Styl życia

Prezenty dla Najmłodszych, które ich uszczęśliwią

W ostatnich kilku latach mamy wrażenie, że jeśli chodzi o prezenty z okazji Dnia Dziecka, dzieci oczekują czegoś więcej. Nasz własne dzieci zazwyczaj otwarcie komunikują nam listę swoich życzeń, co sprawia, że przygotowanie odpowiedniego prezentu czy atrakcji wydaje się o wiele łatwiejsza. Tymczasem, prawdziwą radością z otrzymanych prezentów możemy się tak naprawdę dzielić wówczas, gdy zostajemy obdarowani zupełnie niespodziewanie. Nasz redakcja zebrała dla Was wystarczająco wiele ciekawych pomysłów, aby na widok prezentów 1 czerwca w oczach każdego z dzieci pojawiła się iskierka podekscytowania i szczęście.

Prezenty dla Najmłodszych, które ich uszczęśliwią

Pre­zen­ty dla Naj­młod­szych, któ­re ich uszczę­śli­wią: LEGO Bojo­wy mech Mon­key Kin­ga; WILSON rakie­ta teni­so­wa; SARAH HULL How Art works?; NIKE buty; Ralph Lau­ren blu­za; Petit Lau­ren otu­lacz; ZARA sukien­ka; domek do zaba­wy Snug­gle House of Elo­die; Anto­ny Pen­ro­se The boy who bit Picas­so; Trefl – Star Wars puz­zle jasna vs ciem­na stro­na mocy.

Dla pozor­nie zwy­kłe­go i cie­ka­we­go świa­ta dziec­ka, już w wie­ku przed­szkol­nym świet­nie spraw­dzą się kla­sycz­ne puz­zle z ulu­bio­ny­mi boha­te­ra­mi czy też pięk­nie ilu­stro­wa­ne książ­ki, któ­re są świet­nym spo­so­bem na naukę poprzez zaba­wę, np. książ­ki o sztu­ce, pozwa­la­ją­ce odkryć dziec­ku nawet naj­bar­dziej sza­lo­ne pomy­sły. A dla­cze­go by nie ukła­dać puz­zli słu­cha­jąc audio­bo­oka w tle? Teraz mnó­stwo cie­ka­wych, eks­cy­tu­ją­cych ksią­żek moż­na zna­leźć na nie­wiel­kiej pły­cie CD i słu­chać ich dowol­nie o każ­dej porze, nawet pod­czas zaba­wy!  Świet­nym pomy­słem na pre­zent dla naj­młod­szych będzie tak­że kolo­ro­wy zestaw kloc­ków Lego, któ­ry zapew­ni fraj­dę z ukła­da­nia (a póź­niej tak­że z zaba­wy) na wie­le dobrych godzin. 

W przy­pad­ku naj­młod­szych dzie­ci zawsze świet­nie spraw­dzą się pięk­ne, este­tycz­ne i mięk­kie przy­tu­lan­ki, z któ­ry­mi dziec­ko zwy­kle sil­nie zży­wa się już od pierw­szych dni, a któ­re to plu­sza­ki towa­rzy­szą mu tak­że na dal­szych eta­pach życia czy deli­kat­ne muśli­no­we pie­lusz­ki – obo­wiąz­ko­wy ele­ment każ­dej wypraw­ki. Dzie­ci rosną bar­dzo szyb­ko. Nic więc dziw­ne­go, że rów­nie szyb­ko wyra­sta­ją z ubrań. Nie możesz się pomy­lić, kupu­jąc baweł­nia­ny czy kasz­mi­ro­wy, kla­sycz­ny swe­ter bądź sukien­kę, któ­ra spraw­dzi się zarów­no na co dzień, jak i pod­czas rodzin­nych świąt i uro­czy­sto­ści szkol­nych. Nawią­zu­jąc do ubrań, obser­wu­jąc małe dziew­czyn­ki szyb­ko moż­na zauwa­żyć ich zami­ło­wa­nie do mie­nią­cej się biżu­te­rii, któ­rą zwy­kle z zafa­scy­no­wa­niem pod­pa­tru­ją u swo­ich Mam. Z myślą o nich, być może war­to pomy­śleć o sub­tel­nej bran­so­let­ce czy nie­wiel­kich, zło­tych kolczykach.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niego

Nie da się ukryć, że miłość wisi w powie­trzu! Nie­za­leż­nie od tego, czy Walen­tyn­ki obcho­dzo­ne 14 lute­go to dla Was wyjąt­ko­we świę­to, na próż­no unik­nąć w tym mie­sią­cu sym­bo­li miło­ści. Pozo­sta­ły ostat­nie dni, aby zdobyć…
Więcej
Newsroom

TK Maxx i Michał Szulc łączą siły, by pomóc dzieciom z AKADEMII PRZYSZŁOŚCI

TK Maxx po raz kolej­ny świę­tu­je Dzień Dziec­ka z AKADEMIĄ PRZYSZŁOŚCI – sio­strza­nym pro­gra­mem SZLACHETNEJ PACZKI, pro­wa­dzo­nym przez Sto­wa­rzy­sze­nie WIOSNA. W tym roku, by pomóc dzie­ciom obję­tym pro­gra­mem, mar­ka połą­czy­ła siły z uzna­nym pro­jek­tan­tem Michałem…
Więcej
Dzieci

Propozycje prezentów na Dzień Dziecka

Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się świę­to naj­młod­szych – Dzień Dziec­ka. To mię­dzy­na­ro­do­we świę­to w Pol­sce oraz nie­któ­rych kra­jach bał­tyc­kich obcho­dzo­ne jest 1 czerw­ca od 1952 roku. Z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy dla Was kil­ka pro­po­zy­cji, któ­re mogą pomóc Wam w wybo­rze ide­al­ne­go pre­zen­tu dla swo­je­go dziecka.
Więcej