Dzieci

Propozycje prezentów na Dzień Dziecka

Propozycje prezentów na Dzień Dziecka1. Far­ma zestaw drew­nia­ny Sto­ry Box, Janod
Ide­al­ny pre­zent dla każ­de­go dziec­ka. Wszyst­kie ele­men­ty (posta­cie, zwie­rzę­ta, pojaz­dy) wyko­na­ne zosta­ły z drew­na i zapa­ko­wa­ne w pudeł­ko w kształ­cie dom­ku wiej­skie­go, któ­re jest ele­men­tem sce­ne­rii. Kom­plet skła­da się z 23 czę­ści, m.in. trak­to­ra z przy­cze­pą, rol­ni­ka, kro­wy, kró­li­ka i psa. Wszyst­kie zabaw­ki z serii Sto­ry Janod pasu­ją do sie­bie, co pozwo­li na stwo­rze­nie całej kolek­cji.  Zaba­wa i sty­mu­la­cja dziec­ka połą­czo­ne w jed­nej zabawce.
Prze­zna­czo­ne dla dzie­ci w wie­ku od 3 do 8 lat.

2. Przy­tu­lan­ka Cuski
Przy­tu­lan­ka stwo­rzo­na z myślą o wcze­śnia­kach i nie­mow­lę­tach. Przy­tu­lan­ka zosta­ła prze­te­sto­wa­na i speł­nia euro­pej­skie i świa­to­we stan­dar­dy bez­pie­czeń­stwa. Jest odpo­wied­nia zarów­no dla nowo­rod­ków, jak i star­szych dzie­ci. Dosko­na­ła alter­na­ty­wa dla smoczków!

 Pro­du­cent pro­po­nu­je 3 rodza­je przytulanek:

  1. Cuski ori­gi­nal – wyko­na­na z kla­sycz­nej, mię­ciut­kiej baweł­ny pozba­wio­nej jakich­kol­wiek nadruków.
  2. Cuski­boo – wyko­na­na w cało­ści z włók­na bam­bu­sa upra­wia­ne­go orga­nicz­nie. Wyjąt­ko­wo przy­jem­na w doty­ku, a ponad­to anty­bak­te­ryj­na i ekologiczna.
  3. Cuski Mini­boo – przy­tu­lan­ka dla wcze­śnia­ków. Wyko­na­na w cało­ści z włók­na bambusa.

Higro­sko­pij­ne wła­ści­wo­ści mate­ria­łu dosko­na­le pochła­nia­ją zapach mamy, dzię­ki cze­mu dają naj­młod­szym dzie­ciom poczu­cie bez­pie­czeń­stwa. Dostęp­ne są w 6 kolo­rach, a co naj­waż­niej­sze po pra­niu w pral­ce nie tra­cą wła­ści­wo­ści pochła­nia­nia zapachu.

3. Kred­ki, Cray­on Rocks
Dosko­na­ły pre­zent dla małe­go arty­sty! Natu­ral­ne i przy tym eko­lo­gicz­ne kred­ki wosko­we zosta­ły wyko­na­ne z soi i są bar­wio­ne natu­ral­ny­mi barw­ni­ka­mi. Dla­cze­go w kształ­cie kamy­ka? Aby wzmac­niać mię­śnie rąk oraz pal­ców dzie­ci. Kred­ki są pro­du­ko­wa­ne w 100% z natu­ral­nych i nie­tok­sycz­nych eko­lo­gicz­nych mate­ria­łów. Dostęp­ne w 16 kolo­rach, łatwo się roz­cie­ra­ją oraz łączą z inny­mi kolo­ra­mi.  Kred­ki są zapa­ko­wa­ne w bia­ły, baweł­nia­ny woreczek.
Prze­zna­czo­ne dla dzie­ci powy­żej 3 roku życia.

4. Drew­nia­ny wózek dla lalek RETRO, bebeSTRAGAN
Pięk­ny, drew­nia­ny wózek dla lalek będzie dosko­na­łym pre­zen­tem dla małych dziew­czy­nek, któ­re uwiel­bia­ją zaba­wę „w rodzi­nę”. Solid­nie wyko­na­ny, posia­da moż­li­wość regu­la­cji rącz­ki, gumo­we nakład­ki zapew­nia­ją sta­bil­ność oraz moż­li­wość bez­sze­lest­ne­go poru­sza­nia się. Wóz­ki wyko­na­ne są z ate­sto­wa­nych mate­ria­łów i są dostęp­ne w 5 kom­bi­na­cjach kolorystycznych.

5. Kolej­ka drew­nia­na „Mia­stecz­ko”, BigJips Toys
Dla miło­śni­ków pocią­gów pole­ca­my pięk­ną kolej­kę wyko­na­na z drew­na kau­czu­ko­we­go. Drew­no pokry­te jest nie­tok­sycz­ny­mi far­ba­mi i lakie­ra­mi. Zestaw zawie­ra 101 ele­men­tów, w tym mię­dzy inny­mi: tory pro­ste, tory w kształ­cie łuków, tory two­rzą­ce most wraz z pod­po­ra­mi. Na zestaw skła­da­ją się tak­że pociąg z 3 wago­na­mi, drew­nia­ne samo­cho­dzi­ki, auto­bu­sy, drew­nia­ne posta­ci i ele­men­ty two­rzą­ce sce­ne­rię, takie jak drze­wa. Kom­pa­ty­bil­ność torów umoż­li­wia roz­bu­do­wy­wa­nie kolej­ki o nowe ele­men­ty oraz uzu­peł­nie­nie jej czę­ścia­mi innych firm np. IKEA. Zabaw­ki mar­ki BigJigs Toys roz­wi­ja­ją wyobraź­nię dziec­ka oraz koor­dy­na­cję wzro­ko­wo-rucho­wą. Zdo­by­wa­ją tak­że licz­ne nagro­dy i wyróż­nie­nia na mię­dzy­na­ro­do­wych tar­gach zaba­wek na całym świe­cie. Wie­lo­go­dzin­na, dobra zaba­wa gwarantowana!
Prze­zna­czo­ne dla dzie­ci powy­żej 3 roku życia.

6. Moje pierw­sze puz­zle „Wieś”, CzuCZu
Moje pierw­sze puz­zle to seria trzech ukła­da­nek dla naj­młod­szych. Bawiąc się puz­zla­mi dzie­ci pozna­ją miesz­kań­ców wiej­skiej zagro­dy. Puz­zle mają wyraź­ne kolo­ry, są duże i wytrzy­ma­łe, dzię­ki temu uła­twia­ją małym rącz­kom dziec­ka dopa­so­wa­nie ich do sie­bie. Dwie pozo­sta­łe serie to „Łąka” i „Oce­an”.
Zestaw zawie­ra 27 ele­men­tów. Prze­zna­czo­ne dla dzie­ci powy­żej 2 roku życia.

7. Koń na bie­gu­nach, HAPE
Dla miło­śni­ków galo­po­wa­nia! Tra­dy­cyj­ny konik na bie­gu­nach będzie świet­nym pre­zen­tem zarów­no dla chłop­ca, jak i dziew­czyn­ki. Fir­ma Hape jest jed­nym z naj­więk­szych świa­to­wych pro­du­cen­tów zaba­wek wyko­na­nych z mate­ria­łów eko­lo­gicz­nych. Zabaw­ki są zarów­no kre­atyw­nie zapro­jek­to­wa­ne jak i przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska. Do ich pro­duk­cji uży­wa się mate­ria­łów natu­ral­nych oraz farb na bazie wody.

8. Memo­ry „Dzie­ci świa­ta”, Stu­dio HoHo
Dosko­na­ła jakość i ory­gi­nal­ność! Pro­duk­ty HoHo to przede wszyst­kim natu­ral­ność i uni­ka­to­wość. Kloc­ki wyko­na­ne są z buko­we­go lub jesio­no­we­go drew­na, ręcz­nie malo­wa­ne i przed­sta­wia­ją nie­zwy­kłe ilu­stra­cje dzie­ci z róż­nych stron świa­ta. Kloc­ki poma­lo­wa­ne są nie­tok­sycz­ny­mi, akry­lo­wy­mi far­ba­mi i zabez­pie­czo­ne spe­cjal­nym lakie­rem, odpo­wied­nim dla śro­do­wi­ska dziec­ka. Dosko­na­ły spo­sób na naukę tole­ran­cji oraz ćwi­cze­nie pamię­ci i spostrzegawczości!

