Bajkowa kolekcja ślubna Victoria’s Secret Bridal

Czy wyobra­żasz sobie magicz­ny, baj­ko­wy ślub bez wyjąt­ko­wej bia­łej suk­ni? Z pew­no­ścią nie. Dla każ­dej Pan­ny Mło­dej nie­zwy­kle waż­ne jest rów­nież to, co pod nią- wybór bie­li­zny jest więc istot­nym ele­men­tem ślub­nych przy­go­to­wań. Tym razem roz­po­czy­na­ją­cy się sezon zbie­ga się z nie­zwy­kłą pre­mie­rą ślub­nej kolek­cji bie­li­zny kul­to­wej, ame­ry­kań­skiej mar­ki Victoria’s Secret. To odpo­wied­ni i jedy­ny moment, by powie­dzieć TAK abso­lut­nie uwo­dzi­ciel­skim i sek­sow­nym dodat­kom.

W naj­now­szej ultra kobie­cej kolek­cji Victoria’s Secret Bri­dal każ­da Pan­na Mło­da znaj­dzie per­fek­cyj­ną, bia­łą (a nawet nie­bie­ską!), ele­ganc­ką bie­li­znę zarów­no na ślub, a tak­że sen­su­al­ne majt­ki, body, kom­bi­ne­zo­ny czy kimo­na w kolo­rach, któ­re z pew­no­ścią oka­żą się nie­za­stą­pio­ne pod­czas mie­sią­ca mio­do­we­go.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy