Czwarta edycja charytatywnej akcji TK Maxx DZIEŃ ŚWIĄTECZNYCH SKARPET!

Już w listopadzie ruszyła 4. edycja charytatywnej akcji DZIEŃ ŚWIĄTECZNYCH SKARPET. W tym czasie do wszystkich sklepów TK Maxx w Polsce trafiła limitowana kolekcja skarpetek ze świątecznymi motywami, zaprojektowana przez Happy Socks z okazji Dnia Świątecznych Skarpet obchodzonego 6. grudnia. Dochód z ich sprzedaży wesprze podopiecznych programu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI.

skarpety TK Maxx

Skar­pet­ki dostęp­ne są w róż­nych wer­sjach kolo­ry­stycz­nych – od bar­dziej sto­no­wa­nych z moty­wa­mi nawią­zu­ją­cy­mi do płat­ków śnie­gu i pre­zen­tów, po odważ­ne i róż­no­ko­lo­ro­we z reni­fe­ra­mi, bał­wan­ka­mi i nie tyl­ko! 

Ceny skar­pe­tek to 27.99 zł za dwu­pak skar­pe­tek dla doro­słych oraz 19.99 zł za dwu­pak dla dzie­ci. Odpo­wied­nio 10 zł i 5 zł ze sprze­da­ży każ­de­go z zesta­wów zosta­nie prze­ka­za­ne na rzecz AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Finał akcji cha­ry­ta­tyw­nej odbę­dzie się 6 grud­nia w Miko­łaj­ki, któ­re TK Maxx po raz czwar­ty ogła­sza Dniem Świą­tecz­nych Skar­pet.

Aka­de­mię Przy­szło­ści moż­na tak­że wes­przeć wcho­dząc na www.akademiaprzyszlosci.org.pl i fun­du­jąc wybra­ne­mu dziec­ku Indeks. Dzię­ki temu dziec­ko zysku­je moż­li­wość rocz­ne­go uczest­nic­twa w pro­gra­mie i indy­wi­du­al­ną opie­kę tuto­ra-wolon­ta­riu­sza.

O Aka­de­mii Przy­szło­ści:

Pro­gram  wspie­ra edu­ka­cję dzie­ci, któ­re zna­la­zły się w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej lub rodzin­nej. Dzię­ki wolon­ta­riu­szom, pod­opiecz­ni pro­gra­mu nie tyl­ko zysku­ją moty­wa­cję do nauki, ale przede wszyst­kim pozna­ją swo­je sil­ne stro­ny, wzmac­nia­jąc w ten spo­sób pew­ność sie­bie. Dzię­ki temu, osią­ga­ją lep­sze wyni­ki w nauce, sta­ją się bar­dziej otwar­te, chęt­ne do współ­pra­cy, a na ich twa­rzach zde­cy­do­wa­nie czę­ściej gości uśmiech. 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

 
Komentarze

komen­ta­rzy