Wool Me Tender – nowa kampania marki Roboty Ręczne

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

7

W kam­pa­nii Wool Me Ten­der już tra­dy­cyj­nie pod­kre­śla­ne ponad­cza­so­we wzor­nic­two i pre­cy­zję wyko­na­nia ręcz­nie robio­nych dzia­nin. Poka­zy­wa­ne wzo­ry, któ­re są z mar­ką od począt­ku, jed­no­cze­śnie pre­zen­tu­jąc nowe pro­jek­ty. Mar­ka uży­wa wełen z owiec wyso­ko­gór­skich o róż­nym splo­cie, alpak oraz kozich moha­irów. Pro­jek­tan­ci nie­ustan­nie dążą do dosko­na­ło­ści, dopra­co­wu­jąc naj­mniej­sze deta­le. Łączą tra­dy­cyj­ne rze­mio­sło i natu­ral­ne przę­dze ze współ­cze­snym wzor­nic­twem, któ­re jest dla mar­ki toż­sa­me z nie­prze­mi­jal­no­ścią.

10

Histo­rię dwóch przy­ja­ció­łek, któ­re spę­dza­ją razem bez­tro­skie jesien­ne popo­łu­dnie na łonie natu­ry, sfo­to­gra­fo­wa­li:

Agniesz­ka Kule­sza i Łukasz Pik, o sty­li­za­cje zadba­ła Karo­li­na Gru­szec­ka, a maki­jaż i fry­zu­ry wyko­na­ła Mag­da­le­na Chmie­lew­ska. Za pro­duk­cję oraz sce­no­gra­fię odpo­wia­da Mar­ta Iwa­ni­na-Kochań­ska i Jan Kochań­ski / Robo­ty Ręcz­ne. Model­ki to Luna Gołuń­ska / Model Plus oraz Kla­ra Zalew­ska / Uni­ted for Models.

2
4
4aa
5
6
8
9
11

For Vers-24, War­saw

_____
Komentarze

komen­ta­rzy