Warszawski Festiwal Koni Arabskich 2015 i Dzień Dziecka na Torze Służewiec

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cja pra­so­wa Ostat­nia nie­dzie­la maja zapo­wia­da się na Torze Słu­że­wiec nie­zwy­kle cie­ka­wie, ponie­waż tego dnia odbę­dzie się tu War­szaw­ski Festi­wal Koni Arab­skich 2015, a…