ModaNewsroom

Najmodniejsze obuwie tego lata

Tak jak my zastanawiasz się, jakie sandały czy klapki wybrać na sezon wiosna-lato 2020? Oprócz pokazów mody, inspiracje znajdziesz na ulicach. Powiedzmy sobie wprost: trendy obuwia na tegoroczny letni sezon są przede wszystkim naturalne i bezapelacyjnie królują w nich płaskie, czasem przewiązywane w kostce, skórzane sandały. Wybór należy do ciebie.

sandały na lato 2020

San­da­ły na lato 2020: NEOUS san­da­ły; PORTE & PAIRE san­da­ły; H&M san­da­ły; Saint Lau­rent san­da­ły; PRADA san­da­ły; MANGO san­da­ły; COS san­da­ły; & Other sto­ries san­da­ły; GANNI san­da­ły; PORTE & PAIRE san­da­ły; The Row san­da­ły; LOQ sandały.

Z pew­no­ścią na obec­ne tren­dy ma sil­ny wpływ ruchu eko, skon­cen­tro­wa­ne­go na zrów­no­wa­żo­nym roz­wo­ju i zmniej­sze­niem kon­sump­cjo­ni­zmu. Odpo­wiedz­my sobie szcze­rze: czy tak napraw­dę potrze­bu­je­my wie­le butów? Z pew­no­ścią zmia­ny w świa­do­mo­ści pro­jek­tan­tów mia­ły bez­po­śred­ni wpływ na to, co obec­nie widzi­my na wybie­gach, a tak­że fakt, że wśród tren­dów w obu­wiu na wio­snę-lato 2020 prym wio­dą trwa­łe i ponad­cza­so­we mode­le, któ­re z pew­no­ścią z powo­dze­niem wyko­rzy­stasz jesz­cze przez kolej­ne sezo­ny. Z pew­no­ścią zgo­dzisz się z nami, że para wygod­nych, sty­lo­wych, mini­ma­li­stycz­nych san­da­łów, w któ­rych moż­na prze­mie­rzać kilo­me­try to ele­ganc­kie obu­wie, jakie­go w tej chwi­li potrzebujemy.

Latem nic tak nie spraw­dza się do sukie­nek jak pięk­ne san­da­ły, któ­re świet­nie współ­gra­ją też z jean­sa­mi vin­ta­ge. Dla tych, któ­rzy marzą o czymś znacz­nie prost­szym, war­to przyj­rzeć się bli­żej rów­nie szy­kow­nym klap­kom, w któ­re dosłow­nie moż­na wśli­znąć sto­pę – bez żmud­ne­go wią­za­nia i w kil­ka sekund być goto­wym do wyjścia.

Tego­rocz­ne san­da­ły i klap­ki są sty­lo­we, a jed­no­cze­śnie powścią­gli­wie, skrom­ne i mini­ma­li­stycz­ne: zwy­kle z kil­ko­ma paska­mi wokół kost­ki, bez lub z nie­wiel­kim obca­sie, a jed­no­cze­śnie ich kon­struk­cja zda­je się być dokład­nie prze­my­śla­na. To dzię­ki temu nada­ją się zarów­no na co dzień, jak i ele­ganc­kie wyjścia.

Nasza redak­cja wybra­ła san­da­ły i klap­ki ide­al­ne do kawiar­ni, na pla­żę i do warzyw­nia­ka, w któ­rych zadasz szy­ku latem – nie tyl­ko w tym sezonie!

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaTrendy

WYBIERAMY NAJMODNIEJSZE BUTY NA LATO 2016

Tym razem pre­zen­tu­je­my Wam wybór naj­mod­niej­sze­go obu­wia na lato 2016. Buty mod­ne w tym sezo­nie naj­bar­dziej przy­pad­ną do gustu modo­wym eks­cen­trycz­kom. Klap­ki, espa­dry­le, gla­dia­tor­ki, wią­za­ne san­da­ły, a może moka­sy­ny pozba­wio­ne pię­ty – któ­re z nich pod­bi­ją Wasze ser­ca tego lata?
Więcej