ModaMust have

Vanda Novak Disco Capsule Collection

W najnowszej kolekcji kapsułowej marka Vanda Novak, słynąca z niezwykle kobiecych projektów, stawia na disco glam w stylu lat 70. Kolekcja wieczorowa jest nawiązaniem do początków marki – powracają modele zdobione kryształami Swarovskiego oraz klasyczne koktajlowe szpilki, tym razem w zupełnie nowej odsłonie. 

Vanda Novak Disco Capsule Collection

Syl­we­stro­wo-kar­na­wa­ło­wy drop to błysz­czą­ce mate­ria­ły, biżu­te­ryj­ne zdo­bie­nia, bły­skot­ki i ory­gi­nal­ne tło­cze­nia.  W kolek­cji poja­wią się lakie­ro­wa­ne czar­ne szpil­ki i koza­ki, kul­to­we san­dał­ki w meta­licz­nych kolo­rach, a tak­że ele­ganc­kie mode­le w srebr­nej odsło­nie skór tło­czo­nych w motyw węża.  Na głów­ny plan wysu­wa­ją się tak­że krysz­ta­ły Swa­ro­vskie­go, zdo­bią­ce frędz­le bot­ków oraz szy­kow­nych sandałów. 

Zna­ko­mi­ty geo­me­trycz­ny design poprzed­niej kolek­cji Gold Cap­su­le tak­że znaj­du­je swo­ją kon­ty­nu­ację w dro­pie disco, gdzie tym razem mode­le z cha­rak­te­ry­stycz­ną, prze­ry­so­wa­ną zło­tą kulą znaj­dzie­my  w lakie­ro­wa­nej wer­sji. Orna­men­tal­ne buty będą ide­al­nym uzu­peł­nie­niem każ­dej kok­taj­lo­wo-kar­na­wa­ło­wej stylizacji. 

Vanda Novak Disco Capsule Collection

Vanda Novak Disco Capsule Collection Vanda Novak Disco Capsule Collection Vanda Novak Disco Capsule Collection Vanda Novak Disco Capsule Collection

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasoweKomentarze

komentarzy

Related posts
Moda

W świecie greckich mitów - Vanda Novak Globe Capsule SS22

Kolek­cja san­da­łów Glo­be Cap­su­le na sezon SS22 to nowy, intry­gu­ją­cy począ­tek w mar­ce Van­da Novak. Naj­now­sza, kap­su­ło­wa kolek­cja mar­ki, dzię­ki inspi­ra­cji kulą –  naj­bar­dziej uni­wer­sal­ną for­mą wystę­pu­ją­cą we wszech­świe­cie – aż od mikro­ska­li ato­mu po…
Więcej
Moda

W co warto zainwestować tej jesieni?

Koniec lata zbli­ża się nie­ubła­ga­nie. Czas powi­tać jesień. I cho­ciaż dotych­czas na dłu­gie, let­nie, wietrz­ne dni wystar­czy­ła baweł­nia­na sukien­ka i para san­da­łów, krót­sze dni zwia­stu­ją powrót chłod­niej­szej aury. Czas zatem na wymia­nę odzie­ży. Zwy­kle kapryśna,…
Więcej