ModaMust have

NAJPIĘKNIEJSZE KARDIGANY – GDZIE ICH SZUKAĆ?

Długie i dziergane zakładamy na sukienkę, a krótkie z drobnymi kieszeniami dopasowujemy do mini spódnic oraz dżinsowych spodni. Kardigany, bo o nich mowa, co jesień królują w naszej szafie i za radą Francuzek kupujemy je przynajmniej dwa! Jeden czarny, a drugi szary, kremowy, écru lub beżowy – neutralna paleta kolorów sprawia, że są niezawodne zawsze – zarówno podczas spacerów do parku, jak i w pracy czy na koncercie.

NAJPIĘKNIEJSZE KARDIGANY - GDZIE ICH SZUKAĆ?

DOEN, 303 AVENUE, ROBOTY RĘCZNE, FINKE

KARDIGANY: JAK NOSIĆ?

Kar­di­ga­ny są nie­zwy­kle prak­tycz­ne jesien­ną porą. Dzię­ki obec­no­ści guzi­ków, może­my ubrać się na cebul­kę, tak by cie­pły swe­ter zało­żyć na bia­łą koszu­lę czy zwiew­ną, kwie­ci­stą sukien­kę. Kar­di­ga­ny posia­da­ją cechy kla­sycz­ne­go swe­tra oraz okry­cia wierzch­nie­go. Te dłuż­sze może­my nosić jak płaszcz. Wszyst­kie warian­ty pasu­ją do bot­ków, butów musz­kie­te­rek, a nawet szpi­lek. Nato­miast by uroz­ma­icić jesien­ny look, wystar­czy do takie­go swe­tra zało­żyć kape­lusz w sty­lu Kate Moss.  

NAJPIĘKNIEJSZE KARDIGANY - GDZIE ICH SZUKAĆ?

ROUJE, APIECE APART, GANNI, ACNE STUDIOS

KARDIGANY: GDZIE SZUKAĆ?

Naj­pięk­niej­szych kar­di­ga­nów szu­ka­my w luk­su­so­wych buti­kach, skle­pach vin­ta­ge i dro­gą onli­ne. Pięk­ne, cie­płe warian­ty z war­ko­czem, dzier­ga­ne, z kasz­mi­ru czy mohe­ro­we znaj­dzie­cie na plat­for­mie sprze­da­żo­wej Net-a-Por­ter oraz u marek, takich jak 303 Ave­nue, Acne Stu­dio czy Rouje. Nie zapo­mnij­cie tak­że zaj­rzeć do szaf Waszych mam i babć – a nuż, może i one posia­da­ją „dzier­ga­ne na dru­tach” pereł­ki. 

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust have

Najpiękniejsze piżamy, w których spędzisz cały dzień w domu

Obec­nie, bez wzglę­du na to, czy pod­da­je­my się kwa­ran­tan­nie, czy też nie, z uwa­gi na zamknię­te restau­ra­cje, kawiar­nie, szko­ły i miej­sca pra­cy, znacz­nie wię­cej cza­su spę­dza­my w domu W wie­lu z nas aktu­al­na sytu­acja na…
Więcej
ModaMust havePolecaneTrendy

Najpiękniejsze rzeczy, w które warto zainwestować tej wiosny

Prze­glą­da­jąc wio­sen­ne kolek­cje pro­jek­tan­tów moż­na dostać zawro­tu gło­wy – w tym sezo­nie mod­ne jest bowiem wszyst­ko. Wiel­kie, zna­ne sie­ciów­ki nie­mal co tydzień pro­du­ku­ją i wypusz­cza­ją nowe kolekcje.Tymczasem, w odróż­nie­niu od zna­nych na świe­cie kon­cer­nów, lokal­ne…
Więcej
ModaTrendy

Klasyczne marynarki oversize – nie tylko na wiosnę

Wła­śnie osta­tecz­nie żegna­my zimę, a wraz z nią futra i cie­ple, weł­nia­ne płasz­cze. Zamiast nich chęt­nie wkła­da­my mary­nar­ki – nie­gdyś zapo­ży­czo­ne z męskiej gar­de­ro­by, dziś są jed­nym z naj­chęt­niej noszo­nych ubrań wśród kobiet na całym…
Więcej