ModaNewsroom

VICTORIA’S SECRET W POLSCE! #VERS24FAVOURITES

Victoria’s Secret (VS), najbardziej glamour marka bielizny na świecie, rozsławiona przez pojawiające się na jej wybiegach supermodelki takie jak Adriana Lima, Alessandra Ambrosio czy Candice Swanepoel, otwiera 30 sierpnia 2017 swój pierwszy sklep z pełnym asortymentem w warszawskiej Arkadii.

OFERTA PRODUKTÓW

W skle­pie dostęp­ny będzie sze­ro­ki wybór fla­go­wych biu­sto­no­szy, maj­tek oraz bie­li­zny noc­nej. Biu­sto­no­sze wyeks­po­no­wa­ne będą z podzia­łem na linie i sty­le, dzię­ki cze­mu zaku­py będą łatwiej­sze. W war­szaw­skim skle­pie dostęp­ne będą kobiece 
i sek­sow­ne linie z któ­rych sły­nie Victoria’s Secret, takie jak: Vic­to­ria™, Very Sexy™, Dre­am Angels™ Bomb­shell™, jak rów­nież spor­to­wa kolek­cja mar­ki, Vic­to­ria Sport.

Dostęp­ne będą też peł­ne linie popu­lar­nych zapa­chów jak Victoria’s Secret Bomb­shell, Love is Heaven­ly i Tease, wraz 
z pro­duk­ta­mi do pie­lę­gna­cji cia­ła i linii Victoria’s Secret PINK. 

Sklep będzie ofe­ro­wał rów­nież linię Victoria’s Secret PINK – kolek­cję bie­li­zny oraz ubrań na co dzień dla kobiet w wie­ku uniwersyteckim.

WYSTRÓJ SKLEPU

Wystrój skle­pu zachwy­ca wyra­fi­no­wa­niem i ele­men­ta­mi gla­mo­ur. Uwa­gę przy­ku­wa różo­wa witry­na, a Wnę­trze skle­pu wraz
z kan­de­la­bra­mi oraz deta­la­mi inspi­ro­wa­ny­mi bie­li­zną, koja­rzy się z przy­tul­ną prze­strze­nią miesz­kal­ną. Front skle­pu jest przy­ciem­nio­ny  i nastro­jo­wy, ozdo­bio­ny gale­rią ponad­cza­so­wych czar­no-bia­łych foto­gra­fii mode­lek. Dal­sze prze­strze­nie skle­pu zdo­bią tape­ty w paski w kolo­rze kul­to­we­go różu koja­rzo­ne­go z mar­ką. W tyl­nej czę­ści skle­pu z kolei znaj­du­ją się ekra­ny na któ­rych obej­rzeć moż­na rela­cje ze słyn­nych poka­zów mody Vic­to­ria­’s Secret.

W dedy­ko­wa­nej prze­strze­ni wypo­sa­żo­nej w spe­cjal­ne zapro­jek­to­wa­ne meble wykoń­czo­ne różo­wym aksa­mi­tem, będzie moż­na spo­tkać się z wyszko­lo­ny­mi bra­fit­ter­ka­mi. W prze­strze­ni tej znaj­du­ją się rów­nież teste­ry fir­mo­wych zapachów.

SPECJALNE USŁUGI

Wykwa­li­fi­ko­wa­ne spe­cja­list­ki od bra­fit­tin­gu będą goto­we udzie­lić klient­kom pora­dy odno­śnie wybo­ru ide­al­ne­go stanika. 
W każ­dej, uni­kal­nie zapro­jek­to­wa­nej prze­bie­ral­ni, znaj­du­je się przy­cisk, za pomo­cą któ­re­go moż­na wezwać obsługę. 

Co war­to kupić? Vers24 pod­po­wia­da, oto nasze #favo­uri­tes

LOKALIZACJA: Cen­trum Han­dlo­we Arkadia

Al. Jana Paw­ła II 82, Warszawa

HOURS O GODZINY OTWARCIA:    Ponie­dzia­łek – Sobo­ta 10:00–22:00   

Nie­dzie­la 10:00–21:00

Tekst: Mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Biustonosz idealny, czyli tajniki brafittingu z Victoria’s Secret

Jed­na z naj­bar­dziej zna­nych na świe­cie marek bie­li­zny i kosme­ty­ków, zna­na z pokaz z udzia­łem super­mo­de­lek – Anioł­ków – Victoria’s Secret posta­no­wi­ła zadbać o ide­al­ny biu­sto­nosz każ­dej z Nas tak, byśmy każ­de­go dnia  mogły nie…
Więcej
ModaNewsroom

Victoria's Secret FALL PREVIEW 2019

 Odkryj naj­bar­dziej zmy­sło­wą bie­li­znę w histo­rii mar­ki! Naj­now­sza kolek­cja łączy kobie­ce, kla­sycz­ne faso­ny, z nie­kon­wen­cjo­nal­ny­mi i fine­zyj­ny­mi akcen­ta­mi, taki­mi jak: mięk­kie, ażu­ro­we sia­tecz­ki, pozła­ca­ne deta­le, sek­sow­ne tasiem­ki czy deli­kat­ne oraz naj­wyż­szej jako­ści koron­ki.  Dostęp­ne roz­mia­ry: 32C-DD, 34B-DD, 36D-DD. Ceny…
Więcej
ModaNewsroom

Bajkowa kolekcja ślubna Victoria's Secret Bridal

Czy wyobra­żasz sobie magicz­ny, baj­ko­wy ślub bez wyjąt­ko­wej bia­łej suk­ni? Z pew­no­ścią nie. Dla każ­dej Pan­ny Mło­dej nie­zwy­kle waż­ne jest rów­nież to, co pod nią- wybór bie­li­zny jest więc istot­nym ele­men­tem ślub­nych przy­go­to­wań. Tym razem…
Więcej