 9. Dzwon­ki – Cym­bał­ki meta­lo­we Con­fet­ti, Janod
Jeśli Two­je dziec­ko nie posia­da jesz­cze żad­ne­go instru­men­tu, dosko­na­łym pre­zen­tem będą meta­lo­we cym­bał­ki. Dźwię­ki, któ­re wyda­ją są deli­kat­ne (12 tonów) i przy­jem­ne dla ucha, dla­te­go zabaw­ka dedy­ko­wa­na jest naj­młod­szym dzie­ciom. Dziec­ko uczy się roz­róż­niać dźwię­ki i wcho­dzi w nie­zwy­kły świat muzy­ki. Gra na instru­men­tach ma wie­le zalet, mię­dzy inny­mi roz­bu­dza kre­atyw­ność, popra­wia pamięć oraz uczy cier­pli­wo­ści i wytrwałości.

Instru­ment wyko­na­ny jest z drew­na i meta­lu, prze­zna­czo­ny dla dzie­ci powy­żej 18 mie­sią­ca życia.

10. Krze­seł­ko Max&Dax
Smo­cze krze­seł­ko, któ­re uczy i bawi! Zna­ko­mi­ta alter­na­ty­wa dla dostęp­nych na ryn­ku nud­nych krze­se­łek dla dzie­ci. Zabaw­ka w kształ­cie smo­ka ma w sobie otwo­ry, do któ­rych dziec­ko może wty­kać róż­no­ko­lo­ro­we guzicz­ki o bez­piecz­nej dla dziec­ka wiel­ko­ści. Guzi­ki wystę­pu­ją w kil­ku pod­sta­wo­wych kolo­rach, tak aby nie­po­trzeb­nie nie odwra­ca­ły uwa­gi. Popra­wia to kon­cen­tra­cję dziec­ka do selek­cji kolo­rów, licze­nia ich i two­rze­nia wła­snych tęczo­wych kompozycji.

Krze­seł­ka wystę­pu­ją w dwóch wer­sjach kolo­ry­stycz­nych, czer­wo­nej i żół­tej, nazwa­nych przez pro­du­cen­ta Max i Dax. Zabaw­ka prze­zna­czo­na jest dla dzie­ci od 1 roku życia, ale jeśli dziec­ko już sie­dzi, racz­ku­je i zaczy­na powo­li wspi­nać się i pod­pie­rać (ok. 10 mie­siąc) bez obaw moż­na już ją zaku­pić. Nie­wiel­ka waga krze­seł­ka spra­wia, że moż­na potrak­to­wać je tak­że jako chodzik.

Wszyst­kim dzie­ciom życzy­my dużo uśmie­chu i pre­zen­tów z oka­zji Dnia Dziecka!

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

Related posts
Styl życia

Prezenty dla Najmłodszych, które ich uszczęśliwią

W ostat­nich kil­ku latach mamy wra­że­nie, że jeśli cho­dzi o pre­zen­ty z oka­zji Dnia Dziec­ka, dzie­ci ocze­ku­ją cze­goś wię­cej. Nasz wła­sne dzie­ci zazwy­czaj otwar­cie komu­ni­ku­ją nam listę swo­ich życzeń, co spra­wia, że przy­go­to­wa­nie odpo­wied­nie­go prezentu…
Więcej
Styl życia

Prezenty na ostatnią chwilę

Świę­ta coraz bli­żej. Przy­po­mi­na­ją nam o tym pio­sen­ki pusz­cza­ne w cen­trach han­dlo­wych i sły­sza­ne w radiu, pięk­ne ozdo­by, cho­in­ki i prze­peł­nio­ne cen­tra han­dlo­we. Dla wszyst­kich tych, któ­rzy świą­tecz­ne zaku­py zosta­wi­li na ostat­nią chwi­lę, redak­cja Vers-24…
Więcej
Styl życia

Świąteczne prezenty do 50 zł, które zachwycą każdego

Boże Naro­dze­nie to czas rado­ści i dzie­le­nia się z bli­ski­mi. Liczy się pamięć i gest, a nic nie uszczę­śli­wia tak bar­dzo, jak obda­ro­wy­wa­nie tych, któ­rych kocha­my. Pod­czas świą­tecz­nych zaku­pów koniecz­nie sprawdź­cie naszą listę pre­zen­tów do…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *