­dzia­ła sama Coco Cha­nel. Pamię­taj, że to od kape­lu­szy wszyst­ko się u niej zaczę­ło. O  godzi­nie 20:00 cze­ka Cie­bie pokaz mody w reży­se­rii Ewy Ampul­skiej. Tym razem boha­te­ra­mi nie będą wyłącz­nie kape­lu­sze Por­thos, ale rów­nież tor­by Dże­dai. Potę­ga gustow­nej sty­li­za­cji tkwi w dodat­kach! Dla sma­ko­szy kuch­ni mię­dzy­na­ro­do­wej, kawa po irlandz­ku. Zapo­wia­da się mod­nie i pysznie!

 

  1. A NA KONIEC? NAMIASTKA PODRÓŻY DO KOREII.

CENTRUM KULTURY KOREAŃSKIEJ

Ul. Krucz­kow­skie­go 8

18:00 – 24:00

Jeśli uwiel­biasz podró­żo­wać z Indią na por­ta­lu Vers-24, koniecz­nie wybierz się do Cen­trum Kul­tu­ry Kore­ań­skiej. Cze­ka tam na Cie­bie wie­le atrak­cji pro­sto z Kore­ii. W pro­gra­mie: pre­zen­ta­cja Samul­no­ri (tra­dy­cyj­nych kore­ań­skich instru­men­tów per­ku­syj­nych), wpro­wa­dze­nie do kul­tu­ry kore­ań­skiej, kon­cert ‘Sahar Per­cus­sion Trio’ / Se-mi Hwang, Jes­si­ca Por­ter oraz Emil Kuy­um­cuy­an. Jeśli jesteś kino­ma­nia­kiem, pole­ca­my seans fil­mu kore­ań­skie­go „Jak ukraść psa” w reży­se­rii Kim Sung-ho, 2014. Dla miło­śni­ków obra­zów, gale­rii i foto­gra­fii też się coś znaj­dzie, a nawet nie takie coś: wysta­wa foto­gra­ficz­na poświę­co­na uni­kal­nej Korei. Redak­cja Vers-24 nie była­by sobą gdy­by nie pole­ci­ła  kąci­ka modo­we­go, w któ­rym przy­mie­rzysz tra­dy­cyj­ny strój kore­ań­ski – Han­bok. Jeśli cechu­je się kre­atyw­ność i masz manu­al­ne zdol­no­ści, wyko­naj i  sper­so­na­li­zuj kore­ań­skie akce­so­ria, poma­luj wachla­rze i pobaw się w kali­gra­fię. Przy­po­mnij sobie cza­sy mło­do­ści i obudź wszyst­kie talen­ty tego dnia!

 

  1. DODATEK: SFERA PUBLICZNA, PAŃSTWOWA I PRAWNA

Jeśli żywo inte­re­su­jesz się poli­ty­ką i spo­łe­czeń­stwem, a zamiast zwie­dza­nia muze­ów, masz ocho­tę na spo­rą daw­ką wie­dzy z zakre­su spraw publicz­no-praw­nych, pań­stwo­wych i oby­wa­tel­skich, udaj się do Gabi­ne­tu Pre­zy­den­ta m.st. War­sza­wy, Kan­ce­la­rii Pre­ze­sa Rady Mini­strów, Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji, Mini­ster­stwa Spra­wie­dli­wo­ści bądź Sej­mu i Sena­tu Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej. Kul­tu­ra jest prze­cież nie­od­łącz­ną czę­ścią funk­cjo­no­wa­nia pań­stwa, a „czło­wiek jest z natu­ry stwo­rzo­ny do życia w nim” zgod­nie z myślą Ary­sto­te­le­sa. W pla­ców­kach prze­zna­czo­nych dla naj­wyż­szych władz RP, zwie­dzisz zabyt­ko­we gma­chy, obej­rzysz kuli­sy ofi­cjal­nych spo­tkań pre­mie­ra w salach repre­zen­ta­cyj­nych oraz poznasz taj­ni­ki przy­go­to­wań kon­fe­ren­cji pra­so­wych. Odbę­dziesz rów­nież lek­cję legi­sla­cji posie­dzeń rzą­du. Z kolei amba­sa­dy przy­go­to­wa­ły dla Cie­bie zwie­dza­nie z prze­wod­ni­kiem salo­nów, biur dyrek­to­rów oraz podwór­ców wewnętrznych.

Tekst: Ilo­na Jaworska
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

For Vers-24, Warsaw

Komentarze

komentarzy

Related posts
KulturaNewsroom

Jaga Hupało x TFH Koncept – artystyczny performance w Kamienicy Wedla, w ramach Nocy Muzeów

  Per­for­man­ce Jaga Hupa­ło x TFH Kon­cept inspi­ro­wa­ny jest kul­to­wą baśnią o Rosz­pun­ce Bra­ci Grimm, któ­rej sym­bo­lem są bar­dzo dłu­gie i pięk­ne wło­sy. W baśni wło­sy sta­no­wią meta­fo­rę cza­su, uwię­zie­nia, miło­ści i rów­no­cze­śnie wol­no­ści. 19…
Więcej
DesignJedzenieStyl życia

7 najbardziej instagramowych miejsc Warszawy / by #2increatives

Roz­po­czy­na­my cykl publi­ka­cji poświę­co­nych Insta­gra­mo­wi oraz foto­gra­fii razem z 2increatives, czy­li pierw­szą agen­cją poświę­co­ną kre­owa­niu wize­run­ku na Insta­gra­mie w Pol­sce, zało­żo­ną przez naszą Yani­nę (@diaryofdays). War­sza­wa jest peł­na faj­nych miejsc, w któ­rych moż­na przy­jem­nie spędzić…
Więcej
Styl życia

Warszawska Praga na 4. miejscu w rankingu najfajniejszych dzielnic Europy

Na por­ta­lu Busi­ness Insi­der został ostat­nio opu­bli­ko­wa­ny ran­king, w któ­rym wyło­nio­no 23 naj­cie­kaw­sze dziel­ni­ce w Euro­pie. Por­tal podróż­ni­czy Tra­vel Super­mar­ket wraz z blo­ge­ra­mi: Ada­mem Gof­f­ma­nem (Tra­vels of Adam) oraz Emi­ly Rose (Cosy Tra­ve­ler) wyróż­ni­li te…
Więcej