Moda

Letnie sukienki, które będziemy nosić w 2020

Właśnie mamy początek lipca – a to oznacza, że lato w pełni i czas na sukienki! Z całą pewnością pokazy mody zdają się być odległym wspomnieniem. Można odnieść wrażenie, że zgubiliśmy się gdzieś pomiędzy najgorętszymi trendami, a tym, co uniwersalne i ponadczasowe. Długi pobyt w czterech ścianach przez kilka miesięcy sprawił, że zapragnęliśmy eksperymentów z modą, chętniej też się przebieramy, korzystając niemal z każdej okazji. Po zakończeniu kwarantanny, wraz z początkiem pierwszych wysokich temperatur zapragnęliśmy wyjść na zewnątrz i spotkań ze znajomymi przy kawie. To także najlepszy moment na noszenie letnich sukienek. Bez względu na to, czy wybierasz się na spacer do parku, spotkanie ze znajomymi czy lunch z przyjaciółmi – dobrze dobrana sukienka pozwoli Ci poczuć się swobodnie i wprawi w letni, beztroski nastrój. 

Letnie sukienki, które będziemy nosić w 2020

Let­nie sukien­ki, któ­re będzie­my nosić w 2020: sukien­ka 303 Ave­nue; sukien­ka The Odder Side; sukien­ka H&M, sukien­ka AFFAIR, sukien­ka The Other sto­ries; sukien­ka Nudy­ess; sukien­ka Zara; sukien­ka Son Tra­va; sukien­ka Man­go, sukien­ka Pat­cho­uli.

Być może okres kwa­ran­tan­ny to tak­że czas, w któ­rym war­to prze­or­ga­ni­zo­wać swo­ją sza­fę i zmie­nić podej­ście do panu­ją­cej mody. Zamiast wymyśl­nych cięć czy wzo­rów, być może war­to tego lata zain­we­sto­wać w mini­ma­li­stycz­ne i uni­wer­sal­ne kro­je i faso­ny sukie­nek, któ­re spraw­dzą się w nie­jed­nym, let­nim sezo­nie. I tak, war­to zain­we­sto­wać w pro­stą, dzia­ni­no­wą, czar­ną bądź jasno­be­żo­wą sukien­kę o splo­cie w prąż­ki, dopa­so­wa­nej u góry, z sub­tel­nym dekol­tem w serek z przo­du i z tyłu. Latem świet­nie spraw­dza­ją się zawsze roman­tycz­ne sukien­ki ze zwiew­nej tka­ni­ny, z kwia­to­wym prin­tem i wią­za­nia­mi.  W tym sezo­nie mamy do wybo­ru mnó­stwo sukie­nek maxi, z bufia­sty­mi ręka­wa­mi, a tak­że sukie­nek lnia­nych, inspi­ro­wa­nych Dzi­kim Zacho­dem i wiej­ską, siel­ską atmos­fe­rą. Jeśli jesteś odważ­na i lubisz eks­po­no­wać nogi, pod­czas upa­łów nie ma nic lep­sze­go niż baweł­nia­na sukien­ka mini. Dla lubią­cych się wyróż­niać, dobrym wybo­rem będą sukien­ki wykoń­czo­ne wyra­zi­sty­mi deta­la­mi czy doda­ją­cych lek­ko­ści fal­ba­na­mi. 

Co wię­cej, wybie­ra­jąc let­nie sukien­ki z powo­dze­niem moż­na się­gnąć jesz­cze do wio­sen­nych tren­dów, któ­rych nie mie­li­śmy oka­zji wypró­bo­wać z uwa­gi na pan­de­mię. Teraz nad­szedł na to naj­lep­szy czas! 

Nie­za­leż­nie od tego, czy sukien­ka moc­no osa­dzo­na jest w tren­dach, war­to w peł­ni korzy­stać z lata i pięk­nej pogo­dy, bez zasta­na­wia­nia się, co na sie­bie wło­żyć – sukien­ka zawsze jest tra­fio­nym wyborem.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Sweater weather - klasyczne swetry, dzięki którym zachowasz ciepło

Tem­pe­ra­tu­ry zaczę­ły regu­lar­nie spa­dać poni­żej 10 stop­ni i przy­wi­ta­ło nas pierw­sze chłod­niej­sze powie­trze – to znak, że jesień w peł­ni i powo­li wkra­cza­my w sezon zimo­wy. A czy może być coś bar­dziej przy­tul­ne­go, niż dobrze…
Więcej
Moda

Urocze, letnie sukienki do noszenia przez cały sezon

Wraz z rosną­cy­mi tem­pe­ra­tu­ra­mi nad­szedł naj­lep­szy czas, aby zacząć roz­glą­dać się za uro­czy­mi, let­ni­mi sukien­ka­mi. Szcze­gól­nie, że po ponad roku, któ­ry spę­dzi­li­śmy w swo­bod­nych stro­jach w domu, tęsk­ni­my za pro­sty­mi, a jed­no­cze­śnie sty­lo­wy­mi, efek­tow­ny­mi sukienkami.…
Więcej
Moda

Wiosenne przebudzenie - Affair SS21

Pol­ska mar­ka Affa­ir od same­go począt­ku sły­nie z autor­skich prin­tów, któ­re poja­wia­ją się w każ­dej kolek­cji, a tak­że zmy­sło­wych, kobie­cych sukie­nek. Naj­now­sza kolek­cja Affa­ir SS21 to uoso­bie­nie tęsk­no­ty za upal­nym latem peł­nym słoń­ca i beztroski. …
Więcej