NAJPIĘKNIEJSZE KARDIGANY – GDZIE ICH SZUKAĆ?

Dłu­gie i dzier­ga­ne zakła­da­my na sukien­kę, a krót­kie z drob­ny­mi kie­sze­nia­mi dopa­so­wu­je­my do mini spód­nic oraz dżin­so­wych spodni. Kar­di­ga­ny, bo o nich mowa, co jesień kró­lu­ją w naszej sza­fie i za radą Fran­cu­zek kupu­je­my je przy­naj­mniej dwa! Jeden czar­ny, a dru­gi sza­ry, kre­mo­wy, écru lub beżo­wy – neu­tral­na pale­ta kolo­rów spra­wia, że są nie­za­wod­ne zawsze – zarów­no pod­czas spa­ce­rów do par­ku, jak i w pra­cy czy na kon­cer­cie.

KARDIGANY: JAK NOSIĆ?

Kar­di­ga­ny są nie­zwy­kle prak­tycz­ne jesien­ną porą. Dzię­ki obec­no­ści guzi­ków, może­my ubrać się na cebul­kę, tak by cie­pły swe­ter zało­żyć na bia­łą koszu­lę czy zwiew­ną, kwie­ci­stą sukien­kę. Kar­di­ga­ny posia­da­ją cechy kla­sycz­ne­go swe­tra oraz okry­cia wierzch­nie­go. Te dłuż­sze może­my nosić jak płaszcz. Wszyst­kie warian­ty pasu­ją do bot­ków, butów musz­kie­te­rek, a nawet szpi­lek. Nato­miast by uroz­ma­icić jesien­ny look, wystar­czy do takie­go swe­tra zało­żyć kape­lusz w sty­lu Kate Moss.  

KARDIGANY: GDZIE SZUKAĆ?

Naj­pięk­niej­szych kar­di­ga­nów szu­ka­my w luk­su­so­wych buti­kach, skle­pach vin­ta­ge i dro­gą onli­ne. Pięk­ne, cie­płe warian­ty z war­ko­czem, dzier­ga­ne, z kasz­mi­ru czy mohe­ro­we znaj­dzie­cie na plat­for­mie sprze­da­żo­wej Net-a-Por­ter oraz u marek, takich jak 303 Ave­nue, Acne Stu­dio czy Rouje. Nie zapo­mnij­cie tak­że zaj­rzeć do szaf Waszych mam i babć – a nuż, może i one posia­da­ją „dzier­ga­ne na dru­tach” pereł­ki. 

Tekst: Ilo­na Jawor­ska
Komentarze

komen­ta­rzy