Uroda

Jak odmłodzić uśmiech?

Nie od dziś wiadomo, że zdrowy, piękny, zadbany i promienny uśmiech to potężne narzędzie, które potrafi odmienić nasze życie, a nierzadko pozwala nam także zjednywać sobie ludzi czy ocieplać atmosferę. Ponadto, na podstawie przeprowadzonych  badań psychologowie biznesu stwierdzili, że sukces odnoszą… tylko uśmiechnięte osoby. Zdrowy, zadbany uśmiech to jednak nie tylko względy estetyczne czy wyznacznik sukcesów zawodowych, ale także pomoc w utrzymaniu zdrowej kondycji naszej skóry. Zaniedbany uśmiech postarza nas bowiem o wiele bardziej niż zmarszczki.

Aktualnie, świadomi odmładzającej siły stomatologii estetycznej, coraz częściej interesujemy się nią znacznie bardziej, niż botoksem czy wypełnieniami, a poprawa uśmiechu staje się nieodłączną częścią  dbania o siebie. Dzięki temu, jesteśmy w stanie zatrzymać proces starzenia zębów, a nawet sprawić, że 50-letnia kobieta może cieszyć się uśmiechem 30-latki. Z kolei, wielu specjalistów z zakresu stomatologii estetycznej zauważyło wzrost zainteresowania tą dziedziną u ludzi w średnim i starszym wieku, na co z pewnością wpływ miał diametralny rozwój stomatologii w ciągu ostatnich 10 lat – ludzie po 40-setce, 50-tce i starsi, dotychczas przerażeni wizytą, chcą być teraz tak samo świadomi i zadbani jak pokolenie milenijne.

 

Klinika Better

Wybielanie zębów

Z wie­kiem nasze zęby robią się krót­sze i bar­dziej żół­te, jed­nak dzię­ki odzy­ska­niu ich  pier­wot­ne­go kolo­ru i kształ­tu moż­na odjąć sobie co naj­mniej 10 lat! Mło­de szkli­wo jest twar­de, poły­sku­ją­ce i ma nie­bie­sko – sza­ry odzień. Zmie­nia ono bar­wę u osób star­szych, przez co zęby nie są już tak błysz­czą­ce i jasne. Co wię­cej, z wie­kiem szkli­wo ście­ra się, przez co uśmiech tra­ci swój mło­dzień­czy blask – sta­je się poro­wa­te, przez co szyb­ciej odkła­da­ją się na nim osa­dy, a przez cien­ką war­stwę prze­ni­ka­ją barw­ni­ki zawar­te w poży­wie­niu. Wybie­la­nie to zatem naj­szyb­szy spo­sób na uzy­ska­nie bia­łe­go uśmie­chu, jaki ofe­ru­je nam obec­nie sto­ma­to­lo­gia este­tycz­na. Efek­ty widać szcze­gól­nie u osób palą­cych papie­ro­sy i tych spo­ży­wa­ją­cych duże ilo­ści kawy czy her­ba­ty. To krót­ki, jed­no­ra­zo­wy zabieg, któ­re­go efekt utrzy­mu­je się na dłu­go, a róż­ni­ca odcie­ni po kura­cji wybie­la­ją­cej oscy­lu­je w oko­li­cach aż od 3 do 8! Jed­no­cze­śnie, nale­ży pamię­tać, że każ­dy z nas na wybie­la­nie reagu­je indy­wi­du­al­nie i posia­da­czem bia­łe­go uśmie­chu moż­na być nie­mal­że natych­miast, bo już po 45 minu­tach. Roz­ja­śnie­nie zębów o kil­ka tonów (we wła­snej, natu­ral­nej bar­wie) to spo­sób na szyb­kie, sub­tel­ne odmło­dze­nie. Nie moż­na jed­nak zapo­mi­nać, aby zęby zawsze wybie­lać pod nad­zo­rem leka­rza i przed wybie­la­niem usu­nąć kamień pod­czas zabie­gu higie­ni­za­cji. Jest to o tyle istot­ne, że czę­sto  już sama higie­ni­za­cja może roz­ja­śnić zęby w zado­wa­la­ją­cy spo­sób. Ze wzglę­dów zdro­wot­nych Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia zale­ca higie­ni­za­cję mini­mum dwa razy w cią­gu roku. Dzią­sła osób mło­dych szczel­nie wypeł­nia­ją prze­strze­nie mię­dzy zęba­mi, jed­nak z wie­kiem, a tak­że na sku­tek bra­ku higie­ny docho­dzi do zani­ku bro­da­wek mię­dzy­zę­bo­wych, przez co odsła­nia­ją się puste prze­strze­nie u nasa­dy zębów. To wła­śnie w tych miej­scach odkła­da się kamień, a zęby robią się nad­wraż­li­we i podat­ne na cho­ro­by. Z powo­dów zdro­wot­nych i este­tycz­nych zachę­ca­my pacjen­tów do regu­lar­ne­go usu­wa­nia kamie­nia, aby zapo­bie­gać wędrów­ce dzią­seł i odsła­nia­niu szy­jek zębo­wych, któ­ry to zabieg wyko­nu­je się nie­in­wa­zyj­nie, za pomo­cą ultradźwięków.

Licówki

Jesz­cze do nie­daw­na sto­ma­to­lo­gia este­tycz­na pole­ga­ła na obszer­nym opi­ło­wy­wa­niu zębów   - a wszyst­ko po to, aby nało­żyć liców­ki w jed­nym roz­mia­rze, kolo­rze i kształ­cie, co nie mia­ło nic wspól­ne­go z indy­wi­du­al­nym podej­ściem do pacjen­ta. Ponad­to,  ówcze­sne  liców­ki były za bia­łe i za pro­ste, przez co czę­sto wyglą­da­ły bar­dzo nie­na­tu­ral­nie. Aktu­al­nie pacjen­ci marzą o per­fek­cyj­nie nie­per­fek­cyj­nym uśmie­chu takim jak Ange­li­na Jolie czy Julia Roberts, odcho­dząc od tych hol­ly­wo­odz­kich. Nie­któ­rzy decy­du­ją się tak­że na usu­nię­cie sta­rych licó­wek, z tego powo­du, że  wyglą­da­ją nie­na­tu­ral­nie. Jeśli marzysz o nowym, nie­ska­zi­tel­nym uśmie­chu od zaraz i jesteś posia­da­czem zdro­wych, pro­stych zębów, wów­czas naj­lep­szym roz­wią­za­niem dla Cie­bie są ide­al­nie dopa­so­wa­ne, por­ce­la­no­we liców­ki. Każ­dy z nas posia­da uni­kal­ny uśmiech i kształt zębów, któ­ry wyra­ża naszą oso­bo­wość, a jeden uśmiech nie pasu­je do wszyst­kich. Nawet, jeśli podo­ba nam się uśmiech zna­nej model­ki czy aktor­ki, wca­le nie ozna­cza to, że nam rów­nież będzie z nim do twa­rzy. Dla­te­go, pod­czas wizy­ty kon­sul­ta­cyj­nej to sto­ma­to­log zawsze sta­ra się dora­dzić, jaki kształt i odcień licó­wek będzie paso­wał do naszych rysów, tak, aby­śmy nie wyglą­da­li komicz­nie – ze zbyt duży­mi zęba­mi lub nie­na­tu­ral­nie rażą­cą bie­lą. Do każ­de­go pacjen­ta nale­ży bowiem pod­cho­dzić indy­wi­du­al­nie. Lekarz roz­ma­wia wów­czas  o ocze­ki­wa­niach pacjen­ta, a następ­nie sta­ra się je zre­ali­zo­wać, nie zapo­mi­na­jąc przy tym o har­mo­nii rysów i funk­cjo­nal­no­ści zgry­zu. Przed zało­że­niem licó­wek nale­ży wyle­czyć zęby, bowiem to od ich kon­dy­cji zale­ży, jak dłu­go potrwa cały pro­ces. Pod­czas pierw­szej wizy­ty zwy­kle wyko­ny­wa­ne są wyci­ski, gdzie na odla­nych mode­lach prze­pro­wa­dza się symu­la­cję wyglą­du nowe­go uśmie­chu, czy­li wax-up – lekarz dobie­ra kolor i kształt nowych zębów. Dru­gi etap to mock-up, czy­li makie­ta nowe­go uśmie­chu, któ­rą sto­ma­to­log przy­mie­rza na wizy­cie. Pacjent z „prób­nym uśmie­chem” opusz­cza gabi­net i przez kil­ka dni może w nim funk­cjo­no­wać, spraw­dza­jąc, czy nowe uzę­bie­nie jest dla nie­go odpo­wied­nie. Trze­cia wizy­ta to z kolei kon­sul­to­wa­nie uwag doty­czą­cych nowe­go uśmie­chu, w trak­cie któ­rej lekarz kory­gu­je wszel­kie nie­do­sko­na­ło­ści  i to wte­dy roz­po­czy­na się  pra­ca nad osta­tecz­ny­mi liców­ka­mi. Następ­nie, w znie­czu­le­niu miej­sco­wym wyko­ny­wa­na jest oszczęd­na pre­pa­ra­cja szkli­wa, pod­czas, gdy w labo­ra­to­rium pro­te­tycz­nym powsta­ją liców­ki. W cza­sie potrzeb­nym do ich wyko­na­nia liców­ki tym­cza­so­we zabez­pie­cza­ją zęby pacjen­ta, zaś final­ne lekarz cemen­tu­je na kolej­nej wizycie.

Czy twój uśmiech jest wystarczająco szeroki?

Przy wąskim uśmie­chu giną tyl­ne zęby, a kie­dy się uśmie­chasz, ciem­ne kory­ta­rze policz­ko­we, czy­li ciem­na prze­strzeń mię­dzy kąci­ka­mi ust, a zęba­mi znacz­nie posta­rza i nie jest este­tycz­na. Widocz­ne kory­ta­rze policz­ko­we doda­ją lat, jed­nak sto­ma­to­lo­gia este­tycz­na dosko­na­le radzi sobie i z tym pro­ble­mem – wszyst­ko dzię­ki apa­ra­tom orto­don­tycz­nym i liców­kom, a celem jest uśmiech poka­zu­ją­cy co naj­mniej 8 zębów. Brak widocz­nych kory­ta­rzy policz­ko­wych to mło­dzień­czy, przy­jem­ny dla oka, peł­ny uśmiech skła­da­ją­cy się z oko­ło dzie­się­ciu zębów, czym może się pochwa­lić mię­dzy inny­mi Ryan Gosling czy księż­na Cam­brid­ge Kate Mid­dle­ton. Tak wypeł­nio­ny uśmiech jest ponad­to wspar­ciem dla ust, co dodat­ko­wo odświe­ża wygląd.

Invisalign

Jeśli chcesz wypro­sto­wać swój uśmiech, prze­zro­czy­ste nakład­ki Invi­sa­lign mogą być jed­nym z roz­wią­zań ide­al­nych dla Cie­bie. Za pomo­cą Invi­sa­lign moż­na zli­kwi­do­wać szpa­ry mię­dzy zęba­mi, stło­czo­ne zęby, zgryz otwar­ty, czy przo­do­zgryz. Prze­zro­czy­ste, dys­kret­ne nakład­ki są bar­dzo wygod­ne w nosze­niu, przez co łatwo je zakła­dać i zdej­mo­wać, co z kolei uła­twia utrzy­ma­nie higie­ny jamy ust­nej. Jeśli lekarz zakwa­li­fi­ku­je  pacjen­ta do lecze­nia Invi­sa­lign, opra­co­wu­je plan lecze­nia dopa­so­wa­ny do potrzeb pacjen­ta. Wów­czas, pacjent, dzię­ki wir­tu­al­nej symu­la­cji, już na począt­ku lecze­nia może zoba­czyć jak będzie wyglą­dał efekt koń­co­wy. W zależ­no­ści od przy­pad­ku, aby uśmiech był prosty„zajmie to od 6 do 12 mie­się­cy. Prze­zro­czy­ste nakład­ki to inno­wa­cyj­na meto­da kory­go­wa­nia wad zgry­zu. Koszt takie­go lecze­nia jest jed­nak dosyć wyso­ki, ale może być tego wart. Sze­ro­ki i peł­ny uśmiech wypeł­nia bowiem zapa­da­ją­ce się kości policz­ko­we, przez co popra­wia kształt szczę­ki. Zasto­so­wa­nie lecze­nia nakła­do­we­go zapew­nia kom­fort, ide­al­na higie­nę, a przede wszyst­kim nakład­ki są mini­mal­nie widocz­ne. Z kolei, poprzez posze­rza­nie łuków zębo­wych moż­na stwo­rzyć peł­niej­szą, moc­niej­sza w wyglą­dzie twarz, a bonu­sem tego zabie­gu są pod­nie­sio­ne usta co dodat­ko­wo odświe­ża i odmła­dza buzię.

Lista produktów polecanych do stosowania w domu:

GC Tooth Mous­se - pasta GC Tooth Mous­se to spe­cja­li­stycz­ny pro­dukt do remi­ne­ra­li­za­cji zębów. Zawie­ra skon­cen­tro­wa­ne źró­dło cen­nych skład­ni­ków mine­ral­nych – wapń i fos­for – któ­re łatwo wbu­do­wu­ją się w struk­tu­rę szkli­wa. To pasta o sze­ro­kim spek­trum dzia­ła­nia. Dzię­ki skon­cen­tro­wa­nej i łatwo przy­swa­jal­nej for­mu­le sku­tecz­nie odbu­do­wu­je mikro­ubyt­ki w szkli­wie, zwal­cza począt­ko­wą fazę próch­ni­cy, a tak­że zmniej­sza nie­przy­jem­ne dole­gli­wo­ści zwią­za­ne z nad­wraż­li­wo­ścią zębów. GC Tooth Mous­se czę­sto nazy­wa­ny jest “płyn­nym szkliwem”.

Zale­ty jej stosowania:

- zwięk­sza odpor­ność szkli­wa zębów na dzia­ła­nie kwa­sów. Jest to efekt hamo­wa­nia pro­ce­sów demi­ne­ra­li­za­cji i jed­no­cze­sne pobu­dze­nie pro­ce­sów odbu­do­wy na powierzch­ni szkli­wa zębów oraz bez­po­śred­nio pod nią

- zapew­nia wyso­ki poziom remi­ne­ra­li­za­cji zębów, dzię­ki skon­cen­tro­wa­nej i łatwo przy­swa­jal­nej formule

- zatrzy­mu­je począt­ki pro­ce­su próch­ni­cy, któ­ra obja­wia się bia­ły­mi pla­ma­mi na powierzch­ni zębów

- sta­no­wi wspar­cie w zmniej­sze­niu nad­wraż­li­wo­ści, poprzez zamy­ka­nie odsło­nię­tych kana­li­ków zębi­no­wych znaj­du­ją­cych się tuż pod szkliwem

- spraw­dza się w ramach rekon­wa­le­scen­cji w cza­sie lub po lecze­niu orto­don­tycz­nym (szcze­gól­nie w przy­pad­ku powsta­ją­cych bia­łych plam)

- jest dobrą pro­po­zy­cją dla kobiet w cią­ży – gru­py szcze­gól­nie nara­żo­nej na demi­ne­ra­li­za­cję szkli­wa w tym szcze­gól­nym dla nich czasie

GC Mi Paste Plus -  efek­tyw­nie wzmac­nia szkli­wo, hamu­je pro­ce­sy demi­ne­ra­li­za­cji, pobu­dza­jąc jed­no­cze­śnie remi­ne­ra­li­za­cję szkli­wa na powierzch­ni zęba i bez­po­śred­nio pod nią. Co spra­wia że GC Mi Paste jest tak sku­tecz­nym pre­pa­ra­tem? Przede wszyst­kim to zasłu­ga uni­kal­ne­go skła­du, któ­ry łączy remi­ne­ra­li­za­cję z flu­ory­za­cją. Te dwa pro­ce­sy są nie­zbęd­ne do tego aby nasze szkli­wo było twar­de i odpor­ne na dzia­ła­nie kwa­sów i innych czyn­ni­ków z zewnątrz. Flu­or przy­spie­sza remi­ne­ra­li­za­cję, uła­twia wni­ka­nie skład­ni­ków budul­co­wych do szkli­wa zębów. Hamu­je meta­bo­lizm bak­te­rii powo­du­ją­cych próch­ni­cę oraz zatrzy­mu­je pro­ce­sy demineralizacji.

Komu polecany preparat GC Mi Paste Plus?

- dla osób z nad­wraż­li­wo­ścią zębów – pre­pa­rat zmniej­sza nad­wraż­li­wość poprzez zamy­ka­nie odsło­nię­tych kana­li­ków zębi­no­wych. Zwal­cza w ten spo­sób przy­czy­nę nad­wraż­li­wo­ści. Pole­ca­ny dla osób przed i po wybie­la­niu zębów, aby zmniej­szyć nad­wraż­li­wość zębów.

- w począt­ko­wej fazie próch­ni­cy, któ­ra czę­sto obja­wia się w posta­ci bia­łych pla­mek na szkli­wie. Pasta zatrzy­mu­je roz­wój próch­ni­cy na tym eta­pie, poprzez remi­ne­ra­li­za­cję szkliwa

- oso­bom z wyso­ką podat­no­ścią na roz­wój próchnicy

- jako dodat­ko­wa ochro­na zębów prze­ciw dzia­ła­niu kwa­sów powo­du­ją­cych ero­zję szkliwa

- w trak­cie i po lecze­niu orto­don­tycz­nym, zwłasz­cza kie­dy na szkli­wie poja­wią się bia­łe plam­ki zwia­stu­ją­ce począt­ko­wą fazę próchnicy

- dla kobiet w cią­ży, któ­rych zęby mogą być bar­dziej nara­żo­ne na demi­ne­ra­li­za­cję w tym czasie

- dla osób, któ­re mają kwa­śne pH w jamie ust­nej lub cier­pią na refluks żołąd­ka po ultra­dź­wię­ko­wym lub ręcz­nym usu­wa­niu kamie­nia nazębnego

Żel wybielający White Dental Beauty

Pro­fe­sjo­nal­ny sys­tem do wybie­la­nia zębów w posta­ci żeli wybie­la­ją­cych, któ­ry w swo­im skła­dzie zawie­ra opa­ten­to­wa­ną for­mu­łę NOVON®, zapew­nia­ją­ca opty­mal­ny efekt wybie­la­nia. Tech­no­lo­gia NOVON® pozo­sta­je sta­bil­na z neu­tral­nym pH w strzy­kaw­ce, a przy kon­tak­cie ze śli­ną nastę­pu­je gwał­tow­ny wzrost pH do zasa­do­we­go, co powo­du­je uwal­nia­nie jonów wodo­ro­tlen­ko­wych odpo­wia­da­ją­cych za sku­tecz­ne wybie­la­nie. Dzię­ki tej uni­kal­nej tech­no­lo­gii żele Whi­te Den­tal Beau­ty cha­rak­te­ry­zu­je szyb­kość wybie­la­nia, sku­tecz­ność i bezpieczeństwo.

Szczoteczka do zębów CS Single firmy Curaprox

Ta szczo­tecz­ka czy­ści nawet w trud­no dostęp­nych miej­scach i jest niczym posia­da­nie higie­nist­ki den­ty­stycz­nej we wła­snej łazien­ce. Włók­na szczo­tecz­ki CS sin­gle są sztyw­niej­sze od włó­kien w naszych innych szczo­tecz­kach. Wło­ski zewnętrz­ne głów­ki kęp­ki nale­ży sta­ran­nie skie­ro­wać, aby weszły tyl­ko w linię dzią­seł. Pod­czas czysz­cze­nia, ząb po zębie, włók­na ukła­da­ją się w wachla­rzyk i czysz­czą linię dzią­seł, przez co nie ma wów­czas koniecz­no­ści sto­so­wa­nia pasty do zębów! Szczo­tecz­ką CS sin­gle moż­na zatem czy­ścić zawsze, gdy ma się na to ochotę.

Tekst/grafika: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Inna

Profesjonalna higienizacja jamy ustnej u dzieci w klinice Better

Aby cie­szyć się zdro­wym, pięk­nym uśmie­chem nale­ży dbać o pra­wi­dło­wą higie­nę jamy ust­nej przed poja­wie­niem się u dziec­ka pierw­szych zębów. Zanim poja­wią się zęby nale­ży oczysz­czać dzią­sła dziec­ka gazi­kiem z wodą. Brak oczysz­cza­nia wywo­łu­je gro­ma­dze­nie się miękkiej,…
Więcej
Uroda

W trosce nie tylko o piękny uśmiech - Better, czyli klinika stomatologiczna w duchu slow life

Prze­strzeń, drew­no, mini­ma­li­stycz­ne kolo­ry i nowo­cze­sny design – czy to jeden z naj­now­szych gabi­ne­tów SPA? Nic bar­dziej myl­ne­go! To wnę­trze war­szaw­skiej kli­ni­ki sto­ma­to­lo­gicz­nej, któ­ra zmie­nia myśle­nie o lecze­niu na lep­sze. Nie od dziś wia­do­mo, że…
Więcej