ModaNewsroom

Wool Me Tender - nowa kampania marki Roboty Ręczne

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we W kam­pa­nii Wool Me Ten­der już tra­dy­cyj­nie pod­kre­śla­ne ponad­cza­so­we wzor­nic­two i pre­cy­zję wyko­na­nia ręcz­nie robio­nych dzia­nin. Poka­zy­wa­ne wzo­ry, któ­re są z mar­ką od począt­ku, jed­no­cze­śnie pre­zen­tu­jąc nowe pro­jek­ty. Mar­ka uży­wa wełen z owiec…

Więcej