ModaNewsroom

TWOJE LATO SZALONYCH MOŻLIWOŚCI JEST JUŻ W TK MAXX

Od mar­ko­wych oku­la­rów po desi­gner­skie san­da­ły. W TK Maxx znaj­dziesz oka­zje, dzię­ki któ­rym uzu­peł­nisz swo­ją let­nią sty­li­za­cję za jed­nym zama­chem. Nie­waż­ne czy odkry­wasz uro­ki tro­pi­kal­nej wyspy, czy orga­ni­zu­jesz wystaw­ną impre­zę w przy­do­mo­wym base­nie, w TK Maxx znaj­dziesz kostiu­my kąpie­lo­we, akce­so­ria, kosme­ty­ki i wie­le wię­cej, wszyst­ko w cenach do 60% niż­szych od regu­lar­nych cen sprze­da­ży w Pol­sce i na świe­cie.

Gorą­ce jak let­nie pro­mie­nie słoń­ca oka­zje nie trwa­ją jed­nak wiecz­nie. Odwiedź skle­py TK Maxx, by przy­go­to­wać się na lato – nigdy nie wiesz, gdzie ponio­są Cię nogi ubra­ne w desi­gner­skie san­da­ły… Uzu­peł­nij swo­ją sza­fę na upal­ne dni – nigdy nie wiesz, co cze­ka na Cie­bie w TK Maxx w tym sezo­nie.

#Lato­Za­czy­na­Sie­Te­raz

Bez nazwy-2

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Czwarta edycja charytatywnej akcji TK Maxx DZIEŃ ŚWIĄTECZNYCH SKARPET!

Już w listo­pa­dzie ruszy­ła 4. edy­cja cha­ry­ta­tyw­nej akcji DZIEŃ ŚWIĄTECZNYCH SKARPET. W tym cza­sie do wszyst­kich skle­pów TK Maxx w Pol­sce tra­fi­ła limi­to­wa­na kolek­cja skar­pe­tek ze świą­tecz­ny­mi moty­wa­mi, zapro­jek­to­wa­na przez Hap­py Socks z oka­zji Dnia…
Więcej
Styl życia

Niezwykły Worek na Prezenty w TK Maxx!

W TK Maxx Świę­ta trwa­ją cały rok! Już nie­dłu­go do wszyst­kich skle­pów zawi­ta wyjąt­ko­wy gość – Worec­ki, czy­li Nie­zwy­kły Worek na Pre­zen­ty, któ­ry zapra­sza do wzię­cia udzia­łu w świą­tecz­nym kon­kur­sie mar­ki. Klien­ci, któ­rzy wyka­żą się…
Więcej
Newsroom

Trzecia edycja charytatywnej akcji TK Maxx #dzienswiatecznychskarpet!

Już 23 listo­pa­da rusza 3 edy­cja cha­ry­ta­tyw­nej akcji DZIEŃ ŚWIĄTECZNYCH SKARPET. Tego dnia do TK Maxx tra­fi kolek­cja skar­pe­tek ze świą­tecz­ny­mi moty­wa­mi. Dochód z ich sprze­da­ży wes­prze pod­opiecz­nych pro­gra­mu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI. Dodat­ko­wo, każ­dy, kto do…
Więcej