ModaNewsroom

Bajkowa kolekcja ślubna Victoria’s Secret Bridal

Czy wyobra­żasz sobie magicz­ny, baj­ko­wy ślub bez wyjąt­ko­wej bia­łej suk­ni? Z pew­no­ścią nie. Dla każ­dej Pan­ny Mło­dej nie­zwy­kle waż­ne jest rów­nież to, co pod nią- wybór bie­li­zny jest więc istot­nym ele­men­tem ślub­nych przy­go­to­wań. Tym razem roz­po­czy­na­ją­cy się sezon zbie­ga się z nie­zwy­kłą pre­mie­rą ślub­nej kolek­cji bie­li­zny kul­to­wej, ame­ry­kań­skiej mar­ki Victoria’s Secret. To odpo­wied­ni i jedy­ny moment, by powie­dzieć TAK abso­lut­nie uwo­dzi­ciel­skim i sek­sow­nym dodat­kom.

W naj­now­szej ultra kobie­cej kolek­cji Victoria’s Secret Bri­dal każ­da Pan­na Mło­da znaj­dzie per­fek­cyj­ną, bia­łą (a nawet nie­bie­ską!), ele­ganc­ką bie­li­znę zarów­no na ślub, a tak­że sen­su­al­ne majt­ki, body, kom­bi­ne­zo­ny czy kimo­na w kolo­rach, któ­re z pew­no­ścią oka­żą się nie­za­stą­pio­ne pod­czas mie­sią­ca mio­do­we­go.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Biustonosz idealny, czyli tajniki brafittingu z Victoria’s Secret

Jed­na z naj­bar­dziej zna­nych na świe­cie marek bie­li­zny i kosme­ty­ków, zna­na z pokaz z udzia­łem super­mo­de­lek – Anioł­ków – Victoria’s Secret posta­no­wi­ła zadbać o ide­al­ny biu­sto­nosz każ­dej z Nas tak, byśmy każ­de­go dnia  mogły nie…
Więcej
ModaNewsroom

Victoria's Secret FALL PREVIEW 2019

 Odkryj naj­bar­dziej zmy­sło­wą bie­li­znę w histo­rii mar­ki! Naj­now­sza kolek­cja łączy kobie­ce, kla­sycz­ne faso­ny, z nie­kon­wen­cjo­nal­ny­mi i fine­zyj­ny­mi akcen­ta­mi, taki­mi jak: mięk­kie, ażu­ro­we sia­tecz­ki, pozła­ca­ne deta­le, sek­sow­ne tasiem­ki czy deli­kat­ne oraz naj­wyż­szej jako­ści koron­ki.  Dostęp­ne roz­mia­ry: 32C-DD, 34B-DD, 36D-DD. Ceny…
Więcej
ModaNewsroom

VICTORIA'S SECRET X BALMAIN

5 Paź­dzier­ni­ka, 2017 – Mar­ka Victoria’s Secret ogło­si­ła limi­to­wa­ną kolek­cję VSxBAL­MA­IN. Oli­vier Rouste­ing, Dyrek­tor Kre­atyw­ny pary­skie­go domu mody, zapro­jek­to­wał linię, któ­ra odzwier­cie­dla nowo­cze­sne i sek­sow­ne syl­wet­ki z któ­rych sły­nie Victoria’s Secret, jed­no­cze­śnie nada­jąc im nie­po­wta­rzal­ny…
Więcej