Moda

Wiosenne przebudzenie – Affair SS21

Polska marka Affair od samego początku słynie z autorskich printów, które pojawiają się w każdej kolekcji, a także zmysłowych, kobiecych sukienek. Najnowsza kolekcja Affair SS21 to uosobienie tęsknoty za upalnym latem pełnym słońca i beztroski. 

Wiosenne przebudzenie - Affair SS21

W kolek­cji Affa­ir na wio­snę – lato 2021 nie zabrak­nie moc­no eks­po­no­wa­nych syl­we­tek, ale tak­że dobrze zna­nych i uwiel­bia­nych best­sel­le­ro­wych, zwiew­nych sukie­nek w w autor­skie prin­ty mar­ki  tym razem jed­nak w zupeł­nie nowych odsło­nach. Naj­now­sza odsło­na wio­sen­no – let­niej kolek­cji mar­ki powsta­wa­ła w cięż­kim dla nas wszyst­kim okre­sie, stąd też, nie­wąt­pli­wie pra­gnie­nie powro­tu do „nor­mal­no­ści. Pro­jek­ty przy­wo­łu­ją więc na myśl peł­ne ener­gii, tęt­nią­ce życie – tłu­my na uli­cach, spo­tka­nia z przy­ja­ciół­mi i let­ni gwar w pobli­skich kawiar­niach czy restau­ra­cjach. W kolek­cji nie mogło zatem zabrak­nąć lek­kich mate­ria­łów w ener­gicz­nych, przy­ku­wa­ją­cych uwa­gę kolo­rach i wzo­rach, a tak­że wyra­zi­stych i odważ­nych  kro­jów. To ubra­nia, któ­re z pew­no­ścią każ­da z Nas będzie chcia­ła zało­żyć w nad­cho­dzą­cy, let­ni czas.

Sil­na potrze­ba wol­no­ści i rado­sne­go prze­ży­wa­nia każ­dej chwi­li sta­ła się inspi­ra­cją m.in. dla nie­biań­skie­go prin­tu i budu­aro­we­go total-looku. Mar­ka zadba­ła, aby nie zabra­kło sukie­nek i faso­nów sub­tel­nie eks­po­nu­ją­cych kobie­cość i oprócz per­fek­cyj­nie pod­kre­ślo­nych ramion i talii stwo­rzy­ła zupeł­nie nowy model sukien­ki – Came­ron, pod­kre­śla­ją­cą  wszyst­kie atry­bu­ty syl­wet­ki. 

Prócz nowych mode­li sub­tel­nych sukie­nek, w naj­now­szej odsło­nię let­niej kolek­cji Affa­ir, nie zabrak­nie tak­że szcze­gól­nie mod­ne­go w tym sezo­nie jean­su (kur­tek jean­so­wych), prin­tów, a tak­że koszul i spód­nic. A wszyst­ko to prze­peł­nio­ne kolo­rem i ener­gią. Po raz kolej­ny mar­ka sta­wia przede wszyst­kim na natu­ral­ne mate­ria­ły: pro­du­ko­wa­ne na zamó­wie­nie wyso­ko­ja­ko­ścio­we wisko­zy, jedwa­bie i bawełny.

Nie­wąt­pli­wie, wśród prin­tów prym wie­dzie róża – ten cudow­ny kwiat dla sta­ro­żyt­nych Gre­ków był sym­bo­lem pięk­nej Afro­dy­ty – bogi­ni miło­ści. O powsta­niu róży trak­tu­ją dwie legen­dy: według jed­nej z nich róża powsta­ła z krwi bogi­ni, któ­ra zra­ni­ła się w sto­pę bie­gnąc do swo­je­go kochan­ka Ado­ni­sa, pod­czas, gdy inne mity wska­zu­ją, że róża poja­wi­ła się na zie­mi kie­dy Afro­dy­ta wyło­ni­ła się z mor­skiej pia­ny. Nie­za­leż­nie od tego, któ­ry z mitów bliż­szy jest praw­dzie, nie­pod­wa­żal­nym fak­tem jest, że do dnia dzi­siej­sze­go róża jest sym­bo­lem roman­tycz­nej miło­ści i nie­zwy­kłej pasji. Nic więc dziw­ne­go, że sta­ła się jed­nym z moty­wów prze­wod­nich naj­now­szej kolek­cji Affair.

Polska marka Affair Polska marka Affair Polska marka Affair Polska marka Affair Polska marka Affair Polska marka Affair Polska marka Affair Polska marka Affair Polska marka Affair Polska marka Affair

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Najpiękniejsze sukienki na Święta i pozostałe 300 dni w roku

Wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia to szcze­gól­ny dzień i nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że pod­czas kola­cji chce­my wyglą­dać wyjąt­ko­wo. Tym­cza­sem, Świę­ta to nie­ła­twy czas pod wzglę­dem wybór ubrań – w każ­dej rodzi­nie panu­ją bowiem inne, świą­tecz­ne tra­dy­cje, dlatego…
Więcej
Moda

Letnie sukienki, które będziemy nosić w 2020

Wła­śnie mamy począ­tek lip­ca – a to ozna­cza, że lato w peł­ni i czas na sukien­ki! Z całą pew­no­ścią poka­zy mody zda­ją się być odle­głym wspo­mnie­niem. Moż­na odnieść wra­że­nie, że zgu­bi­li­śmy się gdzieś pomię­dzy najgorętszymi…
Więcej
ModaNewsroomPolecane

Affair kolekcja wiosna – lato 2020

Ener­gia kali­for­nij­skie­go słoń­ca wple­cio­na w syl­wet­ki inspi­ro­wa­ne lata­mi 80. Taka jest naj­now­sza kolek­cja Affa­ir. Mar­ka wła­śnie wypusz­cza swo­ją dru­gą kolek­cję. Do cha­rak­te­ry­stycz­nych koper­to­wych sukie­nek w kwia­to­we wzo­ry oraz inspi­ro­wa­nych męską sza­fą gar­ni­tu­rów i koszul, dołączają…
Więcej