TWOJE LATO SZALONYCH MOŻLIWOŚCI JEST JUŻ W TK MAXX

Za oknem typowo letnia pogoda, a w TK Maxx pełnia lata. Do wszystkich sklepów sieci dotarły typowo letnie produkty – okulary przeciwsłoneczne, sandały, kapelusze, sukienki oraz inne produkty przydatne w czasie słonecznych weekendów i wakacyjnych urlopów, które powoli zaczynamy.

Od mar­ko­wych oku­la­rów po desi­gner­skie san­da­ły. W TK Maxx znaj­dziesz oka­zje, dzię­ki któ­rym uzu­peł­nisz swo­ją let­nią sty­li­za­cję za jed­nym zama­chem. Nie­waż­ne czy odkry­wasz uro­ki tro­pi­kal­nej wyspy, czy orga­ni­zu­jesz wystaw­ną impre­zę w przy­do­mo­wym base­nie, w TK Maxx znaj­dziesz kostiu­my kąpie­lo­we, akce­so­ria, kosme­ty­ki i wie­le wię­cej, wszyst­ko w cenach do 60% niż­szych od regu­lar­nych cen sprze­da­ży w Pol­sce i na świe­cie.

Gorą­ce jak let­nie pro­mie­nie słoń­ca oka­zje nie trwa­ją jed­nak wiecz­nie. Odwiedź skle­py TK Maxx, by przy­go­to­wać się na lato – nigdy nie wiesz, gdzie ponio­są Cię nogi ubra­ne w desi­gner­skie san­da­ły… Uzu­peł­nij swo­ją sza­fę na upal­ne dni – nigdy nie wiesz, co cze­ka na Cie­bie w TK Maxx w tym sezo­nie.

#Lato­Za­czy­na­Sie­Te­raz

Bez nazwy-2

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw 
Komentarze

komen­ta­rzy