ModaNewsroom

Wool Me Tender – nowa kampania marki Roboty Ręczne

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

7

W kam­pa­nii Wool Me Ten­der już tra­dy­cyj­nie pod­kre­śla­ne ponad­cza­so­we wzor­nic­two i pre­cy­zję wyko­na­nia ręcz­nie robio­nych dzia­nin. Poka­zy­wa­ne wzo­ry, któ­re są z mar­ką od począt­ku, jed­no­cze­śnie pre­zen­tu­jąc nowe pro­jek­ty. Mar­ka uży­wa wełen z owiec wyso­ko­gór­skich o róż­nym splo­cie, alpak oraz kozich moha­irów. Pro­jek­tan­ci nie­ustan­nie dążą do dosko­na­ło­ści, dopra­co­wu­jąc naj­mniej­sze deta­le. Łączą tra­dy­cyj­ne rze­mio­sło i natu­ral­ne przę­dze ze współ­cze­snym wzor­nic­twem, któ­re jest dla mar­ki toż­sa­me z nie­prze­mi­jal­no­ścią.

10

Histo­rię dwóch przy­ja­ció­łek, któ­re spę­dza­ją razem bez­tro­skie jesien­ne popo­łu­dnie na łonie natu­ry, sfo­to­gra­fo­wa­li:

Agniesz­ka Kule­sza i Łukasz Pik, o sty­li­za­cje zadba­ła Karo­li­na Gru­szec­ka, a maki­jaż i fry­zu­ry wyko­na­ła Mag­da­le­na Chmie­lew­ska. Za pro­duk­cję oraz sce­no­gra­fię odpo­wia­da Mar­ta Iwa­ni­na-Kochań­ska i Jan Kochań­ski / Robo­ty Ręcz­ne. Model­ki to Luna Gołuń­ska / Model Plus oraz Kla­ra Zalew­ska / Uni­ted for Models.

2
4
4aa
5
6
8
9
11

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust have

NAJPIĘKNIEJSZE KARDIGANY - GDZIE ICH SZUKAĆ?

Dłu­gie i dzier­ga­ne zakła­da­my na sukien­kę, a krót­kie z drob­ny­mi kie­sze­nia­mi dopa­so­wu­je­my do mini spód­nic oraz dżin­so­wych spodni. Kar­di­ga­ny, bo o nich mowa, co jesień kró­lu­ją w naszej sza­fie i za radą Fran­cu­zek kupu­je­my je…
Więcej
ExclusiveWywiady

Gdy praca staje się pasją – rozmowa z założycielką marki Roboty Ręczne

Robo­ty Ręcz­ne to rodzin­na mar­ka, któ­ra powsta­ła z miło­ści do tra­dy­cyj­ne­go rze­mio­sła oraz zami­ło­wa­nia do ponad­cza­so­we­go wzor­nic­twa. Pro­jek­tant­ką mar­ki jest Mar­ta Iwa­­ni­­na-Kocha­ń­ska, absol­went­ka ASP w War­sza­wie, stu­dent­ka ASP w Kra­ko­wie oraz Design Insi­tu­te w Lah­ti, sta­żyst­ka w stu­dio pro­jek­to­wym Toma Dixo­na w Lon­dy­nie.  W roz­mo­wie z Vers-24 Mar­ta opo­wia­da, jak…
Więcej
ModaMust haveNewsroom

Roboty ręczne- kolekcja ETERKNITTY

Wszyst­ko ma swo­je zale­ty i wady, zima rów­nież. Jej zale­tą jest to że w koń­cu może­my posza­leć na zaku­pach, w tym sezo­nie ponow­nie do łask wra­ca­ją oversizo’we swe­try, gol­fy, blu­zy, tra­dy­cyj­ne swe­try z war­ko­cza­mi, sza­le…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *