PodróżeStyl życia

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W RZYMIE

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu” – to powiedzenie nie wzięło się z nikąd, ponieważ do Rzymu prowadzi niemal pół miliona dróg w Europie. W czasach Cesarstwa Rzymskiego były to niezwykle solidne brukowe uliczki, które istnieją do dziś. Powstało również wiele nowych tras i autostrad. Nie ma się czemu dziwić, Rzym jest bowiem jednym z najpiękniejszych miast na świecie (o ile nie najpiękniejszym). Swoją popularność zawdzięcza nie tylko zabytkom. Co roku miliony turystów z całego świata przybywają do najmniejszego państwa na kuli ziemskiej – Watykanu.

Rzym jest rów­nież ulu­bio­nym mia­stem wie­lu reży­se­rów. Krę­co­no w nim mię­dzy inny­mi James’a Bond’a „Spec­tre”, „Anio­ły i Demo­ny”, „Jedz, módl się i kochaj” oraz „Zako­cha­ni w Rzy­mie” Woody’ego Alle­na. Więc jeśli nie prze­ko­nu­ją Was zabyt­ki, to może­cie zain­spi­ro­wać się ulu­bio­ny­mi fil­ma­mi. Rzym to zde­cy­do­wa­nie mia­sto „must see”.

Apartament z kolumną

https://www.airbnb.pl/rooms/2179247?wl_source=list&wl_id=234577293&role=wishlist_owner&adults=1&children=0&infants=0

Ilość osób: 3
Łazien­ki: 1
Sypial­nie: stu­dio
Łóż­ka: 2
Loka­li­za­cja: Cam­po de Fio­ri
Cena: 1674 zł
Ele­ganc­ki apar­ta­ment z wido­kiem na jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych pla­ców w Rzy­mie – Cam­po de Fio­ri. Z trze­cie­go pię­tra moż­na obser­wo­wać życie ulicz­ne. Cam­po de Fio­ri sły­nie z cyklicz­nych tar­gów. Moż­na tam kupić naj­róż­niej­sze lokal­ne przy­sma­ki oraz pamiąt­ki. W pobli­żu znaj­du­je się wie­le restau­ra­cji i atrak­cji tury­stycz­nych. Design apar­ta­men­tu rów­nież nawią­zu­je do kli­ma­tu mia­sta. Na ścia­nie znaj­du­je się repli­ka antycz­nej kolum­ny oraz cegla­ne­go mur­ku. Spo­koj­na, jasna kolo­ry­sty­ka i mini­ma­lizm doda­ją nowo­cze­sno­ści. Ide­al­ne połą­cze­nie.

Vintage

Ilość osób: 4
Łazien­ki: 1
Sypial­nie: 1
Łóż­ka: 2
Loka­li­za­cja: Cam­po de Fio­ri
Cena: 1375 zł
Cha­rak­te­ry­stycz­ne antycz­ne wnę­trza. Ory­gi­nal­ne ele­men­ty zosta­ły odświe­żo­ne i wyeks­po­no­wa­ne. War­to zwró­cić uwa­gę na malo­wi­dła znaj­du­ją­ce się na sufi­cie sypial­ni. Nie­spo­ty­ka­ny styl jak na miesz­ka­nia Airbnb. Apar­ta­ment sta­no­wi praw­dzi­wą pereł­kę dla kone­se­rów anty­ku. Miesz­ka­jąc w nim moż­na napraw­dę poczuć kli­mat mia­sta. Dodat­ko­wym plu­sem jest taras z wido­kiem. Moż­na delek­to­wać się na nim poran­ną kawą lub pro­sec­co.

Wyśmie­ni­ta loka­li­za­cja pozwa­la dotrzeć do więk­szo­ści zabyt­ków na pie­cho­tę. Apar­ta­ment znaj­du­je się tuż przy rze­ce Tyber. Po dru­giej stro­nie mostu znaj­du­je się „off’owa” dziel­ni­ca Tra­ste­ve­re, w któ­rej bywa­ją rodo­wi­ci miesz­kań­cy Rzy­mu.

Gentlemen’s club

Ilość osób: 4
Łazien­ki: 2
Sypial­nie: 1
Łóż­ka: 2
Loka­li­za­cja: Tra­ste­ve­re
Cena: 1884 zł
Prze­stron­ny, jasny apar­ta­ment w mini­ma­li­stycz­nym sty­lu. Na ścia­nie znaj­du­je się obraz przed­sta­wia­ją­cy roz­ba­wio­nych dżen­tel­me­nów i to on wła­śnie two­rzy ory­gi­nal­ny kli­mat. Apar­ta­ment posia­da dwie kon­dy­gna­cje. Na dole znaj­du­je się salon z kuch­nią i nie­wiel­ką toa­le­tą. Na górze sypial­nia i głów­na łazien­ka. Kolo­ry­sty­ka w całym miesz­ka­niu jest spój­na: biel ścian prze­ła­ma­na ciem­nym brą­zem mebli. Mimo dużej prze­strze­ni, miesz­ka­nie wyda­je się być bar­dzo przy­tul­ne.
Spo­koj­na loka­li­za­cja, z dala od tury­stycz­ne­go zgieł­ku. Ide­al­ne miej­sce, żeby odpo­cząć po cięż­kim dniu zwie­dza­nia. Bli­sko dziel­ni­cy Tra­ste­ve­re, peł­nej uro­czych barów i restau­ra­cji.

Drewniana konstrukcja


Ilość osób: 4
Łazien­ki: 1
Sypial­nie: 1
Łóż­ka: 2
Loka­li­za­cja: Histo­rycz­ne Cen­trum Rzy­mu
Cena: 2353 zł
Apar­ta­ment znaj­du­je się w samym ser­cu zabyt­ko­wej czę­ści mia­sta czy­li cen­trum histo­rycz­nym. Loka­li­za­cja to ogrom­na zale­ta, ale nie nale­ży zapo­mi­nać o wnę­trzu miesz­ka­nia. Inte­re­su­ją­cym ele­men­tem jest drew­nia­na kon­struk­cja, któ­ra dzie­li pokój na dwa pomiesz­cze­nia, część dzien­ną i sypial­nia­ną. Wyeks­po­no­wa­na zosta­ła ory­gi­nal­na cegła, któ­ra znaj­du­je się przy oknach i sto­le. War­to zwró­cić uwa­gę rów­nież na drew­nia­ny sufit. Te wszyst­kie ele­men­ty two­rzą cie­ka­wy kli­mat. Otwar­ta prze­strzeń to ide­al­ne miej­sce na spę­dza­nie cza­su w towa­rzy­stwie bli­skich zna­jo­mych.

Piazza Navona

Ilość osób: 3
Łazien­ki: 1
Sypial­nie: 1
Łóż­ka: 2
Loka­li­za­cja: Piaz­za Navo­na
Cena: 1505
Uro­cze miej­sce, któ­re dzie­li od Waty­ka­nu jedy­nie rze­ka Tyber. Apar­ta­ment zlo­ka­li­zo­wa­ny jest w pobli­żu popu­lar­ne­go pla­cu Piaz­za Navo­na. Ide­al­na loka­li­za­cja do zwie­dza­nia mia­sta.
Miesz­ka­nie znaj­du­je się w typo­wej rzym­skiej kamie­nicz­ce. Wystrój skła­da się z ory­gi­nal­nych, zacho­wa­nych ele­men­tów oraz mebli w sty­lu vin­ta­ge. Kolo­ry­sty­ka optycz­nie roz­ja­śnia i powięk­sza przy­tul­ne pomiesz­cze­nia. Sty­lo­we dodat­ki doda­ją uro­ku. Całość dopeł­nia drew­nia­na kon­struk­cja sufi­tu.
Tekst: Klau­dia Kuśmierz
Źró­dło zdjęć: Airbnb

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Podróże

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W BARCELONIE

Bar­ce­lo­na to dru­gie co do wiel­ko­ści mia­sto w Hisz­pa­nii. Sto­li­ca Kata­lo­nii sta­no­wi ulu­bio­ne miej­sce tury­stów z całe­go świa­ta. Może dla­te­go, że łączy w sobie prze­pięk­ną archi­tek­tu­rę z nad­mor­ską loka­li­za­cją. Pierw­szym sko­ja­rze­niem, któ­re zapew­ne przyj­dzie Wam…
Więcej
Miejsca

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W PARYŻU

Naszą kolej­ną pro­po­zy­cją z serii VERS-24 FAVORITES jest Paryż – nie­zwy­kle magicz­ne i roman­tycz­ne mia­sto. Sto­li­cy Fran­cji nie da się opi­sać sło­wa­mi. Kto miał moż­li­wość ją odwie­dzić, doświad­czył panu­ją­cej tam nie­sa­mo­wi­tej atmos­fe­ry. Dla tych, któ­rzy jesz­cze nie mie­li…
Więcej
MiejscaPodróże

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W WARSZAWIE

War­sza­wa to nie tyl­ko sto­li­ca Pol­ski i jej naj­więk­sze mia­sto, to przede wszyst­kim wspa­nia­łe budow­le i uro­cze zakąt­ki, gdzie histo­rycz­ne zabyt­ki sąsia­du­ją z nowo­cze­sną archi­tek­tu­rą. Pięk­ne zabyt­ki, z któ­ry­mi może­my się tutaj spo­tkać zosta­ły zauwa­żo­ne…
Więcej