ModaNewsroom

VICTORIA’S SECRET X BALMAIN

5 Października, 2017 – Marka Victoria’s Secret ogłosiła limitowaną kolekcję VSxBALMAIN. Olivier Rousteing, Dyrektor Kreatywny paryskiego domu mody, zaprojektował linię, która odzwierciedla nowoczesne i seksowne sylwetki z których słynie Victoria’s Secret, jednocześnie nadając im niepowtarzalny styl znany z projektów Balmain. Za bazę do stworzenia kolekcji posłużyło dziedzictwo francuskiego domu mody oraz sposób w jaki kobiety chcą się współcześnie ubierać.

Ta eks­klu­zyw­na kolek­cja to pierw­szy pro­jekt ame­ry­kań­skiej mar­ki bie­liź­nia­nej we współ­pra­cy z luk­su­so­wym domem mody. Rouste­ing zapro­jek­to­wał rów­nież syl­wet­ki na tego­rocz­ny VICTORIA’S SECRET FASHION SHOW, któ­ry zoba­czy­my już w listo­pa­dzie. Kap­su­ło­wa kolek­cja VSxBAL­MA­IN obej­mie pro­jek­ty z wybie­gu i będzie dostęp­na w wybra­nych skle­pach Victoria’s Secret od połow grud­nia.

Pokaz Victoria’s Secret 2017 zosta­nie sfil­mo­wa­ny w Szan­gha­ju, w Chi­nach i odtwo­rzo­ny we wto­rek, 28 listo­pa­da o godzi­nie 10:00 cza­su wschod­nio­ame­ry­kań­skie­go na kana­le CBS Tele­vi­sion.

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Biustonosz idealny, czyli tajniki brafittingu z Victoria’s Secret

Jed­na z naj­bar­dziej zna­nych na świe­cie marek bie­li­zny i kosme­ty­ków, zna­na z pokaz z udzia­łem super­mo­de­lek – Anioł­ków – Victoria’s Secret posta­no­wi­ła zadbać o ide­al­ny biu­sto­nosz każ­dej z Nas tak, byśmy każ­de­go dnia  mogły nie…
Więcej
ModaNewsroom

Victoria's Secret FALL PREVIEW 2019

 Odkryj naj­bar­dziej zmy­sło­wą bie­li­znę w histo­rii mar­ki! Naj­now­sza kolek­cja łączy kobie­ce, kla­sycz­ne faso­ny, z nie­kon­wen­cjo­nal­ny­mi i fine­zyj­ny­mi akcen­ta­mi, taki­mi jak: mięk­kie, ażu­ro­we sia­tecz­ki, pozła­ca­ne deta­le, sek­sow­ne tasiem­ki czy deli­kat­ne oraz naj­wyż­szej jako­ści koron­ki.  Dostęp­ne roz­mia­ry: 32C-DD, 34B-DD, 36D-DD. Ceny…
Więcej
ModaNewsroom

Bajkowa kolekcja ślubna Victoria's Secret Bridal

Czy wyobra­żasz sobie magicz­ny, baj­ko­wy ślub bez wyjąt­ko­wej bia­łej suk­ni? Z pew­no­ścią nie. Dla każ­dej Pan­ny Mło­dej nie­zwy­kle waż­ne jest rów­nież to, co pod nią- wybór bie­li­zny jest więc istot­nym ele­men­tem ślub­nych przy­go­to­wań. Tym razem…
Więcej