ModaTrendy

WYBIERAMY NAJMODNIEJSZE BUTY NA LATO 2016

Naj­wię­cej emo­cji wzbu­dza­ją moka­sy­ny z przy­dep­nię­tą pię­tą lub te cał­ko­wi­cie je pozba­wio­ne w sty­lu Guc­ci. Pro­jek­tan­ci sta­wia­ją rów­nież na wygo­dę i podob­nie jak rok temu lan­su­ją klap­ki – czar­ne dla miło­śni­czek mini­ma­li­zmu, srebr­ne i zło­te dla bar­dziej odważ­nych. Do łask wró­ci­ły espa­dry­le, któ­re świet­nie spraw­dzą się w upal­ne dni. Te naj­mod­niej­sze wią­że­my wokół kost­ki kolo­ro­wy­mi wstąż­ka­mi, tak jak u Oscar de la Ren­ta. W tren­dach pozo­sta­ły tak­że pła­skie wią­za­ne san­da­ły i gla­dia­tor­ki, jako naj­mod­niej­szy doda­tek do let­nich sukie­nek z fal­ba­na­mi i koron­ka­mi w sty­lu boho.

001m

  1. Klap­ki

01 ZaraZara 89,90 zł

02 ZaraZara 89, 90 zł
03 New LookNew Look £15.99
04 ChloeChloe 495
05 MangoMan­go 139,90 zł
06 HMH&M 149,90 zł
07 HMH&M 79,90 zł

08 MangoMan­go 189,90 zł

09 MangoMan­go 139,90 zł

10 StradivariusStra­di­va­rius 89,90 zł

11 TopshopTop­shop £42

12 Topshop

Top­shop £39

002m

  1. Espa­dry­le

01 ZaraZara 199 zł

02 HMH&M 99,90 zł

03 StradivariusStra­di­va­rius 159,90 zł

04 TopshopTop­shop £59

05 Saint LaurentSaint Lau­rent 395

06 ZaraZara 199 zł

07 ZaraZara 139 zł

08 HMH&M 99,90 zł

09 UterqueUte­rque 350 zł

10 AquazzuraAqu­az­zu­ra 415

11 TopshopTop­shop £42

12 ZaraZara 139 zł

13 HMH&M 99,90 zł

14 Sophia WebsterSophia Webster 260

003m

  1. Gla­dia­tor­ki i wią­za­ne san­da­ły

01 Mabu by Maria BKMabu by Maria BK 190

02 ZaraZara 159 zł

03 ZaraZara 159 zł

04 HMH&M 199 zł

05 MangoMan­go 89,90 zł

06 MangoMan­go 229,90 zł

07 ZaraZara 199 zł

08 ZaraZara 239 zł

09 BershkaBer­sh­ka 79,90 zł

10 UterqueUte­rque 550 zł

11 ZaraZara 359 zł

004m

  1. Z odkry­tą pię­tą

01 Massimo DuttiMas­si­mo Dut­ti 349 zł

02 TopshopTop­shop £62

03 ZaraZara 299 zł

04 No 21No.21  455

05 UterqueUte­rque 450 zł

06 MangoMan­go 229 zł

07 ZaraZara 159 zł

08 New LookNew Look £15.99

09 GucciGuc­ci 550

10 Acne StudiosAcne Stu­dios 390

11 Avec ModerationAvec Mode­ra­tion 295

12 TopshopTop­shop £65

Wybór, tekst, kola­że: Ola Kowal­ska
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Najmodniejsze obuwie tego lata

Tak jak my zasta­na­wiasz się, jakie san­da­ły czy klap­ki wybrać na sezon wio­sna-lato 2020? Oprócz poka­zów mody, inspi­ra­cje znaj­dziesz na uli­cach. Powiedz­my sobie wprost: tren­dy obu­wia na tego­rocz­ny let­ni sezon są przede wszyst­kim natu­ral­ne i…
Więcej
ModaMust havePolecane

10 rzeczy polskich marek, które musisz mieć w tym sezonie

Jesz­cze kil­ka dobrych lat temu nikt nie śmiał by nawet pomy­śleć, że Pol­ska moda znaj­dzie się na tak wyso­kim, świa­to­wym pozio­mie.  Mag­da Butrym, Chy­lak to nazwi­ska, któ­re zna­la­zły się na liście pre­sti­żo­we­go skle­pu inter­ne­to­we­go Net-a-por­ter,…
Więcej
ModaPolecaneTrendy

ROMANTYCZNE I W SEREK - KARDIGANY NA WIOSNĘ 2019

Okres przej­ścio­wy i wio­sna 2019 to dosko­na­ły moment na wyję­cie z sza­fy ulu­bio­ne­go, ponad­cza­so­we­go kar­di­ga­nu, któ­ry zawsze znaj­du­je miej­sce w sza­fie Fran­cu­zek. Jakie ma walo­ry roz­pi­na­ny swe­ter? Jest funk­cjo­nal­ny i wszech­stron­ny, bo zało­żysz go i…
Więcej