VICTORIA’S SECRET W POLSCE! #VERS24FAVOURITES

Victoria’s Secret (VS), najbardziej glamour marka bielizny na świecie, rozsławiona przez pojawiające się na jej wybiegach supermodelki takie jak Adriana Lima, Alessandra Ambrosio czy Candice Swanepoel, otwiera 30 sierpnia 2017 swój pierwszy sklep z pełnym asortymentem w warszawskiej Arkadii.

OFERTA PRODUKTÓW

W skle­pie dostęp­ny będzie sze­ro­ki wybór fla­go­wych biu­sto­no­szy, maj­tek oraz bie­li­zny noc­nej. Biu­sto­no­sze wyeks­po­no­wa­ne będą z podzia­łem na linie i sty­le, dzię­ki cze­mu zaku­py będą łatwiej­sze. W war­szaw­skim skle­pie dostęp­ne będą kobie­ce
i sek­sow­ne linie z któ­rych sły­nie Victoria’s Secret, takie jak: Vic­to­ria™, Very Sexy™, Dre­am Angels™ Bomb­shell™, jak rów­nież spor­to­wa kolek­cja mar­ki, Vic­to­ria Sport.

Dostęp­ne będą też peł­ne linie popu­lar­nych zapa­chów jak Victoria’s Secret Bomb­shell, Love is Heaven­ly i Tease, wraz
z pro­duk­ta­mi do pie­lę­gna­cji cia­ła i linii Victoria’s Secret PINK.

Sklep będzie ofe­ro­wał rów­nież linię Victoria’s Secret PINK – kolek­cję bie­li­zny oraz ubrań na co dzień dla kobiet w wie­ku uni­wer­sy­tec­kim.

WYSTRÓJ SKLEPU

Wystrój skle­pu zachwy­ca wyra­fi­no­wa­niem i ele­men­ta­mi gla­mo­ur. Uwa­gę przy­ku­wa różo­wa witry­na, a Wnę­trze skle­pu wraz
z kan­de­la­bra­mi oraz deta­la­mi inspi­ro­wa­ny­mi bie­li­zną, koja­rzy się z przy­tul­ną prze­strze­nią miesz­kal­ną. Front skle­pu jest przy­ciem­nio­ny  i nastro­jo­wy, ozdo­bio­ny gale­rią ponad­cza­so­wych czar­no-bia­łych foto­gra­fii mode­lek. Dal­sze prze­strze­nie skle­pu zdo­bią tape­ty w paski w kolo­rze kul­to­we­go różu koja­rzo­ne­go z mar­ką. W tyl­nej czę­ści skle­pu z kolei znaj­du­ją się ekra­ny na któ­rych obej­rzeć moż­na rela­cje ze słyn­nych poka­zów mody Victoria’s Secret.

W dedy­ko­wa­nej prze­strze­ni wypo­sa­żo­nej w spe­cjal­ne zapro­jek­to­wa­ne meble wykoń­czo­ne różo­wym aksa­mi­tem, będzie moż­na spo­tkać się z wyszko­lo­ny­mi bra­fit­ter­ka­mi. W prze­strze­ni tej znaj­du­ją się rów­nież teste­ry fir­mo­wych zapa­chów.

SPECJALNE USŁUGI

Wykwa­li­fi­ko­wa­ne spe­cja­list­ki od bra­fit­tin­gu będą goto­we udzie­lić klient­kom pora­dy odno­śnie wybo­ru ide­al­ne­go sta­ni­ka.
W każ­dej, uni­kal­nie zapro­jek­to­wa­nej prze­bie­ral­ni, znaj­du­je się przy­cisk, za pomo­cą któ­re­go moż­na wezwać obsłu­gę.

Co war­to kupić? Vers24 pod­po­wia­da, oto nasze #favo­uri­tes

LOKALIZACJA: Cen­trum Han­dlo­we Arka­dia

Al. Jana Paw­ła II 82, War­sza­wa

HOURS O GODZINY OTWARCIA:    Ponie­dzia­łek – Sobo­ta 10:00–22:00   

Nie­dzie­la 10:00–21:00

Tekst: Mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy