Moda

I am Maja – ELEMENTY

Transparentna produkcja i przejrzystość cen to cechy, które w pełni opisują ELEMENTY.  Najnowsza, wiosenna kampania marki to osobista opowieść, której bohaterką została topmodelka Maja Salamon, uchwycona w obiektywie Soni Szóstak. W ten sposób powstała niezwykle intymna historia, skłaniająca do spojrzenia w głąb siebie, z czułością i miłością. Historia skupiona na bliskości, która być może pozwoli uwolnić nam prawdziwe „ja”. 

Elementy polska marka

W tak wspa­nia­ły, bli­ski, cie­pły i intym­ny spo­sób histo­rię sku­pio­ną wokół kam­pa­nii ELEMENTY mogła ująć tyl­ko foto­graf Sonią Szó­stak, któ­rej styl foto­gra­fii zda­je się spra­wiać, że zaglą­da­my głów­nej boha­ter­ce w głąb duszy. Jak głów­ną boha­ter­ką histo­rii zosta­ła Maja? To nie tyl­ko doświad­czo­na i pro­fe­sjo­nal­na model­ka, ale przede wszyst­kim kobie­ta peł­na cha­ry­zmy, magne­ty­zmu, ambit­na i cie­ka­wa oso­bo­wość, któ­ra poza mode­lin­giem pręż­nie roz­wi­ja swój biz­nes. Nic więc dziw­ne­go, że nie­mal bły­ska­wicz­nie przy­cią­ga spoj­rze­nia, wyróż­nia­jąc się z tłu­mu – wszyst­ko to spra­wia, że chce­my ją bli­żej poznać.

Wio­sen­na kam­pa­nia ELEMENTY to jed­na z nie­wie­lu taki sesji, w któ­rych głów­ną boha­ter­ka histo­rii jest… sama Maja Salo­mon. Nie jako model­ka, ale oso­ba, któ­ra jest po pro­stu sobą. W ten spo­sób Sonia Szó­stak w swo­ich natu­ral­nych, kobie­cych foto­gra­fiach uchwy­ci­ła momen­ty obra­zu­ją­ce róż­ne obli­cza jed­nej kobie­ty -  peł­ną ener­gii i try­ska­ją­cą rado­ścią, cza­sem tak­że nostal­gicz­ną, ale i sta­now­czą, zaś każ­da z emo­cji znaj­du­je odzwier­cie­dle­nie w ubio­rze. Co jed­nak naj­waż­niej­sze: ubra­nia nie defi­niu­ją boha­ter­ki, a jedy­nie poma­ga­ją jej wyra­zić sie­bie, pod­kre­śla­jąc nastrój.  Na pierw­szy rzut oka sto­no­wa­na, uwo­dzi sta­ran­nie skro­jo­ny­mi mode­la­mi kla­sycz­nych tren­czy, zawsze ponad­cza­so­wych jean­sów oraz wyso­kiej jako­ści przę­dza­mi wyko­rzy­sta­ny­mi w swe­trach i sukien­kach. Wszyst­kie pro­duk­ty zapro­jek­to­wa­no tak, aby moż­na było je swo­bod­nie łączyć i two­rzyć sty­lo­wą gar­de­ro­bę na lata, a przy­ga­szo­ne, sto­no­wa­ne kolo­ry ubrań prze­pla­ta­ją się z sub­tel­ny­mi akcen­ta­mi w posta­ci barw­nych apaszek.

Prócz zdjeć, w ramach kam­pa­nii zre­ali­zo­wa­no tak­że krót­ki film, któ­ry dzię­ki for­ma­to­wi opar­te­mu na zada­niu Mai swo­bod­nych pytań, pozwo­li odbior­com bli­żej poznać boha­ter­kę opo­wie­ści: dowie­dzą się, co jest dla niej waż­ne, a sub­tel­ne gesty i spoj­rze­nia towa­rzy­szą­ce wypo­wie­dziom, a uchwy­co­ne na fil­mo­wej taśmie jesz­cze bar­dziej przy­bli­żą jej osobowość.

W kam­pa­nii, któ­ra nie­wąt­pli­wie zachę­ca każ­de­go z nas do zatrzy­ma­nia się choć­by na chwi­lę, nie znaj­dzie­my pory­wa­ją­cej sce­no­gra­fii czy krzy­kli­wych kolo­rów. Domi­nu­je za to  natu­ral­ne świa­tło – pięk­ne w swej pro­sto­cie, two­rząc atmos­fe­rę bli­skie­go, intym­ne­go spo­tka­nie pomię­dzy boha­ter­ką, foto­gra­fem i odbior­cą.  

Elementy polska marka Elementy polska marka Elementy polska marka Elementy polska marka polska marka Elementy polska marka Elementy polska marka Elementy polska marka Elementy polska marka Elementy

Szcze­gól­nie dziś, kie­dy żyje­my w nie­ustan­nym pędzie, auten­tycz­na, żywa i suro­wa kam­pa­nia ELEMENTY skła­nia do reflek­sji i jesz­cze bar­dziej zachwy­ca. Wszyst­kie pro­duk­ty dostęp­ne są w buti­kach sta­cjo­nar­nych mar­ki oraz na stro­nie www.elementywear.com.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

BEYOND AGE - ELEMENTY Z WYJĄTKOWĄ KOLEKCJĄ NA JESIEŃ ZIMĘ 2022

W tym sezo­nie mar­ka Ele­men­ty zabie­ra nas do świata cie­płych, ponad­cza­so­wych krojów, materiałów i kolorów, w którym każda kobie­ta znaj­dzie coś dla sie­bie. Ponie­waż kolek­cja to coś więcej niż drop odzieżowy – to mani­fest marki.…
Więcej
Moda

Urocze, letnie sukienki do noszenia przez cały sezon

Wraz z rosną­cy­mi tem­pe­ra­tu­ra­mi nad­szedł naj­lep­szy czas, aby zacząć roz­glą­dać się za uro­czy­mi, let­ni­mi sukien­ka­mi. Szcze­gól­nie, że po ponad roku, któ­ry spę­dzi­li­śmy w swo­bod­nych stro­jach w domu, tęsk­ni­my za pro­sty­mi, a jed­no­cze­śnie sty­lo­wy­mi, efek­tow­ny­mi sukienkami.…
Więcej
Moda

Najlepszy, ponadczasowy jeans na jesień

Denim to nie­od­łącz­na część mody już od XIX wie­ku. Kocha­my go za uni­wer­sal­ność i pod­kre­śla­nie naszej syl­wet­ki. Z bie­giem lat, nasze postrze­ga­nie tego, co wyglą­da faj­nie, zmie­ni­ło się. Mimo, że jeans to praw­dzi­wy, ponad­cza­so­wy produkt,…
Więcej