ModaMust have

NAJPIĘKNIEJSZE KARDIGANY – GDZIE ICH SZUKAĆ?

Długie i dziergane zakładamy na sukienkę, a krótkie z drobnymi kieszeniami dopasowujemy do mini spódnic oraz dżinsowych spodni. Kardigany, bo o nich mowa, co jesień królują w naszej szafie i za radą Francuzek kupujemy je przynajmniej dwa! Jeden czarny, a drugi szary, kremowy, écru lub beżowy – neutralna paleta kolorów sprawia, że są niezawodne zawsze – zarówno podczas spacerów do parku, jak i w pracy czy na koncercie.

NAJPIĘKNIEJSZE KARDIGANY - GDZIE ICH SZUKAĆ?

DOEN, 303 AVENUE, ROBOTY RĘCZNE, FINKE

KARDIGANY: JAK NOSIĆ?

Kar­di­ga­ny są nie­zwy­kle prak­tycz­ne jesien­ną porą. Dzię­ki obec­no­ści guzi­ków, może­my ubrać się na cebul­kę, tak by cie­pły swe­ter zało­żyć na bia­łą koszu­lę czy zwiew­ną, kwie­ci­stą sukien­kę. Kar­di­ga­ny posia­da­ją cechy kla­sycz­ne­go swe­tra oraz okry­cia wierzch­nie­go. Te dłuż­sze może­my nosić jak płaszcz. Wszyst­kie warian­ty pasu­ją do bot­ków, butów musz­kie­te­rek, a nawet szpi­lek. Nato­miast by uroz­ma­icić jesien­ny look, wystar­czy do takie­go swe­tra zało­żyć kape­lusz w sty­lu Kate Moss.  

NAJPIĘKNIEJSZE KARDIGANY - GDZIE ICH SZUKAĆ?

ROUJE, APIECE APART, GANNI, ACNE STUDIOS

KARDIGANY: GDZIE SZUKAĆ?

Naj­pięk­niej­szych kar­di­ga­nów szu­ka­my w luk­su­so­wych buti­kach, skle­pach vin­ta­ge i dro­gą onli­ne. Pięk­ne, cie­płe warian­ty z war­ko­czem, dzier­ga­ne, z kasz­mi­ru czy mohe­ro­we znaj­dzie­cie na plat­for­mie sprze­da­żo­wej Net-a-Por­ter oraz u marek, takich jak 303 Ave­nue, Acne Stu­dio czy Rouje. Nie zapo­mnij­cie tak­że zaj­rzeć do szaf Waszych mam i babć – a nuż, może i one posia­da­ją „dzier­ga­ne na dru­tach” pereł­ki. 

Tekst: Ilo­na Jaworska

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Sweater weather - klasyczne swetry, dzięki którym zachowasz ciepło

Tem­pe­ra­tu­ry zaczę­ły regu­lar­nie spa­dać poni­żej 10 stop­ni i przy­wi­ta­ło nas pierw­sze chłod­niej­sze powie­trze – to znak, że jesień w peł­ni i powo­li wkra­cza­my w sezon zimo­wy. A czy może być coś bar­dziej przy­tul­ne­go, niż dobrze…
Więcej
Moda

Przytulne i szykowne swetry, które pokochasz tej zimy

Mimo, że zarów­no w ubie­głym, jak i w tym roku więk­szość cza­su spę­dza­my w domu (i z pew­no­ścią w dre­sach), mimo­wol­nie, bez wzglę­du na porę roku, gru­be, przy­tul­ne dzia­ni­ny sta­ły się nie­od­łącz­ną czę­ścią naszej domowej…
Więcej
Moda

Kilka kroków do minimalistycznej garderoby

Basic, kla­sy­ki, baza – bez wzglę­du na to, jak je nazwiesz, te kil­ka klu­czo­wych ele­men­tów sta­no­wi solid­ny fun­da­ment każ­dej mini­ma­li­stycz­nej gar­de­ro­by. Począ­tek 2021 roku to naj­lep­szy czas, aby raz jesz­cze przej­rzeć swo­ją sza­fę i na…
Więcej