ModaNewsroom

VICTORIA'S SECRET X BALMAIN

5 Paź­dzier­ni­ka, 2017 – Mar­ka Victoria’s Secret ogło­si­ła limi­to­wa­ną kolek­cję VSxBAL­MA­IN. Oli­vier Rouste­ing, Dyrek­tor Kre­atyw­ny pary­skie­go domu mody, zapro­jek­to­wał linię, któ­ra odzwier­cie­dla nowo­cze­sne i sek­sow­ne syl­wet­ki z któ­rych sły­nie Victoria’s Secret, jed­no­cze­śnie nada­jąc im niepowtarzalny…

Więcej
ModaZOOM ON

10 faktów których nie wiesz o marce Balmain

Pier­re Ale­xan­dre Clau­dius Bal­ma­in uro­dził się w 1914 roku w Sabau­dii – połu­­d­nio­­wo-wscho­d­nim regio­nie Fran­cji. Ojciec – han­dlarz tka­ni­na­mi – osie­ro­cił go, gdy chło­piec miał zale­d­wie sie­dem lat. Mat­ka z pomo­cą swo­ich sióstr pro­wa­dzi­ła butik z…

Więcej
ModaNewsroom

BALMAIN FALL/WINTER 2015

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Inspi­ra­cją do stwo­rze­nia naj­now­szej kam­pa­nii Bal­ma­in na sezon jesień-zima 2015/2016 jest rodzeń­stwo. W kam­pa­nii udział wzię­ły Ken­dall i Kylie Jen­ner, Joan Smalls i jej sio­stra Eri­ka oraz Bel­la i Gigi Hadid. ‘Potęż­na siła wyni­ka­ją­ca ze wsparcia…

Więcej