Uroda

Przełom w walce z podrażnieniami –  najnowsza linia Cicalfate+ Eau Thermale Avène

Podrażnienia i blizny, nierzadko umiejscowione bądź to w trudno dostępnych, czy też w wyjątkowo widocznych miejscach wpływają nie tylko na dyskomfort naszej skóry, ale i naszą samoocenę. Dotychczas, na rynku możemy znaleźć niewiele dermatologicznych, skutecznych produktów, przystosowanych do działania w trudnych warunkach. 

Avene produkty

Naj­now­sza linia Cical­fa­te+ Eau Ther­ma­le Avène

Naj­now­sza linia mar­ki Eau Ther­ma­le Avène – Cical­fa­te+ powsta­ła  z myślą o nie­kom­for­to­wych sytu­acjach, wyko­rzy­stu­jąc wyjąt­ko­we, inno­wa­cyj­ne for­mu­ły do wal­ki z codzien­ny­mi nie­do­sko­na­ło­ścia­mi. For­mu­ła der­mo­ko­sme­ty­ków Cical­fa­te+ dzia­ła jesz­cze szyb­ciej i jesz­cze sku­tecz­niej, ochra­nia­jąc i przy­no­sząc uko­je­nie podraż­nio­nej, wraż­li­wej skó­rze. Już na począt­ku 2021 roku, Eau Ther­ma­le Avène wpro­wa­dza do swo­jej linii dwa zupeł­nie nowe  pro­duk­ty: osu­sza­ją­cy spray rege­ne­ru­ją­cy i żel na blizny.

Osu­sza­ją­cy spray rege­ne­ru­ją­cy to nie­zwy­kła mgieł­ka zba­wien­na dla podraż­nio­nej, deli­kat­nej skó­ry ze skłon­no­ścia­mi do mace­ra­cji. Pie­lusz­ko­we zapa­le­nie skó­ry bywa bowiem trud­nym pro­ble­mem, szcze­gól­nie z uwa­gi na umiej­sco­wie­nie podraż­nień w zagłę­bie­niach i zagię­ciach deli­kat­nej skó­ry dziec­ka. To jed­nak nie tyl­ko pro­blem doty­czą­cy dzie­ci – nie­rzad­ko tak­że u doro­słych doty­czy to tych miejsc na cie­le, w któ­rych wystę­pu­je natu­ral­na pre­dys­po­zy­cja do wzmo­żo­nej wil­go­ci, np. pod biu­stem bądź też w miej­scach nara­żo­nych na czę­ste, mecha­nicz­ne obtar­cia, np. pal­ce u stóp. W efek­cie, bak­te­rie namna­ża­ją się o wie­le szyb­ciej, co tyl­ko zwięk­sza ryzy­ko infek­cji. Z pomo­cą przy­cho­dzi osu­sza­ją­cy spra­wy rege­ne­ru­ją­cy Cical­fa­te+, któ­ry wspo­ma­ga pro­ces odbu­do­wy naskór­ka nawet w naj­bar­dziej trud­no dostęp­nych i ze skłon­no­ścią do wil­go­ci miej­scach. Ponad­to, dzię­ki swo­jej wyjąt­ko­wej for­mu­le, łago­dzi uczu­cie dys­kom­for­tu natych­miast po jego zasto­so­wa­niu. Dzia­ła­nie natu­ral­ne­go pudru opar­te jest na absor­bo­wa­niu wil­go­ci, dzię­ki cze­mu skó­ra w miej­scu nanie­sie­nia pro­duk­tu pozo­sta­je sucha przez dłu­gi czas. Ponad­to, post­bio­tycz­ny skład­nik aktyw­ny [C+-Restore]™, wyizo­lo­wa­ny z wody ter­mal­nej, w istot­ny spo­sób wpły­wa na rege­ne­ra­cję i pro­ces odbu­do­wy naskór­ka, pod­czas, gdy zawar­tość siar­cza­nu mie­dzi i siar­cza­nu cyn­ku ogra­ni­cza ryzy­ko namna­ża­nia się bak­te­rii. Nie moż­na zapo­mi­nać o wyjąt­ko­wych wła­ści­wo­ściach łago­dzą­cych kul­to­wej wody ter­mal­nej Avène, przy­no­szą­cej ulgę w uczu­ciu dys­kom­for­tu. Na czym pole­ga wyjąt­ko­wość tego pro­duk­tu? Jego inno­wa­cyj­na for­mu­ła zamknię­ta w sprayu pozwa­la na szyb­ką i deli­kat­ną apli­ka­cję pro­duk­tu, przez co sku­tecz­nie wysu­sza i rege­ne­ru­je, a już po jed­nym krót­kim roz­py­le­niu z łatwo­ścią docie­ra do podraż­nio­nych miejsc. Co wię­cej, jego pojem­ność (100 ml) nada­je się nawet do bar­dziej roz­le­głych podraż­nień, takich jak ospa wietrz­na, wysyp­ki dzie­cię­ce, zaczer­wie­nie­nia czy podraż­nie­nia od pieluch.

