Moda

Najlepszy, ponadczasowy jeans na jesień

Denim to nieodłączna część mody już od XIX wieku. Kochamy go za uniwersalność i podkreślanie naszej sylwetki. Z biegiem lat, nasze postrzeganie tego, co wygląda fajnie, zmieniło się. Mimo, że jeans to prawdziwy, ponadczasowy produkt, zmieniło się także jego postrzeganie. Prawdziwy powrót klasycznego jeansu zwiastowała m.in. paryska marka Vêtements, która przypomniała czasy, w których jeans był sztywny i nie rozciągał się, służąc przez lata. Obecnie w sklepach znajdziemy najróżniejsze kroje, modele czy wykończenia. Rozwój social mediów i mody ulicznej niewątpliwie wywarło wpływ na nasze wyboru. Obecnie jesteśmy bowiem bardziej zróżnicowani w naszych wyborach jeansów i znacznie mniej skłonni do minimalizmu. I chociaż wybór jest ogromny, warto przede wszystkim zwracać uwagę na klasykę.

Najlepszy, ponadczasowy jeans na jesień

Naj­lep­szy, ponad­cza­so­wy jeans na jesień: Ber­sh­ka jean­sy, H&M jean­sy, Zara jeansy.

Najlepszy, ponadczasowy jeans na jesień

Naj­lep­szy, ponad­cza­so­wy jeans na jesień: Man­go jean­sy, DOLCE & GABBANA jean­sy, TOPSHOP jeansy.

Najlepszy, ponadczasowy jeans na jesień

Naj­lep­szy, ponad­cza­so­wy jeans na jesień: Levi­’s jean­sy, Ele­men­ty jean­sy, Pull&Bear jeansy.

Z sezo­nu na sezon, z każ­dym rokiem, kupo­wa­nie jean­sów sta­ło się o wie­le łatwiej­sze. Dotych­czas, ten bez­li­to­sny, kla­sycz­ny model spodni ustą­pił miej­sca luź­niej­sze­mu wyglą­do­wi. A mimo to, nadal nie wycho­dzi z mody. Dla­te­go w poszu­ki­wa­niu pary ide­al­nej, war­to przede wszyst­kim zwró­cić uwa­gę na jego skład. Znaj­du­ją­cy się bowiem naj­czę­ściej w typo­wych jean­sach ela­stan nie nada­je się do recy­klin­gu i jest bar­dzo szko­dli­wy dla naszej planety.

Naj­lep­sze dżin­sy to takie, któ­re możesz nie­ustan­nie nosić, a któ­re z cza­sem, w mia­rę nosze­nia sta­ją się coraz lep­sze. Przede wszyst­kim, to dobrej jako­ści jeans i krój, któ­ry będzie inwe­sty­cją, któ­ra posłu­ży Ci przez następ­ne sezo­ny. Jesie­nią, kie­dy znów może­my nosić nasze ulu­bio­ne swe­try czy blu­zy, chęt­nie poszu­ku­je­my nowe­go jean­su. Waż­ne, aby pamię­tać, że tren­dy przy­cho­dzą i odcho­dzą, ale kla­sy­ka jest wiecz­na. Dobrze dopa­so­wa­na i skro­jo­na para jean­sów spraw­dzi się zawsze – nie­za­leż­nie od tego, czy będą to pod­kre­śla­ją­ce syl­wet­kę jean­sy w wer­sji skin­ny, z pro­sty­mi nogaw­ka­mi czy kla­sy­ki od Levi’s. 

Jaki jeans jest mod­ny w tym sezo­nie? Od zadzior­ne­go jean­su z dziu­ra­mi, po dopa­so­wa­ny, i ele­ganc­ki model skin­ny czy boot­cut – jeans pasu­je do wszyst­kie­go. Oprócz kla­sy­ki, znaj­dzie­my dziś u pro­jek­tan­tów jeans w naj­róż­niej­szych odsło­nach, któ­ry mimo pro­stych form będzie pod­kre­ślał naszą oso­bo­wość. Klucz do zna­le­zie­nia pary ide­al­nej, to dokład­ne pozna­nie swo­ich wymia­rów i dopa­so­wa­niem jean­su do naszej syl­wet­ki – tak, by były ide­al­nie dopa­so­wa­ne w talii i dobrze leża­ły na bio­drach. 

Jeśli zupeł­nie nie wiesz, od cze­go zacząć, zacznij od dopa­so­wa­nych jean­sów ze śred­nim bądź wyso­kim sta­nem lub roz­waż total­nie kla­sycz­ne, pro­ste jean­sy. Z cza­sem możesz wypró­bo­wać tak­że te o luź­niej­szym kro­ju, np. takim z sze­ro­ki­mi, dłu­gi­mi nogaw­ka­mi lub dłu­go­ścią do kostek – ide­al­nych na week­en­do­we wypa­dy. Nie­za­leż­nie od sty­lu, jakim się kie­ru­jesz, trzy­ma­nie się pro­stych, inspi­ro­wa­nych sty­lem vin­ta­ge faso­nów zawsze się spraw­dza. Tym razem, przej­rze­li­śmy za Was je wszyst­kie, aby wybrać dla Was ide­al­ny naj­lep­szy, a zara­zem ponad­cza­so­wy jeans na jesień.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Świeża energia w modzie męskiej - Pete Davidson gwiazdą nowej kampanii H&M

Gwiaz­dą naj­now­szej kam­pa­nii mar­ki H&M został zna­ny komik Pete David­son, przy­no­sząc w ten spo­sób powiew świe­żo­ści do mody męskiej. Kam­pa­nia ta jest wyjąt­ko­wa szcze­gól­nie dla­te­go, że moc­no akcen­tu­je sil­ny zwią­zek mię­dzy ubra­nia­mi i pew­no­ścią siebie,…
Więcej
ModaTrendy

Najnowsza kolekcja Levi’s® na wiosnę lato 2022

W naj­now­szym sezo­nie na wio­snę lato 2022 mar­ka Levi’s® sta­wia przede wszyst­kim na wygo­dę i kom­fort –  wszyst­ko to w praw­dzi­wie sty­lo­wym wyda­niu. A wszyst­ko dla­te­go, że już wio­sną 2022 mar­ka chce przede wszyst­kim przenieść…
Więcej
Moda

Urocze, letnie sukienki do noszenia przez cały sezon

Wraz z rosną­cy­mi tem­pe­ra­tu­ra­mi nad­szedł naj­lep­szy czas, aby zacząć roz­glą­dać się za uro­czy­mi, let­ni­mi sukien­ka­mi. Szcze­gól­nie, że po ponad roku, któ­ry spę­dzi­li­śmy w swo­bod­nych stro­jach w domu, tęsk­ni­my za pro­sty­mi, a jed­no­cze­śnie sty­lo­wy­mi, efek­tow­ny­mi sukienkami.…
Więcej