NewsroomUrodaVers24 favorites

Z morza dla skóry – Créme de la Mer. Edycja limitowana.

 

Nasza podróż rozpoczęła się, gdy założyciel marki La Mer, dr Max Huber, doznał oparzeń w wypadku laboratoryjnym. To całkowicie odmieniło jego los. Za dnia fizyk, w nocy obserwator gwiazd i marzyciel, postawił sobie za cel, odnaleźć legendarne uzdrawiające moce morza, które tak kochał. 6000 eksperymentów i 12 lat poszukiwań doprowadziło do objawienia jego życia – odkrycia procesu fermentacji, który przekształcił wodorosty morskie i inne czyste składniki w Miracle Broth ™, eliksir odnawiający komórki, serce każdego produktu La Mer.

Edycja limitowana Créme de la Mer 

Edy­cja limi­to­wa­na Créme de la Mer

LA MER W OBIEKTYWACH MARIO I GRAY SORRENTI 

Nie­usta­ją­ca dyna­mi­ka mórz i oce­anów, to tu roz­po­czę­ła się podróż mar­ki La Mer. To tutaj inspi­ra­cja spo­ty­ka się z inno­wa­cją. Kre­atyw­ność z kunsz­tem. To miej­sce do któ­re­go, wra­ca­my wciąż od nowa, w naszej nie­koń­czą­cej się pogo­ni za nowy­mi odkryciami.

W tym sezo­nie La Mer zapra­sza legen­dar­ne­go foto­gra­fa mody Mario Sor­ren­ti i jego cór­kę, wscho­dzą­cy talent, Gray Sor­ren­ti, do zapro­jek­to­wa­nia nowej arty­stycz­nej wizji kul­to­we­go sło­ika Créme de la Mer. W swo­jej pierw­szej wspól­nej pra­cy, napę­dza­ją­cy kul­tu­rę duet ojciec-cór­ka prze­chwy­tu­je wspo­mnie­nia nie­zli­czo­nych lat spę­dzo­nych nad morzem we wła­snych arty­stycz­nych nar­ra­cjach wizu­al­nych i wokal­nych. Mario i Gray roz­po­czy­na­ją kam­pa­nię La Mer „Edge of the Sea” – „Bez­kres Oce­anów” nową, zachwy­ca­ją­cą inter­pre­ta­cją ducha mar­ki La Mer. Jej fila­rem jest ich miłość do oce­anu, wiecz­nej muzy La Mer.

La Mer kosmetyki La Mer kosmetyki La Mer kosmetyki La Mer kosmetyki

Podob­nie jak mar­ka La Mer, legen­dar­na foto­gra­fia mody two­rzo­na przez Mario jest kla­sycz­na i nowo­cze­sna zara­zem oraz sły­nie ze swo­jej nie­po­wta­rzal­nej jako­ści. Gray nato­miast, zyska­ła popu­lar­ność wśród wpły­wo­wych foto­gra­fów i arty­stów, któ­rzy kreu­ją nowe tren­dy w modzie i sztu­ce. Jej obra­zy wywo­łu­ją suro­we, mło­dzień­cze emo­cje i mają w sobie nie­by­wa­łą eks­pre­sję arty­stycz­ną. Są nie­koń­czą­cym się poszu­ki­wa­niem same­go siebie.

Mario i Gray Sor­ren­ti stwo­rzy­li pro­jek­ty opa­ko­wań, dla dwóch kre­mów z limi­to­wa­nej kolek­cji Crème de la Mer, ofe­ru­jąc fanom La Mer odro­bi­nę wyjąt­ko­wej, osza­ła­mia­ją­cej czar­no-bia­łej fotografii.

krem La Mer

Edy­cja limi­to­wa­na Créme de la Mer
Pojem­ność: 60 ml
Cena: 1270 PLN

PIĘĆ WYJĄTKOWYCH KONSYSTENCJI

Crème de la Mer o boga­tej kon­sy­sten­cji to pro­dukt odżyw­czy i rege­ne­ru­ją­cy, od któ­re­go wszyst­ko się zaczę­ło. Crème de la Mer wzbo­ga­co­ny elik­si­rem The Mirac­le Broth™, ema­nu­je cudow­ną, koją­cą ener­gią morza. Skó­ra jest głę­bo­ko nawod­nio­na i peł­na ener­gii, nabie­ra pro­mien­ne­go bla­sku i zachwy­ca mło­dym wyglądem.

Dzi­siaj pro­duk­ty rege­ne­ru­ją­ce La Mer róż­nią się kon­sy­sten­cją, ale ich jeden, istot­ny skład­nik pozo­sta­je ten sam: elik­sir Mirac­le Broth™.

Linia obej­mu­je:

Crème de la Mer – luk­su­so­wy, nie­zwy­kle boga­ty, odżyw­czy i koją­cy krem, doda­je skó­rze ener­gii. Widocz­nie popra­wia ela­stycz­ność, zmniejsz widocz­ność linii i zmarsz­czek i przy­wra­ca natu­ral­ny blask skó­rze. 

Suge­ro­wa­na cena deta­licz­na 60 ml: 1270 zł

The Moistu­ri­zing Cool Gel Cre­am – lek­ki, chło­dzą­cy żel, natych­mia­sto­wo orzeź­wia i nawil­ża skó­rę, pozo­sta­wia­jąc wel­we­to­we wykoń­cze­nie i uczu­cie nie­zwy­kłej świeżości.

Suge­ro­wa­na cena deta­licz­na 60 ml: 1270 zł


The Moistu­ri­zing Soft Cre­am
– deli­kat­ny krem, odży­wia, nawil­ża i zapew­nia skó­rze kom­fort i blask. 

Suge­ro­wa­na cena deta­licz­na 60 ml: 1270 zł

The Moistu­ri­zing Mat­te Lotion – ultra­lek­ki, ale boga­ty w skład­ni­ki odżyw­cze lotion nawil­ża­ją­cy, pozo­sta­wia skó­rę wyraź­nie wygła­dzo­ną, z mato­wym wykończeniem.

Suge­ro­wa­na cena deta­licz­na 50 ml: 1050 zł

The Moistu­ri­zing Soft Lotion – Lek­ki ale boga­ty lotion nawil­ża­ją­cy dostar­cza skó­rze wszyst­kich korzy­ści Cre­me de la Mer. Pozo­sta­wia na skó­rze pięk­ne, saty­no­we wykończenie.

Suge­ro­wa­na cena deta­licz­na 50 ml: 1050 zł

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Nowy The Moisturizing Soft Cream od La Mer

Wyjąt­ko­wo deli­kat­ny, kul­to­wy krem, ide­al­ny dla skó­ry nor­mal­nej i suchej został teraz wzbo­ga­co­ny o zaawan­so­wa­ne korzy­ści – to praw­dzi­wa nowa era koją­ce­go nawil­że­nia. W wyni­ku sta­rze­nia się skó­ra może tra­cić struk­tu­ral­ne wspar­cie kola­ge­nu, co powoduje…
Więcej
Uroda

Skrystalizuj czas z linią Genaissance de La Mer™

Luk­su­so­wa, sta­ran­nie opra­co­wa­na prze­ciw­sta­rze­nio­wa kolek­cja opar­ta na bazie peł­ne­go mocy Cry­stal Mirac­le Broth™, któ­ry przy­spie­sza odno­wę skó­ry pozwo­li odzy­skać Two­jej skó­rze mło­dzień­czy wygląd w środ­ku nocy. The Con­cen­tra­ted Night Balm to kura­cja wzmac­nia­ją­ca, a niezwykły…
Więcej
Uroda

Mikro złuszczanie i wygładzenie - La Mer The Micro Peel 

Mar­ka La Mer przed­sta­wia inno­wa­cyj­ny pro­dukt, któ­ry złusz­cza skó­rę twa­rzy, a jed­no­cze­śnie ja wzmac­nia – The Micro Peel.  Sku­tecz­ny, a zara­zem deli­kat­ny dla skó­ry, został stwo­rzo­ny do sto­so­wa­nia pod­czas wie­czor­ne­go rytu­ału pie­lę­gna­cyj­ne­go, pod­czas któ­re wygładza,…
Więcej