Uroda

Olejek z dzikiej róży – właściwości i zastosowanie

Olej z dzikiej róży lub olej z nasion dzikiej róży pochodzi z krzewu róży rosa canina uprawianego głównie w Chile. W przeciwieństwie do olejku różanego, który jest pozyskiwany z płatków róży, olej z dzikiej róży tłoczony jest z owoców i nasion róży.

Ceniony za właściwości lecznicze olej z dzikiej róży jest pełen witamin odżywiających skórę i niezbędnych kwasów tłuszczowych. Zawiera również fenole, które mają właściwości przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Bogata zawartość przeciwutleniaczy sprawia, że olej ten może być przydatny w leczeniu wielu chorób skóry.

Firmy kosmetyczne oferują obecnie olejek z dzikiej róży w jego czystej postaci lub jako składnik innych produktów.

Olejek z dzikiej róży

Zdję­cia: Man­fred Rich­ter z Pixabay

Właściwości olejku z dzikiej róży:

 1. Utrzy­mu­je odpo­wied­nie nawod­nie­nie skó­ry – ole­jek z dzi­kiej róży zawie­ra bogac­two nie­zbęd­nych nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych, w tym kwa­su lino­lo­we­go i lino­le­no­we­go, któ­re poma­ga­ją utrzy­mać moc­ne ścia­ny komór­ko­we, dzię­ki cze­mu nie tra­cą wody. To dosko­na­ły spo­sób na nawil­że­nie suchej i swę­dzą­cej skó­ry. 
 2. Leczy bli­zny – ole­jek z dzi­kiej róży może zmniej­szać widocz­ność blizn i popra­wiać związane
  z bli­zna­mi prze­bar­wie­nia skó­ry, mię­dzy inny­mi poprzez utrzy­my­wa­nie wil­go­ci w ranie.
 3. Poma­ga w two­rze­niu kola­ge­nu – kola­gen jest nie­zbęd­ny dla ela­stycz­no­ści i jędr­no­ści naszej skó­ry. Wraz z wie­kiem nasze cia­ło w natu­ral­ny spo­sób wytwa­rza mniej kola­ge­nu. Olejek
  z dzi­kiej róży jest boga­ty w wita­mi­ny A i C, któ­re są nie­zbęd­ne do pro­duk­cji kola­ge­nu, a ponad to dzi­ka róża hamu­je two­rze­nie enzy­mu roz­kła­da­ją­ce­go kola­gen w organizmie.
 4. Roz­ja­śnia skó­rę – dzię­ki zawar­to­ści wita­mi­ny A, któ­ra wspo­ma­ga odno­wę komó­rek skóry.
 5. Poma­ga w lecze­niu egze­my – egze­ma to stan zapal­ny skó­ry, któ­ry powo­du­je prze­wle­kłą suchość, swę­dzą­ce czer­wo­ne pla­my i podraż­nie­nie skó­ry. Olej z dzi­kiej róży jest bogaty
  w prze­ciw­u­tle­nia­cze, któ­re mogą pomóc w zwal­cza­niu sta­nów zapalnych.
 6. Poma­ga chro­nić przed uszko­dze­nia­mi skó­ry spo­wo­do­wa­ny­mi pro­mie­nio­wa­niem słonecznym
 7. Pie­lę­gnu­je skó­rę skłon­ną do trą­dzi­ku – dzię­ki szyb­kie­mu wchła­nia­niu nie zaty­ka porów, jest ide­al­nym środ­kiem oczysz­cza­ją­cym skó­rę. 

Jak używać olejku z dzikiej róży?

Ole­jek z dzi­kiej róży to suchy ole­jek, któ­ry łatwo wchła­nia się w skó­rę. Gene­ral­nie jest bez­piecz­ny dla wszyst­kich typów skó­ry, jed­nak przed pierw­szym uży­ciem nale­ży wyko­nać test płatkowy.

Aby to zro­bić nale­ży nało­żyć nie­wiel­ką ilość olej­ku z dzi­kiej róży na przed­ra­mię lub nad­gar­stek i zakryć obszar gazą. Po 24 godzi­nach spraw­dza­my oko­li­cę pod kątem oznak podraż­nie­nia – jeśli na skó­rze nie widać żad­nych oznak podraż­nie­nia, moż­na go bez­piecz­nie zasto­so­wać w innym miej­scu. 

Ole­jek z dzi­kiej róży moż­na sto­so­wać mak­sy­mal­nie dwa razy dzien­nie, samo­dziel­nie lub dodać kil­ka kro­pel do kre­mu nawilżającego.

Olej  nale­ży prze­cho­wy­wać w chłod­nym, ciem­nym miej­scu. Możesz prze­cho­wy­wać go rów­nież w lodów­ce. Zale­ca się sto­so­wa­nie orga­nicz­ne­go olej­ku tło­czo­ne­go na zimno.

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak

Komentarze

komentarzy