Moda

Letnie sukienki, które będziemy nosić w 2020

Wła­śnie mamy począ­tek lip­ca – a to ozna­cza, że lato w peł­ni i czas na sukien­ki! Z całą pew­no­ścią poka­zy mody zda­ją się być odle­głym wspo­mnie­niem. Moż­na odnieść wra­że­nie, że zgu­bi­li­śmy się gdzieś pomię­dzy naj­go­ręt­szy­mi…

Więcej
ModaNewsroom

Nowa kolekcja Patchouli

Pat­cho­uli to mar­ka, któ­ra odkry­wa róż­ne histo­rie. To jedy­ne miej­sce, w któ­rym kon­se­kwent­nie moż­na skom­ple­to­wać sobie mod­nie ponad­cza­so­wą gar­de­ro­bę, któ­ra nie tyl­ko będzie wier­nie słu­żyć, ale i eks­cy­to­wać przez dłu­gie lata.   Dziew­czy­nę Pat­cho­uli inspi­ru­je…

Więcej