Uroda

Kultowa woda termalna Eau Thermale Avène

Nic dziwnego, że kultowy produkt marki Avène to woda termalna. Jej właściwości są wszak znane już od ponad 200 lat. Początki Eau Thermale Avène związane są z niewielką miejscowością leżącą na południu Francji, miasteczku Avène położonym w Dolinie Orb, w samym sercu Regionalnego Parku Górnej Langwedocji we Francji. Przedsiębiorczy farmaceuta – Pierre Fabre, kierujący własną grupą farmaceutyczną na nowo odkrył zapomniane łaźnie termalne Avène, a wraz z nimi unikalne źródło: wodę termalną Avène. Jej terapeutyczne, lecznicze właściwości szybko zostały  uznane przez środowisko naukowe. Do tego stopnia, że w1874 roku Francuska Krajowa Akademia Medycyny ogłosiła źródło wody termalnej Avène dobrem publicznym. Pierre Fabre, przekonany o wyjątkowych właściwościach uzdrawiającej wody chciał udostępnić jej kojące i regenerujące zalety jak największej liczbie ludzi. W tym celu, w 1990 r. stworzył wodę termalną zamkniętą w aerozolu, bogatą w składniki aktywne oraz formułę, kojącą i łagodzącą podrażnienia nawet w przypadku wyjątkowo wrażliwej skóry – Eau Thermale Avène. 

woda termalna Eau Thermale Avène

W tym roku, ten kul­to­wy pro­dukt mar­ki Avène obcho­dzi swo­je okrą­głe, 30 uro­dzi­ny. 30 to licz­ba prze­ło­mo­wa i zazwy­czaj zwia­stu­je w naszym życiu ogrom­ne zmia­ny. To bowiem moment, w któ­rym nie­rzad­ko przy­cho­dzi czas na chwi­lę zadu­my i pod­su­mo­wa­nia. Naj­czę­ściej oka­zu­je się, że z upły­wem cza­su nasze prio­ry­te­ty moc­no się zmie­nia­ją, a my zaczy­na­my myśleć bar­dziej racjo­nal­nie. Co wię­cej, 30-let­ni upływ cza­su to z całą pew­no­ścią okres, któ­ry owo­cu­je wie­lo­let­nim doświad­cze­niem, szcze­gól­nie nie­oce­nio­nym w kwe­stii pielęgnacji.

Zamknię­ta w nie­wiel­kiej, meta­lo­wej butel­ce Eau Ther­ma­le Avène to nie­wąt­pli­wie wynik trwa­ją­cej 50 lat podró­ży przez głę­bo­kie war­stwy zie­mi. Woda kon­fek­cjo­no­wa­na jest w warun­kach ste­ryl­nych, aby unik­nąć zewnętrz­ne­go zanie­czysz­cze­nia. To praw­dzi­we bogac­two mine­ral­ne o niskiej zawar­to­ści mine­ra­łów, co pozwa­la unik­nąć wysu­sze­nia. W połą­cze­niu zaś z bogac­twem krze­mia­nów i mikro­ele­men­tów, o neu­tral­nym pH 7,5 koi i nawil­ża wraż­li­wą i podraż­nio­ną skó­rę. Mikro­flo­ra Aqua Dolo­miae – aktyw­na i uni­kal­na mikro­flo­ra to zaś praw­dzi­we źró­dło post-bio­tycz­nych skład­ni­ków aktyw­nych I‑modulia® i [C+Restore]™. Co kocha­my w wodzie ter­mal­nej Avène? Przede wszyst­kim to, że moż­na ją sto­so­wać o każ­dej porze roku, zarów­no w domu, jak i poza nim. Wystar­czy tyl­ko roz­py­lić mgieł­kę na wybra­ne obsza­ry skó­ry. Eau Ther­ma­le Avène świet­nie spraw­dzi się też do kom­pre­sów ter­mal­nych i jest szcze­gól­nie zale­ca­na do pie­lę­gna­cji skó­ry wraż­li­wej, nad­wraż­li­wej, podraż­nio­nej i alergicznej.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Przełom w walce z podrażnieniami -  najnowsza linia Cicalfate+ Eau Thermale Avène

Podraż­nie­nia i bli­zny, nie­rzad­ko umiej­sco­wio­ne bądź to w trud­no dostęp­nych, czy też w wyjąt­ko­wo widocz­nych miej­scach wpły­wa­ją nie tyl­ko na dys­kom­fort naszej skó­ry, ale i naszą samo­oce­nę. Dotych­czas, na ryn­ku może­my zna­leźć nie­wie­le der­ma­to­lo­gicz­nych, skutecznych…
Więcej
Uroda

W trosce o skórę najbliższych - Eau Thermale Avène 

Już od naj­młod­szych lat war­to zaszcze­piać w dzie­ciach dba­nie o higie­nę i codzien­ną pie­lę­gna­cję. Z naj­now­szą linią der­mo­ko­sme­ty­ków Eau Ther­ma­le Avène dla mamy i dziec­ka, zamie­nisz nud­ną rytu­ję malu­cha w fascy­nu­ją­cą podróż do kra­iny dorosłych.…
Więcej
Uroda

Biała glinka - jakie ma właściwości i jak ją stosować?

Bia­ła glin­ka to wybór dla każ­de­go rodza­ju cery – przy­jem­nie złusz­cza, ale nie prze­su­sza i nie podraż­nia nawet tej naj­bar­dziej deli­kat­nej. Z jej pomo­cą przy­go­tu­je­my odświe­ża­ją­cą cerę masecz­kę lub… oczysz­cza­ją­cy skó­rę gło­wy peeling. Bia­ła glinka…
Więcej