Uroda

Jak odmłodzić uśmiech?

Nie od dziś wia­do­mo, że zdro­wy, pięk­ny, zadba­ny i pro­mien­ny uśmiech to potęż­ne narzę­dzie, któ­re potra­fi odmie­nić nasze życie, a nie­rzad­ko pozwa­la nam tak­że zjed­ny­wać sobie ludzi czy ocie­plać atmos­fe­rę. Ponad­to, na pod­sta­wie prze­pro­wa­dzo­nych badań…

Więcej
Inna

Profesjonalna higienizacja jamy ustnej u dzieci w klinice Better

Aby cie­szyć się zdro­wym, pięk­nym uśmie­chem nale­ży dbać o pra­wi­dło­wą higie­nę jamy ust­nej przed poja­wie­niem się u dziec­ka pierw­szych zębów. Zanim poja­wią się zęby nale­ży oczysz­czać dzią­sła dziec­ka gazi­kiem z wodą. Brak oczysz­cza­nia wywo­łu­je gro­ma­dze­nie się miękkiej,…

Więcej