VICTORIA’S SECRET X BALMAIN

5 Października, 2017 – Marka Victoria’s Secret ogłosiła limitowaną kolekcję VSxBALMAIN. Olivier Rousteing, Dyrektor Kreatywny paryskiego domu mody, zaprojektował linię, która odzwierciedla nowoczesne i seksowne sylwetki z których słynie Victoria’s Secret, jednocześnie nadając im niepowtarzalny styl znany z projektów Balmain. Za bazę do stworzenia kolekcji posłużyło dziedzictwo francuskiego domu mody oraz sposób w jaki kobiety chcą się współcześnie ubierać.

Ta eks­klu­zyw­na kolek­cja to pierw­szy pro­jekt ame­ry­kań­skiej mar­ki bie­liź­nia­nej we współ­pra­cy z luk­su­so­wym domem mody. Rouste­ing zapro­jek­to­wał rów­nież syl­wet­ki na tego­rocz­ny VICTORIA’S SECRET FASHION SHOW, któ­ry zoba­czy­my już w listo­pa­dzie. Kap­su­ło­wa kolek­cja VSxBAL­MA­IN obej­mie pro­jek­ty z wybie­gu i będzie dostęp­na w wybra­nych skle­pach Victoria’s Secret od połow grud­nia.

Pokaz Victoria’s Secret 2017 zosta­nie sfil­mo­wa­ny w Szan­gha­ju, w Chi­nach i odtwo­rzo­ny we wto­rek, 28 listo­pa­da o godzi­nie 10:00 cza­su wschod­nio­ame­ry­kań­skie­go na kana­le CBS Tele­vi­sion.

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy