Moda

Najpiękniejsze sukienki na Święta i pozostałe 300 dni w roku

Wigilia Bożego Narodzenia to szczególny dzień i nie ulega wątpliwości, że podczas kolacji chcemy wyglądać wyjątkowo. Tymczasem, Święta to niełatwy czas pod względem wybór ubrań – w każdej rodzinie panują bowiem inne, świąteczne tradycje, dlatego nie ma jednej, właściwej odpowiedzi na pytanie, co ubrać w ten jedyny w swoim rodzaju. Jedni z nas niewątpliwie marzą o spędzeniu Wigilii pod kocem w ciepłym swetrze, inni zaś z pewnością planują o wiele bardziej formalne, eleganckie kreacje.

Najpiękniejsze sukienki na Święta i pozostałe 300 dni w roku

Naj­pięk­niej­sze sukien­ki na Świę­ta i pozo­sta­łe 300 dni w roku: H&M sukien­ka, Affa­ir sukien­ka, Gan­ni sukien­ka, H&M sukien­ka, H&M sukien­ka, Dol­li­na sukien­ka, NAGO sukien­ka, Zara sukien­ka, Maciej Zień sukienka.

W tym roku odpo­wiedź na pyta­nie, co ubrać w Świę­ta zda­je się jesz­cze trud­niej­sza. Z uwa­gi na pan­de­mię i wstrzy­ma­nie w tym roku wszyst­kich wiel­kich uro­czy­sto­ści, tak­że syl­we­stro­wych, nie każ­da z nas marzy o inwe­sty­cji w stroj­ne, bły­sko­tli­we kre­acje, gdy nie jeste­śmy w sta­nie prze­wi­dzieć, czy w naj­bliż­szym cza­sie będzie­my mogły ponow­nie je zało­żyć. W dodat­ku nie­kon­wen­cjo­nal­ny for­mat tego­rocz­nych Świąt wca­le nie zachę­ca do prze­bie­ra­nek i zaku­pów. Być może jed­nak sukien­ka, któ­rą zało­żysz pod­czas Świąt spra­wi Ci radość? Nawet, jeśli z czę­ścią rodzi­ny będziesz łączyć się przez Face­Ti­me. Ide­al­nym roz­wią­za­niem jest więc sukien­ka, któ­rą (choć ele­ganc­ką) będzie­my mogły nosić tak­że w pozo­sta­łe dni roku.Sprawdzonym spo­so­bem na świą­tecz­ną kre­ację zawsze jest błysk, aksa­mit, a tak­że nie­za­wod­na czerń. Możesz pójść w bar­dziej odważ­ną wer­sję, taką jak sukien­ka o krót­kim kro­ju z głę­bo­kim dekol­tem w serek i dłu­gim, bufia­stym ręka­wem z man­kie­tem czy uszy­ta z mięk­kiej saty­ny z domiesz­ką jedwa­biu z opa­da­ją­cym koł­nie­rzem, marsz­cze­nia­mi i nadru­kiem w brą­zo­we, galo­pu­ją­ce konie. Bez­piecz­ną wer­sją zawsze jest czar­na sukien­ka – możesz wybrać tka­ni­no­wą wer­sję do do poło­wy łyd­ki z okrą­głym dekol­tem z marsz­cze­niem z przo­du i dłu­gi­mi ręka­wa­mi bądź taką o dłu­go­ści midi (do poło­wy łyd­ki) na dłu­gi rękaw, z koper­to­wym dekol­tem z przo­du i wycię­ciem na ple­cach, wyko­na­ną z prze­wiew­nej, prąż­ko­wa­nej dzia­ni­ny. Jeże­li chcesz zasko­czyć rodzi­nę, wybierz sukien­kę z odro­bi­ną kolo­ru: ide­al­nie spraw­dzi się wów­czas zapi­na­na koper­to­wo sukien­ka o dłu­go­ści midi wyko­na­na ze zwiew­nej, leją­cej tka­ni­ny z nadru­kiem w fio­le­to­we kwia­ty autor­stwa mar­ki Affa­ir, albo też jedwab­na sukien­ka z głę­bo­kim dekol­tem i zazna­czo­ny­mi ramio­na­mi ozdo­bio­na autor­skim prin­tem Macie­ja Zie­nia – brat­ki z kolek­cji SHERO.

Z myślą nie tyl­ko o kre­acjach na jeden wie­czór, nasza redak­cja wybra­ła dla Was naj­pięk­niej­sze sukien­ki bożo­na­ro­dze­nio­we, któ­re będą odpo­wied­nie nie tyl­ko na Boże Naro­dze­nie, ale tak­że świet­nie spraw­dzą się poza sezo­nem świątecznym.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Świeża energia w modzie męskiej - Pete Davidson gwiazdą nowej kampanii H&M

Gwiaz­dą naj­now­szej kam­pa­nii mar­ki H&M został zna­ny komik Pete David­son, przy­no­sząc w ten spo­sób powiew świe­żo­ści do mody męskiej. Kam­pa­nia ta jest wyjąt­ko­wa szcze­gól­nie dla­te­go, że moc­no akcen­tu­je sil­ny zwią­zek mię­dzy ubra­nia­mi i pew­no­ścią siebie,…
Więcej
Moda

Praktyczny, miejski romantyzm - Brock Collection x H&M 

Czy nowo­cze­sność idzie w parze z roman­ty­zmem? W naj­now­szej kola­bo­ra­cji mar­ka H&M we współ­pra­cy z pocho­dzą­cą z Los Ange­les, uwiel­bia­ną na całym świe­cie ame­ry­kań­ską mar­ką Brock Col­lec­tion udo­wad­nia, że jak naj­bar­dziej tak, two­rząc peł­ną ulicznego…
Więcej
Moda

Wiosenne przebudzenie - Affair SS21

Pol­ska mar­ka Affa­ir od same­go począt­ku sły­nie z autor­skich prin­tów, któ­re poja­wia­ją się w każ­dej kolek­cji, a tak­że zmy­sło­wych, kobie­cych sukie­nek. Naj­now­sza kolek­cja Affa­ir SS21 to uoso­bie­nie tęsk­no­ty za upal­nym latem peł­nym słoń­ca i beztroski. …
Więcej