ModaNewsroom

Biustonosz idealny, czyli tajniki brafittingu z Victoria’s Secret

Jedna z najbardziej znanych na świecie marek bielizny i kosmetyków, znana z pokaz z udziałem supermodelek – Aniołków – Victoria’s Secret postanowiła zadbać o idealny biustonosz każdej z Nas tak, byśmy każdego dnia  mogły nie tylko wyglądać, ale przede wszystkim czuć się pięknie.

Biustonosz idealny, czyli tajniki brafittingu z Victoria’s Secret

Czy może być bowiem coś bar­dziej sek­sow­ne­go od pew­no­ści sie­bie? Ame­ry­kań­ska mar­ka wła­śnie posta­no­wi­ła odkryć przed Nami 10 zasad per­fek­cyj­ne­go dopa­so­wa­nia biu­sto­no­sza. Co naj­waż­niej­sze, w skle­pach Victoria’s Secret na całym świe­cie możesz sko­rzy­stać z pomo­cą eks­pert­ki z bez­płat­nej usłu­gi bra­fit­tin­gu, któ­ra dobrze dla Cie­bie ide­al­ny roz­miar i fason. 

Jaki jest sekret ide­al­ne­go biu­sto­no­sza według Victoria’s Secret? Dosko­na­ły biu­sto­nosz jest sek­sow­ny, wygod­ny, a co naj­waż­niej­sze: nie tyl­ko nie uci­ska, ale też się nie prze­su­wa. To dzię­ki nie­mu jesteś tro­chę wyż­sza, a ubra­nia znacz­nie lepiej się układają.

Każ­da z wyjąt­ko­wych kolek­cji biu­sto­no­szy Victoria’s Secret pozwo­li stwo­rzyć gar­de­ro­bę bie­li­zny na każ­dą oka­zję i każ­dy dzień dnia: biu­sto­no­sze T‑shirt Bra ide­al­nie spraw­dzą się na co dzień, zapew­nia­jąc peł­ne wspar­cie i kom­fort w każ­dej sytu­acji, a zmniej­szo­na licz­ba szwów i deta­li spra­wi, że nawet go nie odczu­jesz; seria Body by Vic­to­ria – mięk­kie i wygod­ne biu­sto­no­sze z wypeł­nie­niem z pian­ki memo­ry ide­al­nie dopa­su­ją się do Two­ich kształ­tów, a kolek­cja Sexy Illu­sions dzię­ki deli­kat­nej tka­ni­nie i tech­no­lo­gi gład­kie­go dopa­so­wa­nia zapew­ni efekt dru­giej skóry.

To jed­nak nie wszyst­ko – w Victoria’s Secret znaj­dziesz biu­sto­no­sze aż o trzech pozio­mach wypeł­nie­nia: mięk­kie wspar­cie pier­si zapew­nią mod­ne biu­sto­no­sze bez mise­czek, te lek­ko wypeł­nio­ne będą gwa­ran­cją kom­for­tu i gład­kie­go kształ­tu, a mode­le typu push-up unio­są i optycz­nie wymo­de­lu­ją Twój biust.

 

Gwiaz­dą naj­now­szej kam­pa­nii Victoria’s Secret zosta­ła cór­ka zna­ne­go na świe­cie front­ma­na zespo­łu The Rol­ling Sto­nes, model­ka o zmy­sło­wej uro­dzie –   Geo­r­gia May Jagger.

Gwiazdą najnowszej kampanii Victoria’s Secret została córka znanego na świecie frontmana zespołu The Rolling Stones, modelka o zmysłowej urodzie -   Georgia May Jagger. Georgia May Jagger Georgia May Jagger Georgia May Jagger Georgia May Jagger Georgia May Jagger

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Victoria's Secret FALL PREVIEW 2019

 Odkryj naj­bar­dziej zmy­sło­wą bie­li­znę w histo­rii mar­ki! Naj­now­sza kolek­cja łączy kobie­ce, kla­sycz­ne faso­ny, z nie­kon­wen­cjo­nal­ny­mi i fine­zyj­ny­mi akcen­ta­mi, taki­mi jak: mięk­kie, ażu­ro­we sia­tecz­ki, pozła­ca­ne deta­le, sek­sow­ne tasiem­ki czy deli­kat­ne oraz naj­wyż­szej jako­ści koron­ki.  Dostęp­ne roz­mia­ry: 32C-DD, 34B-DD, 36D-DD. Ceny…
Więcej
ModaNewsroom

Bajkowa kolekcja ślubna Victoria's Secret Bridal

Czy wyobra­żasz sobie magicz­ny, baj­ko­wy ślub bez wyjąt­ko­wej bia­łej suk­ni? Z pew­no­ścią nie. Dla każ­dej Pan­ny Mło­dej nie­zwy­kle waż­ne jest rów­nież to, co pod nią- wybór bie­li­zny jest więc istot­nym ele­men­tem ślub­nych przy­go­to­wań. Tym razem…
Więcej
ModaNewsroom

VICTORIA'S SECRET X BALMAIN

5 Paź­dzier­ni­ka, 2017 – Mar­ka Victoria’s Secret ogło­si­ła limi­to­wa­ną kolek­cję VSxBAL­MA­IN. Oli­vier Rouste­ing, Dyrek­tor Kre­atyw­ny pary­skie­go domu mody, zapro­jek­to­wał linię, któ­ra odzwier­cie­dla nowo­cze­sne i sek­sow­ne syl­wet­ki z któ­rych sły­nie Victoria’s Secret, jed­no­cze­śnie nada­jąc im niepowtarzalny…
Więcej