Uroda

W trosce nie tylko o piękny uśmiech – Better, czyli klinika stomatologiczna w duchu slow life

Przestrzeń, drewno, minimalistyczne kolory i nowoczesny design – czy to jeden z najnowszych gabinetów SPA? Nic bardziej mylnego! To wnętrze warszawskiej kliniki stomatologicznej, która zmienia myślenie o leczeniu na lepsze. Nie od dziś wiadomo, że ważny jest nie tylko wygląd, ale przede wszystkim samopoczucie – w takim duchu powstała też pierwsza tak wyjątkowa klinika stomatologiczna w Polsce. W Better kompleksowo zadbamy bowiem nie tylko o piękny, zdrowy uśmiech, ale odwiedzając lekarza stomatologa poczujemy się odprężeni i zrelaksowani niczym po wizycie w gabinecie SPA.

Samo­po­czu­cie pacjen­ta jest dla zespo­łu naj­waż­niej­sze, dla­te­go two­rząc Bet­ter kom­plek­so­wo zadba­no o każ­dy szcze­gół: od nazwy, aż po stro­nę inter­ne­to­wą, pro­fil na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych, wnę­trze czy wizy­tów­ki. Wyjąt­ko­wym desi­gnem odzna­cza­ją się tak­że spe­cjal­ne kar­tecz­ki z wymow­nym hasłem, któ­re pacjent otrzy­mu­je każ­do­ra­zo­wo po wizy­cie w Bet­ter: ”We hope you feel this way now”. Nad  pro­fe­sjo­nal­ną reali­za­cją pro­jek­tu, jakim jest Bet­ter czu­wał kon­sul­tant marek pre­mium, pro­jek­to­wa­nia doświad­czeń i art bran­din­gu - Igor Gałąz­kie­wicz, autor dwóch publi­ka­cji, m.in. „Pro­jek­to­wa­nie doświad­czeń” oraz „Art Bran­ding”, któ­re zabie­ra­ją nas nie tyl­ko w świat mar­ke­tin­gu, ale i sztu­ki. Gałąz­kie­wicz nie tyl­ko wymy­ślił nazwę kli­ni­ki, ale przede wszyst­kim nad­zo­ro­wał powsta­nie całej jej wizu­al­nej iden­ty­fi­ka­cji, pole­ca­jąc stwo­rze­nie spe­cjal­nych ilu­stra­cji wyko­na­nych przez mło­dą gra­ficz­kę – Wero­ni­kę Kuc. 

Skąd pomysł na nazwę „Bet­ter”? Sło­wo „bet­ter” z języ­ka angiel­skie­go ozna­cza tyle, co „lepszy/lepiej”. W zało­że­niu nazwa ma więc nie tyl­ko przy­wo­ły­wać cie­płe sko­ja­rze­nia zwią­za­ne z opie­ką czy empa­tią, ale jed­no­cze­śnie być utoż­sa­mia­na z wia­ry­god­no­ścią, bez­pie­czeń­stwem, a przede wszyst­kim z pro­fe­sjo­na­li­zmem i mądro­ścią zawo­do­wą. Każ­dy z nas chce poczuć się lepiej – nie­za­leż­nie od tego, czy wła­śnie odwie­dza­my sto­ma­to­lo­ga, czy gabi­net odno­wy bio­lo­gicz­nej. W tro­sce o pacjen­ta, oprócz współ­pra­cy z arty­sta­mi i wizjo­ne­ra­mi, w kli­ni­ce na recep­cji moż­na sko­rzy­stać z wyko­na­nych dla Bet­ter na spe­cjal­ne zamó­wie­nie przez Jan Bar­ba (czy­li Mar­tę Grze­bisz oraz Bar­to­sza Puzio) wegań­skich kap­su­łek z kre­mem do rąk. O este­tycz­ne dozna­nia pod­czas wizy­ty w kli­ni­ce w posta­ci ilu­stra­cji na ścia­nach, ale tak­że na stro­nie inter­ne­to­wej oraz w social mediach zadba­ła Wero­ni­ka Kuc – pol­ska ilu­stra­tor­ka i graficzka.

Bet­ter to przede wszyst­kim miej­sce, w któ­rym nie tyl­ko poczu­jesz się po pro­stu dobrze, ale i bez­piecz­nie. Prze­stron­na recep­cja, dwa duże gabi­ne­ty zabie­go­we, ste­ry­li­za­tor­nia oraz pokój do prze­świe­tleń pozwa­la­ją poczuć się swo­bod­nie. Ponad­to, wnę­trze zapro­jek­to­wa­ne zgod­nie z este­ty­ką wła­ści­cie­li kli­ni­ki, czy­li dr. Mar­ka Rybic­kie­go i jego żony, któ­ra skru­pu­lat­nie dobie­ra­ła każ­dy, nawet naj­drob­niej­szy ele­ment, odzwier­cie­dla praw­dzi­wą miłość do vin­ta­ge: nie mogło zatem zabrak­nąć drew­na oraz koją­cych, paste­lo­wych odcie­ni czy ponad­cza­so­wej, kla­sycz­nej bie­li. Uwa­gę zwra­ca głów­ny ele­ment deko­ra­cyj­ny recep­cji – iko­nicz­na lam­pa z rucho­my­mi ramio­na­mi inspi­ro­wa­na rzeź­ba­mi Ale­xan­dra Cal­de­ra, któ­ra (podob­nie jak pięk­ne, wygod­na paste­lo­we kana­py) jest pro­jek­tem duń­skiej mar­ki BOLIA. Więk­szość mebli zosta­ła zaś wyko­na­na na spe­cjal­ne zamó­wie­nie wła­ści­cie­li i powsta­ła z praw­dzi­wej miło­ści do sty­lu vin­ta­ge.

Better, czyli klinika stomatologiczna w duchu slow life

Dr. Marek Rybic­ki, zdję­cia: @pietruszkafotografia

Bet­ter to współ­cze­sny kon­cept kli­ni­ki sto­ma­to­lo­gicz­nej, powsta­ły z myślą o pacjen­tach i ich nawet naj­bar­dziej wygó­ro­wa­nych ocze­ki­wa­niach, stwo­rzo­ny dzię­ki doświad­cze­niu i wizji dr. Mar­ka Rybic­kie­go – spe­cja­li­sty chi­rur­gii szczę­ko­wo-twa­rzo­wej i implan­to­lo­gii z boga­tym, 20-let­nim doświad­cze­niem, któ­ry zadbał o mini­ma­li­stycz­ną, este­tycz­ną i skru­pu­lat­nie zapro­jek­to­wa­ną prze­strzeń, tak, aby pacjen­ci poczu­li się  bez­piecz­nie i kom­for­to­wo już od prze­kro­cze­nia pro­gu jego kli­ni­ki. Efek­tyw­ne, bez­bo­le­sne lecze­nie to nie tyl­ko wynik umie­jęt­no­ści, ale i wraż­li­wo­ści. Bez wąt­pie­nia, po wizy­cie u leka­rzy spe­cja­li­stów pacjen­ci naj­czę­ściej zapa­mię­tu­ją ich empa­tię, indy­wi­du­al­ne podej­ście oraz pro­fe­sjo­na­lizm: wszyst­ko to w połą­cze­niu z naj­now­szy­mi tech­no­lo­gia­mi i osią­gnię­cia­mi współ­cze­snej sto­ma­to­lo­gii pozwa­la oto­czyć ich opie­ką na naj­wyż­szym pozio­mie, na każ­dym eta­pie lecze­nia. Kon­cept kli­ni­ki sto­ma­to­lo­gicz­nej Bet­ter stwo­rzo­nej przez dr. Mar­ka Rybic­kie­go to bowiem połą­cze­nie naj­wyż­szej jako­ści usług medycz­nych, a tak­że współ­cze­sne­go, nie­spo­ty­ka­ne­go dotych­czas doświad­cze­nia kon­su­menc­kie­go, za któ­rym stoi jego żona i sio­stra. Dzię­ki temu powsta­ło miej­sce, do któ­re­go pacjen­ci wra­ca­ją z rado­ścią i chę­cią – nawet bez koniecz­no­ści. To praw­dzi­wy, rodzin­ny biz­nes powsta­ły w duchu slow life, co wyróż­nia się holi­stycz­nym  podej­ściem do lecze­nia. Este­tycz­ny, pięk­ny design pozwa­la zapo­mnieć o stre­sie zwią­za­nym z wizy­tą u sto­ma­to­lo­ga, a relak­su­ją­cą muzy­ka pozwa­la odprę­żyć się nawet w trak­cie zabie­gu. Duże, zie­lo­ne, egzo­tycz­ne rośli­ny oży­wia­ją wnę­trze, a dba­łość o każ­dy szcze­gół w posta­ci leżą­cych na sto­li­kach maga­zy­nów o desi­gnie czy ksią­żek stwa­rza przy­ja­zną, domo­wą atmos­fe­rę i pozwa­la na wyci­sze­nie i odprężenie.

Zespół Bet­ter to przede wszyst­kim róż­no­rod­ność: róż­ne spe­cjal­no­ści i kom­pe­ten­cje w wie­lu dzie­dzi­nach zwią­za­nych z lecze­niem cho­rób jamy ust­nej. Jed­nym wspól­nym mia­now­ni­kiem jest jed­nak gwa­ran­cja naj­lep­szej opie­ki, niż ta dotych­czas zna­na pacjen­tom z innych gabi­ne­tów sto­ma­to­lo­gicz­nych.  Każ­da pra­ca roz­po­czy­na się od indy­wi­du­al­ne­go podej­ścia – roz­mo­wy, któ­ra pozwa­la znacz­nie lepiej i traf­niej nie tyl­ko oce­nić stan zdro­wia pacjen­ta, ale przede wszyst­kim poznać jego potrze­by, roz­wiać wszel­kie wąt­pli­wo­ści, a wresz­cie zmniej­szyć nie­po­kój i usta­lić efek­tyw­ny plan leczenia.

Klinika Better Warszawa

Zdję­cia: @pietruszkafotografia

Jeśli wciąż zasta­na­wiasz się nad wizy­tą u sto­ma­to­lo­ga, z pew­no­ścią to naj­lep­szy czas na odwie­dzi­ny w kli­ni­ce Bet­ter, któ­ra odcza­ru­je Two­je dotych­cza­so­we myśle­nie o typo­wej kli­ni­ce sto­ma­to­lo­gicz­nej. Co wię­cej, już od dziś, tj. 17 mar­ca w Bet­ter dostęp­na będzie wyjąt­ko­wa nowość na pol­ski ryn­ku beau­ty – serum z 30 aktyw­ny­mi skład­ni­ka­mi mar­ki LAST – Skin Repa­ir Serum. To dwu­fa­zo­we serum, wypeł­nio­ne sil­ny­mi eks­trak­ta­mi roślin­ny­mi i żywicz­ny­mi, sta­no­wią­ce roślin­ną alter­na­ty­wę dla reti­no­lu. Ta nie­wiel­ka bute­lecz­ka skry­wa w sobie nie­zwy­kły, natu­ral­ny i przy­ja­zny dla naszej skó­ry skład: tło­czo­ne na zim­no ole­je,  bio­mi­me­tycz­ne tetra­pep­ty­dy, wita­mi­ny, bio­fer­men­ty i jesz­cze wię­cej bar­dziej aktyw­nych skład­ni­ków. A wszyst­ko to dla zdro­wej odno­wy Two­jej skó­ry. Wszyst­ko to spra­wia, że w Bet­ter nie tyl­ko sko­rzy­stasz z pro­fe­sjo­nal­ne­go lecze­nia, ale przede wszyst­kim spę­dzisz czas w pięk­nym, lep­szym oto­cze­niu, do któ­re­go będziesz chcia­ła wra­cać i wra­cać. 

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: @pietruszkafotografia

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Jak odmłodzić uśmiech?

Nie od dziś wia­do­mo, że zdro­wy, pięk­ny, zadba­ny i pro­mien­ny uśmiech to potęż­ne narzę­dzie, któ­re potra­fi odmie­nić nasze życie, a nie­rzad­ko pozwa­la nam tak­że zjed­ny­wać sobie ludzi czy ocie­plać atmos­fe­rę. Ponad­to, na pod­sta­wie prze­pro­wa­dzo­nych badań…
Więcej
Inna

Profesjonalna higienizacja jamy ustnej u dzieci w klinice Better

Aby cie­szyć się zdro­wym, pięk­nym uśmie­chem nale­ży dbać o pra­wi­dło­wą higie­nę jamy ust­nej przed poja­wie­niem się u dziec­ka pierw­szych zębów. Zanim poja­wią się zęby nale­ży oczysz­czać dzią­sła dziec­ka gazi­kiem z wodą. Brak oczysz­cza­nia wywo­łu­je gro­ma­dze­nie się miękkiej,…
Więcej