Newsroom

TK Maxx i Michał Szulc łączą siły, by pomóc dzieciom z AKADEMII PRZYSZŁOŚCI

TK Maxx po raz kolejny świętuje Dzień Dziecka z AKADEMIĄ PRZYSZŁOŚCI – siostrzanym programem SZLACHETNEJ PACZKI, prowadzonym przez Stowarzyszenie WIOSNA. W tym roku, by pomóc dzieciom objętym programem, marka połączyła siły z uznanym projektantem Michałem Szulcem, który stworzył unikatową kolekcję stylowych przypinek i breloków. Dochód z jej sprzedaży przekazany zostanie na rzecz Akademii, którą TK Maxx wspiera od 3 lat.

Dzień Dziec­ka to moment, w któ­rym każ­dy mło­dy czło­wiek powi­nien czuć się wyjąt­ko­wo. Wła­śnie dla­te­go TK Maxx, wraz z pro­jek­tan­tem Micha­łem Szul­cem, stwo­rzył kolek­cję cha­ry­ta­tyw­nych dodat­ków, któ­rych pro­jek­ty odwo­łu­ją się do boha­ter­stwa – zarów­no dzie­ci, któ­re wspól­nie z Aka­de­mią prze­zwy­cię­ża­ją prze­ciw­no­ści losu, jak i tych, któ­rzy nio­są im pomoc. Jak powie­dział Michał Szulc: „Kie­dy TK Maxx zgło­sił się do mnie w spra­wie współ­pra­cy przy wspól­nym pro­jek­cie z AKADEMIĄ PRZYSZŁOŚCI, bez waha­nia zade­kla­ro­wa­łem swo­ją pomoc. Cudow­nie jest być czę­ścią pro­jek­tu, któ­ry poma­ga naj­młod­szym w zdo­by­wa­niu pew­no­ści sie­bie i speł­nia­niu marzeń. Pod­czas pro­jek­to­wa­nia, zasta­na­wia­łem się nad dzie­cię­cy­mi marze­nia­mi. Każ­dy z nas mówił „Jak doro­snę, zosta­nę… stra­ża­kiem, akto­rem, pro­jek­tan­tem…”. Posta­no­wi­łem zamie­ścić to hasło na skó­rza­nych bre­lo­kach. Zer­ka­jąc na nie przy pęku klu­czy lub tor­bie, przy­po­mni­my sobie te dzie­cię­ce, peł­ne kre­atyw­no­ści pla­ny. Dodat­ko­wo, chcia­łem nawią­zać do boha­ter­sko­ści, zarów­no dzie­ci AKADEMII, któ­re wraz z tuto­ra­mi prze­zwy­cię­ża­ją pro­ble­my, jak i tych, któ­rzy umoż­li­wia­ją im ten roz­wój. Tak powsta­ło 5 meda­li, któ­ry­mi w for­mie przy­pi­nek może odzna­czać się każ­dy boha­ter”.

Sprze­da­wa­ne we wszyst­kich skle­pach TK Maxx cha­ry­ta­tyw­ne przy­pin­ki i bre­lo­ki nie tyl­ko poma­ga­ją dzie­ciom w osią­gnię­ciu lep­szej przy­szło­ści, ale są tak­że ide­al­nym dodat­kiem, któ­ry uzu­peł­ni wio­sen­ne sty­li­za­cje. Przy­pin­ki w kształ­cie kolo­ro­wych meda­li dosko­na­le wyglą­da­ją zarów­no na dżin­so­wych kurt­kach, bluz­kach czy jako spin­ki do koszul. Skó­rza­ne bre­lo­ki w kolo­rach TK Maxx i Aka­de­mii – bia­łym, czer­wo­nym i nie­bie­skim – to ide­al­ny doda­tek do toreb­ki, port­fe­la czy bom­ber­ki. Dochód z ich sprze­da­ży zasi­li pro­gram AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI i pomo­że w zaspon­so­ro­wa­niu indy­wi­du­al­nych pro­gra­mów edu­ka­cyj­nych dla dzie­ci.

