Zainspiruj się – Levi’s Street Style na Tygodniach Mody

Popularna na świecie marka i globalny lider Levi’s swoje początki miała już w 1853 r. Jej kultowa odzież dżinsowa, w tym oczywiście spodnie, zostały tym razem uchwycone w obiektywie fotografa Jonathana Daniela Pryce’a (@GarconJon) na ulicach podczas Tygodni Mody w Mediolanie, Paryżu i  Kopenhadze. 

Milan Fashion Week, Levis jeans

Dzię­ki pro­jek­to­wi Levi’s Stre­et Sty­le może­my czer­pać inspi­ra­cje oraz podzi­wiać nowo­cze­sne, a cza­sem odważ­ne ale i kla­sycz­ne sty­li­za­cje gości Tygo­dni Mody, ale tak­że sty­li­stów czy redak­to­rów z wyko­rzy­sta­niem jean­so­wych ubrań mar­ki Levi’s. 

Na foto­gra­fiach stre­et sty­le odnaj­dzie­my sty­li­za­cje m.in. influ­en­cer­ki Anny Sar­lvit z Kopen­ha­gi, któ­ra ciem­ny, postrzę­pio­ny u dołu jeans umie­jęt­nie połą­czy­ła z beżo­wą mary­nar­ką; duń­ska model­ka Ceci­lie Hau­ga­ard wybra­ła zesta­wie­nie z kla­sycz­ną, bia­łą koszu­lą. Jeans kla­sycz­nie – bo z bia­łym, pro­stym t‑shirtem nosi tak­że inna kopen­ha­ska influ­en­cer­ka – Jose­fi­ne Haaning. Dzien­ni­karz i zało­ży­ciel szwedz­kie­go, luk­su­so­we­go inter­ne­to­we­go maga­zy­nu mar­tin­hans­son­com – Mar­tin Hans­son, jeans mik­su­je naj­chęt­niej z krat­ką (wystar­czy tyl­ko spoj­rzeć na jego kurt­kę). Siri Edith Anders­son, dzien­ni­kar­ka maga­zy­nu Scan­di­na­vian MAN  spryt­nie prze­my­ci­ła do swo­jej sty­li­za­cji neo­no­wy trend w posta­ci zie­lo­nej, tło­czo­nej koszu­li z krót­kim ręka­wem, spod któ­rej wysta­je kolej­na – czar­na, tym razem z dłu­gi­mi ręka­wa­mi. Na dole dzie­je się za to nie­wie­le – zwień­cze­niem cało­ści jest tutaj kla­sycz­ny, pro­sty model jean­sów Levi’s. 

 

Levis jeans

Anna Sarlvit, Levis jeans

Anna Sar­lvit

Levis jeans Levis denim

Anna Sarlvit, Levis jeans

Anna Sar­lvit

Paris Fashion Week, Levis denim

Cecilie Haugaard, Levis jeans

Ceci­lie Hau­ga­ard

Cecilie Haugaard, Levis jeans

Ceci­lie Hau­ga­ard

Josefine Haaning, Levis jeans

Jose­fi­ne Haaning

Mike Yestrada, Levis jeans

Mike Yestra­da

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy