Inna

Profesjonalna higienizacja jamy ustnej u dzieci w klinice Better

Aby cieszyć się zdrowym, pięknym uśmiechem należy dbać o prawidłową higienę jamy ustnej przed pojawieniem się u dziecka pierwszych zębów. Zanim pojawią się zęby należy oczyszczać dziąsła dziecka gazikiem z wodą. Brak oczyszczania wywołuje gromadzenie się miękkiej, bakteryjnej płytki nazębnej, a w efekcie powstawanie kamienia nazębnego. Kamień nazębny prowadzi bowiem do chorób takich jak próchnica czy zapalenie dziąseł, a jego usunięcie pomaga zachować naturalnie białe zęby. Aby zapobiegać tym schorzeniom i móc skutecznie je leczyć, konieczna jest profesjonalna higienizacja. Zabieg higienizacji zębów to nic innego jak usuwanie osadów, a także kamienia nazębnego. Higienizacja jamy ustnej składa się z kilku etapów. Regularne usuwanie kamienia pozwala uniknąć gromadzenia się bakterii, zabezpieczając przed próchnicą oraz  przywraca świeży oddech.

Zdję­cia: pietruszkafotografia.pl

Nawet przy regu­lar­nej i sta­ran­nej higie­nie jamy ust­nej z uży­ciem nici den­ty­stycz­nej czy spe­cjal­nych szczo­te­czek, cał­ko­wi­te usu­nię­cie płyt­ki nazęb­nej w domu nie jest zawsze moż­li­we. Dziec­ko w domu nawet z pomo­cą mamy nie jest bowiem w sta­nie wyczy­ścić zębów w spo­sób, w jaki odby­wa się to w gabi­ne­cie den­ty­stycz­nym. Pre­cy­zyj­ne i cał­ko­wi­te oczysz­cze­nie zębów odby­wa się dopie­ro pod­czas wizy­ty u higie­nist­ki sto­ma­to­lo­gicz­nej w trak­cie pro­fe­sjo­nal­nej higie­ni­za­cji. Ponad­to, taka higie­ni­za­cja jest nie­zbęd­na przed roz­po­czę­ciem lecze­nia czy usu­nię­ciem zębów, bowiem lecze­nie na nie­oczysz­czo­nych zębach ma mniej­sze szan­se na suk­ces i dobre rokowanie.

Pierw­szą, pro­fe­sjo­nal­ną higie­ni­za­cję u dzie­ci naj­le­piej roz­po­cząć już po poja­wie­niu się pierw­szych zębów. Jak prze­bie­ga pro­fe­sjo­nal­na higie­ni­za­cja jamy ust­nej u dzie­ci w kli­ni­ce Better?

Higie­nist­ka zapra­sza dziec­ko razem z mamą, by czu­ło się bez­piecz­niej. Pada parę pytań o czę­sto­tli­wość tech­ni­kę i przy­bo­ry do czysz­cze­nia jamy ust­nej, któ­rych uży­wa dziec­ko. Następ­nie zęby wybar­wia się żelem, któ­ry poka­że dziec­ku i mamie miej­sca nie­do­czysz­czo­ne i trud­no dostęp­ne dla szczo­tecz­ki. Higie­nist­ka opo­wia­da na czym pole­ga zabieg, poka­zu­je cze­go będzie uży­wać i w jakiej kolejności.Po krót­kiej roz­mo­wie z dziec­kiem prze­cho­dzi­my do fazy zasad­ni­czej, czy­li czysz­cze­nia zębów. Dziec­ku zakła­da­my oku­la­ry ochron­ne, masecz­kę fize­li­no­wą na twarz oraz ela­stycz­ny ochra­niacz ust. War­to wte­dy zro­bić dziec­ku pamiąt­ko­we zdję­cie, bo jest to naj­za­baw­niej­sza część zabie­gu. Deli­kat­nym prosz­kiem pia­sku­je­my zęby. Miej­sco­wo usu­wa­my kamień, deli­kat­nie pole­ru­je­my. Razem z rodzi­cem higie­nist­ka prze­pro­wa­dza dokład­ny instruk­taż dobo­ru szczo­tecz­ki oraz instruk­cje jak pomóc w nit­ko­wa­niu prze­strze­ni mię­dzy­zę­bo­wych. Na koniec flu­ory­za­cja pian­ką przy­jem­ną w sma­ku. War­to mieć jakąś miłą nie­spo­dzian­kę dla dziec­ka. Jeśli cho­dzi o te wszyst­kie zabie­gi czy­li sca­ling i pia­sko­wa­nie w zasa­dzie nie ma dol­nej gra­ni­cy wie­ko­wej u dobrze współ­pra­cu­ją­ce­go dziecka.

W tro­sce o pięk­ny, zdro­wy uśmiech dziec­ka nale­ży pamię­tać o regu­lar­nych wizy­tach pro­fi­lak­tycz­nych oraz czysz­cze­niu, naj­le­piej raz na 3 mie­sią­ce. Dzię­ki takiej czę­sto­tli­wo­ści łatwiej będzie dostrzec ewen­tu­al­ne zmia­ny na szkli­wie i zapo­biec próch­ni­cy. Po prze­pro­wa­dzo­nej, pro­fe­sjo­nal­nej higie­ni­za­cji nale­ży dbać o pra­wi­dło­wą higie­nę jamy ust­nej i sto­so­wać się do wska­zó­wek oraz zale­ceń udzie­lo­nych przez sto­ma­to­lo­ga oraz higienistkę.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Jak odmłodzić uśmiech?

Nie od dziś wia­do­mo, że zdro­wy, pięk­ny, zadba­ny i pro­mien­ny uśmiech to potęż­ne narzę­dzie, któ­re potra­fi odmie­nić nasze życie, a nie­rzad­ko pozwa­la nam tak­że zjed­ny­wać sobie ludzi czy ocie­plać atmos­fe­rę. Ponad­to, na pod­sta­wie prze­pro­wa­dzo­nych badań…
Więcej
Uroda

W trosce nie tylko o piękny uśmiech - Better, czyli klinika stomatologiczna w duchu slow life

Prze­strzeń, drew­no, mini­ma­li­stycz­ne kolo­ry i nowo­cze­sny design – czy to jeden z naj­now­szych gabi­ne­tów SPA? Nic bar­dziej myl­ne­go! To wnę­trze war­szaw­skiej kli­ni­ki sto­ma­to­lo­gicz­nej, któ­ra zmie­nia myśle­nie o lecze­niu na lep­sze. Nie od dziś wia­do­mo, że…
Więcej