Moda

BEYOND AGE – ELEMENTY Z WYJĄTKOWĄ KOLEKCJĄ NA JESIEŃ ZIMĘ 2022

W tym sezonie marka Elementy zabiera nas do świata ciepłych, ponadczasowych krojów, materiałów i kolorów, w którym każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Ponieważ kolekcja to coś więcej niż drop odzieżowy – to manifest marki. Dla Elementów moda nie ma wieku, dlatego twarzami kampanii Jesień Zima 2022 zostały modelka Asia Piwka i ikona polskiej sceny fashion Lidia Popiel. Obie piękne i obie dobrze ubrane w minimalistycznej sesji zdjęciowej zrealizowanej przez Macieja Nowaka.

BEYOND AGE - ELEMENTY Z WYJĄTKOWĄ KOLEKCJĄ NA JESIEŃ ZIMĘ 2022

Kobiecość. Przywiązanie. Wielofunkcyjność. Swo­bo­da. Cele­bra­cja. Te wszyst­kie wartości przyświecały nam przy two­rze­niu kolek­cji na Jesień Zimę i chcieliśmy zamknąć je w naszych ubra­niach, tak aby każda kobie­ta, nosząc je czu­ła się wyjątkowo” – Mar­ta Garbińska-Włodarczyk, CEO Elementy

Bey­ond Age to defi­ni­cja gar­de­ro­by kap­su­ło­wej, która pozwo­li stwo­rzyć sty­li­za­cję na każdą oka­zję w nie­wy­mu­szo­nym, ale kobie­cym sty­lu. W kolek­cji znaj­dzie­my ponad­cza­so­we swe­try, ele­ganc­kie spódnice za kola­no, cie­płe weł­nia­ne płasz­cze, pro­ste mary­nar­ki, luźne spodnie jak i cha­rak­te­ry­stycz­ne dla Elementów koszu­le. Ubra­nia w kla­sycz­nej pale­cie beży, czer­ni, szarości prze­ła­ma­ne zosta­ły akce­so­ria­mi – sza­li­ka­mi i ręcznie robio­ny­mi czap­ka­mi w wyróżniającej się czer­wie­ni, pudro­wym różu, deli­kat­nym baby blue i mod­nym kobal­cie. A to wszyst­ko, jak przy­sta­ło na Ele­men­ty, wyko­na­ne z naj­lep­szych materiałów takich jak meri­no i kasz­mir, bez żadnych sztucz­nych dodatków i wypro­du­ko­wa­ne lokal­nie, przez zakład dzie­wiar­ski w pol­skich górach.

W kolek­cji Jesień Zima 2022 mamy ubra­nia do nosze­nia na co dzień, na zbliżający się okres świątecznej cele­bra­cji i na pre­zent. Mar­ka rozpoczęła właśnie onli­ne i offli­ne akcję Gift Guide, proponując selek­cję dodatków i swetrów, które ide­al­nie spraw­dzą się jako poda­ru­nek dla mamy, bab­ci, sio­stry, przyjaciółki lub po pro­stu dla samej siebie.

Bey­ond Age to jakość, do której przy­zwy­cza­iła nas mar­ka w jej naj­lep­szym wyda­niu. To nie­oczy­wi­sta kobiecość i nieprzemijający kom­fort. Tak właśnie chce­my czuć się i wyglądać w tym sezonie.

BEYOND AGE - ELEMENTY Z WYJĄTKOWĄ KOLEKCJĄ NA JESIEŃ ZIMĘ 2022

Kolek­cja AW22 dostępna jest w buti­kach mar­ki oraz na onli­ne na stro­nie www.elementywear.pl.

Foto­graf: Maciej Nowak
Model­ka: Asia Piw­ka (Selec­ti­ve Mana­ge­ment), Lidia Popiel (Selec­ti­ve Management)

Sty­li­za­cja: Michał Koszek (Visu­al Cra­fters) MUA: Aga Brud­ny (Art Faces)
Pro­duk­cja: Kla­ra Ogiel­ska-Ber­nec­ka / Elementy

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Urocze, letnie sukienki do noszenia przez cały sezon

Wraz z rosną­cy­mi tem­pe­ra­tu­ra­mi nad­szedł naj­lep­szy czas, aby zacząć roz­glą­dać się za uro­czy­mi, let­ni­mi sukien­ka­mi. Szcze­gól­nie, że po ponad roku, któ­ry spę­dzi­li­śmy w swo­bod­nych stro­jach w domu, tęsk­ni­my za pro­sty­mi, a jed­no­cze­śnie sty­lo­wy­mi, efek­tow­ny­mi sukienkami.…
Więcej
Moda

I am Maja - ELEMENTY

Trans­pa­rent­na pro­duk­cja i przej­rzy­stość cen to cechy, któ­re w peł­ni opi­su­ją ELEMENTY.  Naj­now­sza, wio­sen­na kam­pa­nia mar­ki to oso­bi­sta opo­wieść, któ­rej boha­ter­ką zosta­ła top­mo­del­ka Maja Sala­mon, uchwy­co­na w obiek­ty­wie Soni Szó­stak. W ten spo­sób powsta­ła nie­zwy­kle intymna…
Więcej
Moda

Najlepszy, ponadczasowy jeans na jesień

Denim to nie­od­łącz­na część mody już od XIX wie­ku. Kocha­my go za uni­wer­sal­ność i pod­kre­śla­nie naszej syl­wet­ki. Z bie­giem lat, nasze postrze­ga­nie tego, co wyglą­da faj­nie, zmie­ni­ło się. Mimo, że jeans to praw­dzi­wy, ponad­cza­so­wy produkt,…
Więcej