Moda

W świecie greckich mitów – Vanda Novak Globe Capsule SS22

Kolekcja sandałów Globe Capsule na sezon SS22 to nowy, intrygujący początek w marce Vanda Novak. Najnowsza, kapsułowa kolekcja marki, dzięki inspiracji kulą -  najbardziej uniwersalną formą występującą we wszechświecie – aż od mikroskali atomu po makro planety, przenosi nas w czasie do mitycznej, starożytnej Grecji. W dodatku, modelom z nowej kolekcji Vandy Novak nie bez powodu nadano imiona greckich bogiń: Athena, Iris i Gaia, które symbolizują siłę, kobiecość oraz uniwersalny wymiar kosmicznego porządku odzwierciedlony w klasycznych i ponadczasowych formach.

W świecie greckich mitów - Vanda Novak Globe Capsule SS22

W kap­su­ło­wej kolek­cji na lato 2022 znaj­dzie­my dwa wygod­ne mode­le san­da­łów w trzech wer­sjach kolo­ry­stycz­nych oraz nie­zwy­kle kobie­ce szpil­ki. W dodat­ku, cha­rak­te­ry­stycz­ny dla mar­ki obcas zakoń­czo­ny zło­tą kulą poja­wia się teraz w prze­ry­so­wa­nej, powięk­szo­nej, a jed­no­cze­śnie nadal w szla­chet­nej for­mie i wyko­na­niu. Nowy ele­ment ozdob­ny to ide­al­ne dopeł­nie­nie dla mono­chro­ma­tycz­nej bry­ły san­da­łów i szpi­lek, któ­ry dzię­ki sta­ran­nie dopra­co­wa­nym deta­lom pozwa­la poczuć się sta­bil­ne, amor­ty­zu­jąc każ­dy ruch. Co wię­cej, zasto­so­wa­na przy pro­duk­cji wyściół­ka pokry­ta uni­ka­to­wą pian­ką Memo­ry Foam per­fek­cyj­nie dopa­so­wu­je się do sto­py, gwa­ran­tu­jąc kom­fort w każ­dych warunkach.

Model Gaia to klap­ki wyko­na­ne z mięk­kiej skó­ry natu­ral­nej, któ­ra otu­la sto­py niczym ela­stycz­na ręka­wicz­ka. Iris to z kolei ultra­ko­bie­ce klap­ki z pasków wyko­na­ne ze skó­ry natu­ral­nej tło­czo­nej na wzór węża w odcie­niu cie­płe­go beżu, a Athe­na to praw­dzi­wa, czy­sta kla­sy­ka z nutą eks­tra­wa­gan­cji – czó­łen­ka wyko­na­ne z mięk­kiej skó­ry natu­ral­nej, któ­re posia­da­ją wysmu­kla­ją­cy sto­pę nosek w szpic.

Podob­nie zresz­tą jak w poprzed­nich kolek­cjach, tak­że przy pro­duk­cji naj­now­szej linii mar­ka sta­wia przede wszyst­kim na jakość – wszyst­kie kom­po­nen­ty do pro­duk­cji obu­wia Van­da Novak impor­to­wa­ne są od czo­ło­wych wło­skich pro­du­cen­tów, a final­ny mon­taż odby­wa się w jed­nej z naj­star­szych pol­skich fabryk obu­wia, gdzie kunszt szew­skie­go rze­mio­sła jest prze­no­szo­ny z poko­le­nia na pokolenie.

W świecie greckich mitów - Vanda Novak Globe Capsule SS22
https://www.vers-24.pl/wp-content/uploads/2022/08/Kopia-042A8232.jpg
https://www.vers-24.pl/wp-content/uploads/2022/08/Kopia-042A8232.jpg

https://www.vers-24.pl/wp-content/uploads/2022/08/Kopia-042A8232.jpg
https://www.vers-24.pl/wp-content/uploads/2022/08/Kopia-042A8232.jpg

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

W co warto zainwestować tej jesieni?

Koniec lata zbli­ża się nie­ubła­ga­nie. Czas powi­tać jesień. I cho­ciaż dotych­czas na dłu­gie, let­nie, wietrz­ne dni wystar­czy­ła baweł­nia­na sukien­ka i para san­da­łów, krót­sze dni zwia­stu­ją powrót chłod­niej­szej aury. Czas zatem na wymia­nę odzie­ży. Zwy­kle kapryśna,…
Więcej