To jed­nak nie jedy­ny, nowy pro­dukt wpro­wa­dzo­ny w tym mie­sią­cu przez Avène. Myśląc kom­plek­so­wo o pięk­nej, zdro­wej skó­rze, nie moż­na zapo­mnieć, że jej zago­jo­na powierzch­nia, któ­ra zwy­kle zaczy­na się zabliź­niać rów­nież wyma­ga spe­cja­li­stycz­nej pie­lę­gna­cji – szcze­gól­nie już w pierw­szej fazie goje­nia, kie­dy bli­zna nadal jest czer­wo­na i dalej się kształ­tu­je, wska­za­ne jest zasto­so­wa­nie dodat­ko­we­go wspar­cia natu­ral­nej rege­ne­ra­cji naskór­ka. W tym celu powstał żel na bli­zny Cical­fa­te+, któ­ry poma­ga zmniej­szać zaczer­wie­nie­nie, oraz final­nie, w mia­rę sto­so­wa­nia, popra­wiać wygląd blizn chi­rur­gicz­nych na twa­rzy i cie­le w zale­d­wie 3 tygo­dnie. Lek­ka, żelo­wa kon­sy­sten­cja pozwa­la zaś na sto­so­wa­nie zale­ca­ne­go masa­żu już przy jego apli­ka­cji, dzię­ki cze­mu już w cią­gu 3 tygo­dni od roz­po­czę­cia kura­cji, wygląd zabliź­nio­nej tkan­ki ule­ga wyraź­nej popra­wie. Meto­da ta zosta­ła opra­co­wa­na we współ­pra­cy z kli­ni­ką Dr Stern, spe­cja­li­zu­ją­cą się w lecze­niu blizn i cięż­kich opa­rzeń. Głów­ny skład­nik aktyw­ny wyko­rzy­sty­wa­ny w kosme­ty­ce do popra­wy wyglą­du blizn – Dime­ti­kon, rewe­la­cyj­nie nawad­nia skó­rę, sprzy­ja­jąc jej nawil­że­niu. Zawar­tość kwa­su hia­lu­ro­no­we­go dzia­ła sil­nie nawil­ża­ją­co, a post­bio­tycz­ny skład­nik aktyw­ny wyizo­lo­wa­ny z wody ter­mal­nej Avène – [C+-Restore]™, w istot­ny spo­sób wpły­wa na rege­ne­ra­cję i pro­ces odbu­do­wy naskór­ka. Pro­dukt wzbo­ga­co­no dodat­ko­wo o wodę ter­mal­ną Avène, któ­ra łago­dzi uczu­cie dys­kom­for­tu. Nie ule­ga bowiem wąt­pli­wo­ści, że nasze bli­zny w spo­sób istot­ny wpły­wa­ją nie tyl­ko na wygląd fizycz­ny, ale i czę­sto przed­kła­da­ją się na naszą  kon­dy­cję psy­chicz­ną. Żel na bli­zny Cical­fa­te+ to odpo­wiedź eks­per­tów na roz­wią­za­nie tych, nawet naj­trud­niej­szych i naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych pro­ble­mów, poprzez połą­cze­nie sku­tecz­no­ści for­mu­ły z wydaj­no­ścią pro­duk­tu. Ponad­to, aby popra­wić wygląd blizn, Eau Ther­ma­le Avène, we współ­pra­cy z Dr. Stern’s Cli­nic (Euro­pej­skie Cen­trum Blizn i Cięż­kich Opa­rzeń), opra­co­wa­ła tak­że spe­cjal­ną tech­ni­kę masa­żu. Nale­ży bowiem pamię­tać, że przez przez pierw­szych sześć mie­się­cy od powsta­nia bli­zny, aktyw­ne wspar­cie deli­kat­nym masa­żem przy­czy­nia się do popra­wy wyglą­du skó­ry i ogra­ni­cze­nia jej widocz­no­ści. Masaż blizn pobu­dza ponad­to pro­duk­cję kola­ge­nu i ela­sty­ny, przy­wra­ca­jąc skó­rze jędr­ność i ela­stycz­ność. Nie nale­ży jed­nak maso­wać bli­zny w przy­pad­ku jej zaczer­wie­nie­nia i opuch­nię­cia (bli­zna nie może być doj­rza­ła), bowiem byt inten­syw­ny masaż może pogor­szyć pro­ces goje­nia i wygląd bli­zny. Przy czym, dla pra­wi­dło­we­go okre­śle­nia doj­rza­ło­ści bli­zny, nale­ży uci­snąć ją i spraw­dzić czas jej odbar­wie­nia. Stan­dar­do­wy czas odbar­wie­nia bli­zny to oko­ło 3 sekun­dy, a im czas krót­szy – tym bli­zna jest młodsza.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

W trosce o skórę najbliższych - Eau Thermale Avène 

Już od naj­młod­szych lat war­to zaszcze­piać w dzie­ciach dba­nie o higie­nę i codzien­ną pie­lę­gna­cję. Z naj­now­szą linią der­mo­ko­sme­ty­ków Eau Ther­ma­le Avène dla mamy i dziec­ka, zamie­nisz nud­ną rytu­ję malu­cha w fascy­nu­ją­cą podróż do kra­iny dorosłych.…
Więcej
Uroda

Biała glinka - jakie ma właściwości i jak ją stosować?

Bia­ła glin­ka to wybór dla każ­de­go rodza­ju cery – przy­jem­nie złusz­cza, ale nie prze­su­sza i nie podraż­nia nawet tej naj­bar­dziej deli­kat­nej. Z jej pomo­cą przy­go­tu­je­my odświe­ża­ją­cą cerę masecz­kę lub… oczysz­cza­ją­cy skó­rę gło­wy peeling. Bia­ła glinka…
Więcej
Uroda

Kultowa woda termalna Eau Thermale Avène

Nic dziw­ne­go, że kul­to­wy pro­dukt mar­ki Avène to woda ter­mal­na. Jej wła­ści­wo­ści są wszak zna­ne już od ponad 200 lat. Począt­ki Eau Ther­ma­le Avène zwią­za­ne są z nie­wiel­ką miej­sco­wo­ścią leżą­cą na połu­dniu Fran­cji, mia­stecz­ku Avène…
Więcej