ModaNewsroom

Victoria’s Secret FALL PREVIEW 2019

 Odkryj najbardziej zmysłową bieliznę w historii marki! Najnowsza kolekcja łączy kobiece, klasyczne fasony, z niekonwencjonalnymi i finezyjnymi akcentami, takimi jak: miękkie, ażurowe siateczki, pozłacane detale, seksowne tasiemki czy delikatne oraz najwyższej jakości koronki.  Dostępne rozmiary: 32C-DD, 34B-DD, 36D-DD. Ceny od 115 zł.

Victoria's Secret FALL PREVIEW 2019

Zdję­cia do kam­pa­nii wyko­nał Adam Fran­zi­no. W roli mode­lek wystą­pi­ły Romee Strijd, Tay­lor Hill, Jasmi­ne Tooks, Mar­tha Hunt, Elsa Hosk i Rubi­na Dyan.

Victoria's Secret FALL PREVIEW 2019, najnowsza kolekcja Victoria Secret, victoria secret biustonosz, Victoria Secret majtki Victoria's Secret FALL PREVIEW 2019, najnowsza kolekcja Victoria Secret, victoria secret biustonosz, Victoria Secret majtki Victoria's Secret FALL PREVIEW 2019, najnowsza kolekcja Victoria Secret, victoria secret biustonosz, Victoria Secret majtki Victoria's Secret FALL PREVIEW 2019, najnowsza kolekcja Victoria Secret, victoria secret biustonosz, Victoria Secret majtki Victoria's Secret FALL PREVIEW 2019, najnowsza kolekcja Victoria Secret, victoria secret biustonosz, Victoria Secret majtki Victoria's Secret FALL PREVIEW 2019, najnowsza kolekcja Victoria Secret, victoria secret biustonosz, Victoria Secret majtki

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Biustonosz idealny, czyli tajniki brafittingu z Victoria’s Secret

Jed­na z naj­bar­dziej zna­nych na świe­cie marek bie­li­zny i kosme­ty­ków, zna­na z pokaz z udzia­łem super­mo­de­lek – Anioł­ków – Victoria’s Secret posta­no­wi­ła zadbać o ide­al­ny biu­sto­nosz każ­dej z Nas tak, byśmy każ­de­go dnia  mogły nie…
Więcej
ModaNewsroom

Bajkowa kolekcja ślubna Victoria's Secret Bridal

Czy wyobra­żasz sobie magicz­ny, baj­ko­wy ślub bez wyjąt­ko­wej bia­łej suk­ni? Z pew­no­ścią nie. Dla każ­dej Pan­ny Mło­dej nie­zwy­kle waż­ne jest rów­nież to, co pod nią- wybór bie­li­zny jest więc istot­nym ele­men­tem ślub­nych przy­go­to­wań. Tym razem…
Więcej
ModaNewsroom

VICTORIA'S SECRET X BALMAIN

5 Paź­dzier­ni­ka, 2017 – Mar­ka Victoria’s Secret ogło­si­ła limi­to­wa­ną kolek­cję VSxBAL­MA­IN. Oli­vier Rouste­ing, Dyrek­tor Kre­atyw­ny pary­skie­go domu mody, zapro­jek­to­wał linię, któ­ra odzwier­cie­dla nowo­cze­sne i sek­sow­ne syl­wet­ki z któ­rych sły­nie Victoria’s Secret, jed­no­cze­śnie nada­jąc im nie­po­wta­rzal­ny…
Więcej