ModaNewsroom

Zakochaj się w jesieni z EDITED!

Zakochaj się w jesieni z EDITED! Nowy sezon witamy kolekcją „Soft Adventures”. Miękkie pastelowe kolory połączone z odcieniami czerwieni wprowadzają w romantyczny nastrój jesieni. Projekty idealnie wpiszą się też w klimat końcówki lata, dzięki bardzo kobiecym formom i subtelnemu połączeniu wzorów z oversizowymi krojami. Kolekcję znajdziecie już od 08.07.2019 na stronie EDITED.pl.

Nowa kolekcja EDITED, ubrania Edited, modne ubrania na jesień

Soft Adven­tu­res” łączy kon­tra­sty. Gład­kie cię­cia są dopa­so­wa­ne do deli­kat­nych mate­ria­łów, gra­ficz­ne wzo­ry spo­ty­ka­ją abs­trak­cyj­ne zwie­rzę­ce prin­ty, a kla­sycz­ne mary­nar­ki łączą się ze spód­ni­ca­mi mini i cięż­ki­mi bot­ka­mi. Topy z bufia­sty­mi ręka­wa­mi i zwiew­ne sukien­ki maxi two­rzą ide­al­ny casu­alo­wy boho look w sam raz na koń­ców­kę lata.

W tym sezo­nie nosi­my paste­lo­we kolo­ry od stóp do głów, spra­wia­jąc, że sty­li­za­cje są bar­dziej spój­ne niż kie­dy­kol­wiek. Z kolei boga­te kolo­ry zie­mi, jak cie­płe cegla­ne odcie­nie, czy ciem­na rdza­wa czer­wień przy­po­mi­na­ją nam, że jesień jest już bli­sko. Mięk­kie swe­ter­ki w kolo­rach tęczy, over­si­zo­we blu­zy we wzór zebry oraz weł­nia­ne spód­ni­ce i mary­nar­ki w kra­tę roz­ch­mu­rzą jesien­ną pogo­dę i ogrze­ją, gdy tem­pe­ra­tu­ra zacznie spa­dać.

Nowa kolekcja EDITED, ubrania Edited, modne ubrania na jesień Nowa kolekcja EDITED, ubrania Edited, modne ubrania na jesień, marynarka w kratę Nowa kolekcja EDITED, ubrania Edited, modne ubrania na jesień, sukienka Edited Nowa kolekcja EDITED, ubrania Edited, modne ubrania na jesień, sukienka Edited Nowa kolekcja EDITED, ubrania Edited, modne ubrania na jesień, sukienka Edited, długa sukienka na jesień Nowa kolekcja EDITED, ubrania Edited, modne ubrania na jesień, sukienka Edited, długa sukienka na jesień Nowa kolekcja EDITED, ubrania Edited, modne ubrania na jesień, sukienka Edited, długa sukienka na jesień Nowa kolekcja EDITED, ubrania Edited, modne ubrania na jesień, Nowa kolekcja EDITED, ubrania Edited, modne ubrania na jesień, sukienka idealna na jesień, marynarka Nowa kolekcja EDITED, ubrania Edited, modne ubrania na jesień, spódnica mini, jasno niebieska koszula Nowa kolekcja EDITED, ubrania Edited, modne ubrania na jesień, sweter kolorowy Nowa kolekcja EDITED, ubrania Edited, modne ubrania na jesień, sukienka idealna na jesień Nowa kolekcja EDITED, ubrania Edited, modne ubrania na jesień, długa sukienka Nowa kolekcja EDITED, ubrania Edited, modne ubrania na jesień, długa sukienka Nowa kolekcja EDITED, ubrania Edited, modne ubrania na jesień Nowa kolekcja EDITED, ubrania Edited, modne ubrania na jesień, długa sukienka

Kolek­cja EDITED na jesień 2019 „Soft Adven­tu­res” będzie dostęp­na onli­ne na www.EDITED.pl oraz w skle­pach sta­cjo­nar­nych w Ber­li­nie, Ham­bur­gu, Mona­chium i Wied­niu.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Oda do paryskiego stylu życia - EDITED Paris, je t’aime

Nie­mal każ­dy, kto cho­ciaż raz w życiu odwie­dził fran­cu­ską sto­li­cę zako­chał się w niej od pierw­sze­go wej­rze­nia. Ilość zabyt­ków, prze­pięk­nych uli­czek, uro­kli­wych kawiar­ni przy­wra­ca o zawrót gło­wy, a styl życia pary­ża­nek zachwy­ca od wie­ków. Two­rząc…
Więcej
ModaNewsroom

Margova for EDITED

Pro­jek­tant­ka o cha­rak­te­ry­stycz­nej i nie­tu­zin­ko­wej uro­dzie – Denit­za Mar­go­va we współ­pra­cy z mar­ką EDITED stwo­rzy­ła w Ber­li­nie wyjąt­ko­wą kap­su­ło­wą kolek­cję biżu­te­rii skła­da­ją­cej się z ręcz­nie wyko­na­nych ele­men­tów, któ­ra pozwa­la marzyć. Mar­go­va for EDITED to nie…
Więcej
ModaNewsroom

EDITED Eclectic Nomad

Sło­necz­ne sty­li­za­cje nawią­zu­ją­ce do lat 80., miks boho i spor­to­we­go sty­lu – czy coś może bar­dziej koja­rzyć się z nad­cho­dzą­cym latem? Naj­now­sza kolek­cja EDITED Eclec­tic Nomad za pomo­cą nie­oczy­wi­stych sty­li­za­cji wpro­wa­dza w praw­dzi­wie waka­cyj­ny nastrój.…
Więcej