Aka­de­mia, sio­strza­ny pro­gram SZLACHETNEJ PACZKI, już od 14 lat poma­ga dzie­ciom, któ­re zna­la­zły się w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej lub rodzin­nej i któ­re w obli­czu codzien­nych życio­wych zma­gań i szkol­nych pora­żek stra­ci­ły wia­rę w sie­bie. Dzię­ki indy­wi­du­al­nym pro­gra­mom edu­ka­cyj­nym, pod­opiecz­ni zysku­ją odwa­gę, by z peł­nym prze­ko­na­niem dokoń­czyć zda­nie „Jak doro­snę, zosta­nę…”. Ini­cja­ty­wa uczy naj­młod­szych wygry­wać tak, by dzi­siaj radzi­li sobie w szko­le, a jutro w życiu. Dzię­ki tuto­rom AKADEMII PRZYSZŁOŚCI dzie­ci nie tyl­ko zdo­by­wa­ją moty­wa­cję do nauki, ale rów­nież pozna­ją swo­je sil­ne stro­ny i wzmac­nia­ją pew­ność sie­bie. Dzię­ki temu, osią­ga­ją lep­sze wyni­ki w nauce, sta­ją się bar­dziej otwar­te i szczę­śliw­sze. W tym roku TK Maxx wraz z AKADEMIĄ PRZYSZŁOŚCI pla­nu­ją pomóc aż 2000 dzie­ci w całej Pol­sce.

Poza cha­ry­ta­tyw­ną kolek­cją, we wszyst­kich skle­pach TK Maxx, pro­wa­dzo­na jest zbiór­ka fun­du­szy. W okre­sie trwa­nia kam­pa­nii, mię­dzy 20 maja a 1 czerw­ca, przy wszyst­kich kasach znaj­du­ją się spe­cjal­ne pusz­ki, w któ­rych moż­na zosta­wić datek na rzecz Aka­de­mii. Dodat­ko­wo, w week­end 27–28 maja we wszyst­kich skle­pach w Pol­sce odby­wać się będą spe­cjal­ne atrak­cje dla dzie­ci.

Tekst: Infor­ma­cje pra­so­we

Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Prezenty dla Najmłodszych, które ich uszczęśliwią

W ostat­nich kil­ku latach mamy wra­że­nie, że jeśli cho­dzi o pre­zen­ty z oka­zji Dnia Dziec­ka, dzie­ci ocze­ku­ją cze­goś wię­cej. Nasz wła­sne dzie­ci zazwy­czaj otwar­cie komu­ni­ku­ją nam listę swo­ich życzeń, co spra­wia, że przy­go­to­wa­nie odpo­wied­nie­go pre­zen­tu…
Więcej
Styl życia

Czwarta edycja charytatywnej akcji TK Maxx DZIEŃ ŚWIĄTECZNYCH SKARPET!

Już w listo­pa­dzie ruszy­ła 4. edy­cja cha­ry­ta­tyw­nej akcji DZIEŃ ŚWIĄTECZNYCH SKARPET. W tym cza­sie do wszyst­kich skle­pów TK Maxx w Pol­sce tra­fi­ła limi­to­wa­na kolek­cja skar­pe­tek ze świą­tecz­ny­mi moty­wa­mi, zapro­jek­to­wa­na przez Hap­py Socks z oka­zji Dnia…
Więcej
Styl życia

Niezwykły Worek na Prezenty w TK Maxx!

W TK Maxx Świę­ta trwa­ją cały rok! Już nie­dłu­go do wszyst­kich skle­pów zawi­ta wyjąt­ko­wy gość – Worec­ki, czy­li Nie­zwy­kły Worek na Pre­zen­ty, któ­ry zapra­sza do wzię­cia udzia­łu w świą­tecz­nym kon­kur­sie mar­ki. Klien­ci, któ­rzy wyka­żą się…
Więcej