Styl życia

Warszawski Festiwal Koni Arabskich 2015 i Dzień Dziecka na Torze Służewiec

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cja prasowa

WarszawskiFestwalKoniArabskich

Ostat­nia nie­dzie­la maja zapo­wia­da się na Torze Słu­że­wiec nie­zwy­kle cie­ka­wie, ponie­waż tego dnia odbę­dzie się tu War­szaw­ski Festi­wal Koni Arab­skich 2015, a dodat­ko­wo naj­młod­si będą świę­to­wa­li Dzień Dziecka. 

Wła­śnie z myślą o rodzi­nach z dzieć­mi, któ­re coraz czę­ściej odwie­dza­ją war­szaw­ski tor, posta­no­wio­no Dzień Dziec­ka roz­po­cząć już 31 maja. Z tej oka­zji na mło­dych widzów, któ­rzy przy­bę­dą w nie­dzie­lę na Tor Słu­że­wiec, cze­kać będzie wie­le atrak­cji. Spe­cjal­ni baj­ko­wi prze­wod­ni­cy zabio­rą naj­młod­szych do kra­iny zaba­wy, gdzie obej­rzą poka­zy wiel­kich mydla­nych baniek, szczu­dla­rzy i ilu­zjo­ni­stów. Będzie rów­nież oka­zja do spraw­dze­nia swo­ich sił w rzu­cie pod­ko­wą, prze­jażdż­ki na kucy­kach, poska­ka­nia na tram­po­li­nie czy zje­cha­nia z dmu­cha­nej zjeż­dżal­ni. Wszyst­kie atrak­cje przy­go­to­wa­ne w tym dniu przez Tor Słu­że­wiec są bez­płat­ne. I jesz­cze jed­na cie­ka­wa infor­ma­cja – ponie­waż będą to obcho­dy Dnia Dziec­ka, to oczy­wi­ście nie zabrak­nie dar­mo­we­go popcor­nu i waty cukrowej.

A teraz kil­ka zdań o tym, co na pew­no zain­te­re­su­je miło­śni­ków wyści­gów kon­nych. Zacię­ta wal­ka zapo­wia­da się w goni­twie o Nagro­dę Ofi­ra (2400 m., nie­dzie­la godz. 16:45) roz­gry­wa­nej w tym roku w ramach She­ikh Zay­ed Bin Sul­tan Al Nahy­an Inter­na­tio­nal Cup. Pula nagród w tym bie­gu wynie­sie 140 000 zł. Oprócz tej goni­twy w nie­dziel­ne popo­łu­dnie odbę­dzie się jesz­cze 8 bie­gów, w tym jeden, w któ­rym dżo­ke­ja­mi będą same panie – HH She­ikha Fati­ma Bint Muba­rak Ladies World Cham­pion­ship IFAHR (1800 m, nie­dzie­la godz. 17:45).

Dla doro­słych widzów rów­nież przy­go­to­wa­no atrak­cje. Chęt­ni będą mogli wziąć udział w kon­kur­sie, w któ­rym do wygra­nia będą atrak­cyj­ne nagro­dy –  dzie­się­ciu zwy­cięz­com przy­dat­ny będzie paszport.

War­szaw­ski Festi­wal Koni Arab­skich 2015 jest czę­ścią mię­dzy­na­ro­do­we­go wyda­rze­nia, któ­re będzie mieć miej­sce w ostat­nim tygo­dniu maja w War­sza­wie. W dniach 28–30 maja odbę­dzie się mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fe­ren­cja doty­czą­ca wyści­go­wych koni czy­stej krwi arab­skiej – World Ara­bian Hor­se Racing Con­fe­ren­ce 2015. Jest to spo­tka­nie eks­per­tów i mediów bran­żo­wych z całe­go świa­ta, któ­rzy na co dzień zaj­mu­ją się tema­ty­ką wyści­go­wych arabów.

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
Styl życia

Prezenty dla Najmłodszych, które ich uszczęśliwią

W ostat­nich kil­ku latach mamy wra­że­nie, że jeśli cho­dzi o pre­zen­ty z oka­zji Dnia Dziec­ka, dzie­ci ocze­ku­ją cze­goś wię­cej. Nasz wła­sne dzie­ci zazwy­czaj otwar­cie komu­ni­ku­ją nam listę swo­ich życzeń, co spra­wia, że przy­go­to­wa­nie odpo­wied­nie­go prezentu…
Więcej
Newsroom

TK Maxx i Michał Szulc łączą siły, by pomóc dzieciom z AKADEMII PRZYSZŁOŚCI

TK Maxx po raz kolej­ny świę­tu­je Dzień Dziec­ka z AKADEMIĄ PRZYSZŁOŚCI – sio­strza­nym pro­gra­mem SZLACHETNEJ PACZKI, pro­wa­dzo­nym przez Sto­wa­rzy­sze­nie WIOSNA. W tym roku, by pomóc dzie­ciom obję­tym pro­gra­mem, mar­ka połą­czy­ła siły z uzna­nym pro­jek­tan­tem Michałem…
Więcej
Dzieci

Propozycje prezentów na Dzień Dziecka

Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się świę­to naj­młod­szych – Dzień Dziec­ka. To mię­dzy­na­ro­do­we świę­to w Pol­sce oraz nie­któ­rych kra­jach bał­tyc­kich obcho­dzo­ne jest 1 czerw­ca od 1952 roku. Z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy dla Was kil­ka pro­po­zy­cji, któ­re mogą pomóc Wam w wybo­rze ide­al­ne­go pre­zen­tu dla swo­je­go dziecka.
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *