Moda

Urocze, letnie sukienki do noszenia przez cały sezon

Wraz z rosnącymi temperaturami nadszedł najlepszy czas, aby zacząć rozglądać się za uroczymi, letnimi sukienkami. Szczególnie, że po ponad roku, który spędziliśmy w swobodnych strojach w domu, tęsknimy za prostymi, a jednocześnie stylowymi, efektownymi sukienkami. Ekscytują nas te, które odkrywają nieco więcej ciała, są pięknie zakończone falbanami czy wspaniale eksponują plecy. W tym sezonie szczególnie zachwycają nas szydełkowane dzianiny, ale też klasyczne, minimalistyczne kroje. Nie można także zapominać, że sezon letni oznacza nie tylko wakacje i wylegiwanie się na plaży, ale i liczne wesela. 

Sprawdźcie nasz wybór najlepszych, uroczych sukienek do noszenia przez cały sezon. 

Sprawdź­cie nasz wybór naj­lep­szych, uro­czych sukie­nek do nosze­nia przez cały sezon: sukien­ka RIXO, sukien­ka Ele­men­ty, PATCHOULI sukien­ka Tequ­ila, sukien­ka &Other sto­ries, H&M sukien­ka, PATCHOULI sukien­ka VENICE, sukien­ka ZARA, sukien­ka 303 Ave­nue, H&M sukienka.

Let­nim sukien­kom mówi­my zde­cy­do­wa­ne: tak. Nawet, jeże­li Two­ja gar­de­ro­ba jest prak­tycz­nie cał­ko­wi­cie czar­na, ist­nie­ją duży wybór czar­nych, prze­wiew­nych sukie­nek, któ­re spraw­dzą się w cie­płe popo­łu­dnie. Tak, jak mięk­ka, dżer­se­jo­wa sukien­ka z hafto­wa­nym wzo­rem o bez­piecz­nej dłu­go­ści do poło­wy łyd­ki, za to z głę­bo­kim dekol­tem w serek i podwój­nym wią­za­niem z przo­du i na ple­cach. Jej krót­kie, bufia­ste ręka­wy z ela­stycz­nym brze­giem zakoń­czo­nym fal­ban­ką spra­wą, że całość zyska na lek­ko­ści, a Ty będziesz czu­ła się swo­bod­nie (H&M). Czar­na, sek­sow­na sukien­ka midi z wisko­zy z wią­za­niem w pasie ide­al­nie pod­kre­śli syl­wet­kę, a mate­riał nada­je jej lek­kie­go i zwiew­ne­go cha­rak­te­ru. Kocha­my w niej szcze­gól­nie dekolt w kształ­cie lite­ry „V”, któ­ry pięk­nie wydłu­ży i wyeks­po­nu­je szy­ję (Pat­cho­uli). Dla odważ­niej­szych świet­nie spraw­dzi się pro­sta, ale efek­to­wa­na, dopa­so­wa­na czar­na sukien­ka midi z mie­szan­ki lyocel­lu i lnu, z cien­ki­mi krzy­żu­ją­cy­mi się ramiącz­ka­mi i odkry­ty­mi ple­ca­mi wykoń­czo­ny­mi wią­za­niem (& Other Stories).

Powra­ca­ją­cym co sezon, let­nim tren­dem nie­wąt­pli­wie są sukien­ki o jasnych kolo­rach i kwia­to­wych nadru­kach, któ­re roz­pro­mie­nią nasz dzień i z pew­no­ścią pomo­gą wró­cić do świę­to­wa­nia i cele­bro­wa­nia życia po pan­de­mii. Bez wzglę­du na syl­wet­kę, kwia­to­we, roman­tycz­ne nadru­ki od góry o sub­tel­nych, paste­lo­wych kolo­rach spraw­dzą się w sam raz na cie­płe, dłu­gie wie­czo­ry, tak jak  jasno­po­ma­rań­czo­wa sukien­ka do poło­wy łyd­ki w kwia­to­wy print, z odkry­ty­mi ramio­na­mi z ela­stycz­nym brze­giem i kry­tym sili­ko­no­wym paskiem. Krót­kie, bufia­ste ręka­wy z ela­stycz­nym brze­giem wykoń­czo­nym fal­ban­ką doda­ją cało­ści lek­ko­ści i retro szny­tu (H&M). Jeśli bez­piecz­niej czu­jesz się w dłu­go­ści maxi, poko­chasz sukien­kę nude z roz­cię­ciem u dołu, deli­kat­nym, nie­na­chal­nym dekol­tem i zabu­do­wa­nym tyłem oraz więk­szym wcię­ciem w talii  (303 Ave­nue). Nie ma lep­szej pory na nosze­nie cukier­ko­wych, uro­czych sukie­nek, niż lato Prze­ślicz­na, paste­lo­wo brzo­skwi­nio­wa sukien­ka o skrom­nym kształ­cie, dopa­so­wa­na w talii, z pane­lo­wą spód­ni­cą wokół bio­der, okrą­głym dekol­tem i man­kie­ta­mi spra­wi, że poczu­jesz się wyjąt­ko­wo, nawet pod­czas week­en­do­we­go lun­chu ze zna­jo­my­mi (Rixo). 

Nie od dziś wia­do­mo, że pro­ste roz­wią­za­nia są naj­lep­sze, dla­te­go gdy nie wiesz, jaką sukien­kę wybrać w upal­ne, let­nie dni na pla­ży, postaw na sukien­kę z dekol­tem w serek z ramiącz­ka­mi z ozdob­ny­mi trocz­ka­mi i wią­za­nem w pasie o natu­ral­nym kolo­rze i pro­stym, zwiew­nym, nie­skrę­po­wa­nym kro­ju (Zara). Pro­sta sukien­ka to jeden z naj­bar­dziej uni­wer­sal­nych ele­men­tów sezo­nu. Możesz ją bowiem zało­żyć łatwo zarów­no jako okry­cie pla­żo­we, jak i na wese­le, z doda­niem odpo­wied­nich akce­so­riów. Jeśli tyl­ko wybie­rzesz ją odpo­wied­nio, tę samą sukien­kę możesz nosić na week­en­do­we spa­cer czy pik­ni­ki w par­ku. Pro­ste w swej for­mie, lek­kie, deli­kat­ne  sukien­ki dzien­ne będą boha­te­rem Two­jej let­niej gar­de­ro­by .Szcze­gól­nie pro­ste, bia­łe sukien­ki, choć na pierw­szy rzut oka nie­po­zor­ne, mogą stać się odpo­wie­dzią na Two­je pyta­nie: co zało­żyć latem? Nie tyl­ko nada­ją się na pra­wie każ­dą, let­nią oka­zję, ale ich roman­tycz­ne wer­sje z marsz­czo­ny­mi ręka­wa­mi nie­ofi­cjal­nie są musi have lata w każ­dym sezo­nie. Wystar­czy tyl­ko zamie­nić obu­wie, wybrać odpo­wied­nią tor­bę czy dodat­ki, a Two­ja bia­ła, let­nia sukien­ka za każ­dym razem będzie wyglą­dać jak nowa! Naj­lep­szy dowo­dem na to jest ta cien­ka, swe­tro­wa sukien­ka z dopa­so­wa­nym faso­nem, dekol­tem V oraz krót­kim ręka­wem – w swej pro­sto­cie ide­al­na na cie­płe dni (Ele­men­ty Wear). Podob­nie jak pro­sta, baweł­nia­na sukien­ka w kolo­rze ecru, wyko­na­na z baweł­nia­nej dzia­ni­ny, któ­ra ide­al­nie dopa­so­wu­je się do syl­wet­ki. Jej głę­bo­kie, okrą­głe wycię­cie na ple­cach czy­nią ją zaś kobie­cą, a zara­zem sty­lo­wą – per­fek­cyj­nie spraw­dzi się na wie­czor­ne wyj­ścia i z pew­no­ścią będzie Ci towa­rzy­szyć jesz­cze przez wie­le sezo­nów (Pat­cho­uli).

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

I am Maja - ELEMENTY

Trans­pa­rent­na pro­duk­cja i przej­rzy­stość cen to cechy, któ­re w peł­ni opi­su­ją ELEMENTY.  Naj­now­sza, wio­sen­na kam­pa­nia mar­ki to oso­bi­sta opo­wieść, któ­rej boha­ter­ką zosta­ła top­mo­del­ka Maja Sala­mon, uchwy­co­na w obiek­ty­wie Soni Szó­stak. W ten spo­sób powsta­ła nie­zwy­kle intymna…
Więcej
Moda

Najlepszy, ponadczasowy jeans na jesień

Denim to nie­od­łącz­na część mody już od XIX wie­ku. Kocha­my go za uni­wer­sal­ność i pod­kre­śla­nie naszej syl­wet­ki. Z bie­giem lat, nasze postrze­ga­nie tego, co wyglą­da faj­nie, zmie­ni­ło się. Mimo, że jeans to praw­dzi­wy, ponad­cza­so­wy produkt,…
Więcej
Moda

W co warto zainwestować tej jesieni?

Koniec lata zbli­ża się nie­ubła­ga­nie. Czas powi­tać jesień. I cho­ciaż dotych­czas na dłu­gie, let­nie, wietrz­ne dni wystar­czy­ła baweł­nia­na sukien­ka i para san­da­łów, krót­sze dni zwia­stu­ją powrót chłod­niej­szej aury. Czas zatem na wymia­nę odzie­ży. Zwy­kle kapryśna,…
Więcej