Ukryj niedoskonałości i podkręć rzęsy z nowościami od IsaDory!

Nieskazitelna cera oraz perfekcyjnie podkręcone i pogrubione rzęsy są marzeniem każdej kobiety. Niestety ideały nie istnieją, a dopiero idealne kosmetyki są w stanie pomóc zrealizować te marzenia. Marka IsaDora stworzyła w tym sezonie takie produkty by spełnić je wszystkie- kolekcję The Perfect Base – paletkę korektorów Concealer Wheel, korektor w gąbce Cover Up oraz tusz do rzęs Grand Volume Lash Curler.

Ide­al­ny korek­tor do twa­rzy powi­nien być: łatwy w apli­ka­cji, wydaj­ny, o przy­jem­nej kon­sy­sten­cji i bez­za­pa­cho­wy. A przede wszyst­kim – ma sku­tecz­nie zakry­wać nie­do­sko­na­ło­ści na twa­rzy. A tusz do rzęs? Powi­nien posia­dać świet­nie wypro­fi­lo­wa­ną szczo­tecz­kę, któ­ra pod­krę­ca, ale nie skle­ja rzęs. Milio­ny kobiet marzą o zna­le­zie­niu wła­śnie takich kosme­ty­ków, a mar­ka Isa­Do­ra jak zwy­kle wycho­dzi im naprze­ciw.

Pale­ta korek­to­rów Con­ce­ale­re Whe­el Isa­Do­ry to połą­cze­nie czte­rech kolo­rów korek­to­rów i roz­świe­tla­cza w jed­nej pale­cie. Znaj­du­je się tam kolor zie­lo­ny – roz­ja­śnia­ją­cy zaczer­wie­nie­nia, brzo­skwi­nio­wy – któ­ry masku­je wor­ki pod ocza­mi oraz dwa neu­tral­ne kolo­ry – wyrów­nu­ją­ce kolo­ryt oraz ukry­wa­ją­ce nie­do­sko­na­ło­ści. Każ­dy z nich ma kre­mo­wą for­mu­łę, któ­ra zosta­ła stwo­rzo­na z dwóch skład­ni­ków pie­lę­gnu­ją­cych – irwi­no­lu – czy­li masła bota­nicz­ne­go o wła­ści­wo­ściach napraw­czych oraz – lipex expert – skład­ni­ka prze­ciw sta­rze­nio­we­go i prze­ciw zapal­ne­go. Dzię­ki uni­wer­sal­nych skład­ni­kom palet­ka jest prze­zna­czo­na dla każ­de­go typu skó­ry.

Nato­miast dla wiel­bi­cie­lek tra­dy­cyj­nych korek­to­rów mar­ka Isa­Do­ra stwo­rzy­ła korek­tor Cover Up w gąbecz­ce. Wspo­mnia­ny apli­ka­tor jest mięk­ki i umoż­li­wi szyb­kie i przy­jem­ne ukry­wa­nie nie­do­sko­na­ło­ści! Znaj­du­ją­ca się w nim wita­mi­na E dzia­ła anty­ok­sy­da­cyj­nie, dzię­ki cze­mu chro­ni i nawil­ża. Dodat­ko­wo, jest jed­nym z naj­lżej­szych korek­to­rów do zadań spe­cjal­nych – zapew­nia wyjąt­ko­wą trwa­ło­ści i mato­we wykoń­cze­nie – dla­te­go ide­al­nie spraw­dzi się w sytu­acjach eks­tre­mal­nych.

Gdy już wszyst­kie nie­do­sko­na­ło­ści zosta­ną ukry­te, war­to będzie sku­pić się na marze­niu o ide­al­nie pogru­bio­nych i pod­krę­co­nych rzę­sach. Grand Volu­me Lash Cur­ler Isa­Do­ry pomo­że je speł­nić. Tusz do rzęs zaczy­na się od szczot­ki – mięk­ka stro­na zosta­ła stwo­rzo­na w kształ­cie powie­ki i dzię­ki temu chwy­ta wię­cej rzęs w porów­na­niu do pro­stych szczo­te­czek. Poma­ga ona rów­nież poma­lo­wać wszyst­kie wło­ski za jed­nym pocią­gnię­ciem. A potem war­to spoj­rzeć na for­mu­łę – w Grand Volu­me jest ona lek­ka – co spra­wia, że nada­je rzę­som dużej obję­to­ści, a ich nie skle­ja. Osta­tecz­nie osią­ga­my efekt pogru­bie­nia i pod­krę­ca­nia, któ­ry jest w sta­nie utrzy­mać się do 12h!

Z nowy­mi pro­duk­ta­mi od Isa­Do­ry wszyst­kie marze­nia o ide­al­nym wyglą­dzie sta­ją się moż­li­we.

Wszyst­kie nowe pro­duk­ty moż­na kupić w skle­pie inter­ne­to­wym pod adre­sem: www.sklep- isadora.pl oraz w dro­ge­riach tra­dy­cyj­nych.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy