Styl życia

Czwarta edycja charytatywnej akcji TK Maxx DZIEŃ ŚWIĄTECZNYCH SKARPET!

Już w listopadzie ruszyła 4. edycja charytatywnej akcji DZIEŃ ŚWIĄTECZNYCH SKARPET. W tym czasie do wszystkich sklepów TK Maxx w Polsce trafiła limitowana kolekcja skarpetek ze świątecznymi motywami, zaprojektowana przez Happy Socks z okazji Dnia Świątecznych Skarpet obchodzonego 6. grudnia. Dochód z ich sprzedaży wesprze podopiecznych programu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI.

skarpety TK Maxx

Skar­pet­ki dostęp­ne są w róż­nych wer­sjach kolo­ry­stycz­nych – od bar­dziej sto­no­wa­nych z moty­wa­mi nawią­zu­ją­cy­mi do płat­ków śnie­gu i pre­zen­tów, po odważ­ne i róż­no­ko­lo­ro­we z reni­fe­ra­mi, bał­wan­ka­mi i nie tyl­ko! 

Ceny skar­pe­tek to 27.99 zł za dwu­pak skar­pe­tek dla doro­słych oraz 19.99 zł za dwu­pak dla dzie­ci. Odpo­wied­nio 10 zł i 5 zł ze sprze­da­ży każ­de­go z zesta­wów zosta­nie prze­ka­za­ne na rzecz AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Finał akcji cha­ry­ta­tyw­nej odbę­dzie się 6 grud­nia w Miko­łaj­ki, któ­re TK Maxx po raz czwar­ty ogła­sza Dniem Świą­tecz­nych Skarpet.

Aka­de­mię Przy­szło­ści moż­na tak­że wes­przeć wcho­dząc na www.akademiaprzyszlosci.org.pl i fun­du­jąc wybra­ne­mu dziec­ku Indeks. Dzię­ki temu dziec­ko zysku­je moż­li­wość rocz­ne­go uczest­nic­twa w pro­gra­mie i indy­wi­du­al­ną opie­kę tutora-wolontariusza.

O Aka­de­mii Przyszłości:

Pro­gram  wspie­ra edu­ka­cję dzie­ci, któ­re zna­la­zły się w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej lub rodzin­nej. Dzię­ki wolon­ta­riu­szom, pod­opiecz­ni pro­gra­mu nie tyl­ko zysku­ją moty­wa­cję do nauki, ale przede wszyst­kim pozna­ją swo­je sil­ne stro­ny, wzmac­nia­jąc w ten spo­sób pew­ność sie­bie. Dzię­ki temu, osią­ga­ją lep­sze wyni­ki w nauce, sta­ją się bar­dziej otwar­te, chęt­ne do współ­pra­cy, a na ich twa­rzach zde­cy­do­wa­nie czę­ściej gości uśmiech. 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
Styl życia

Niezwykły Worek na Prezenty w TK Maxx!

W TK Maxx Świę­ta trwa­ją cały rok! Już nie­dłu­go do wszyst­kich skle­pów zawi­ta wyjąt­ko­wy gość – Worec­ki, czy­li Nie­zwy­kły Worek na Pre­zen­ty, któ­ry zapra­sza do wzię­cia udzia­łu w świą­tecz­nym kon­kur­sie mar­ki. Klien­ci, któ­rzy wyka­żą się…
Więcej
Newsroom

Trzecia edycja charytatywnej akcji TK Maxx #dzienswiatecznychskarpet!

Już 23 listo­pa­da rusza 3 edy­cja cha­ry­ta­tyw­nej akcji DZIEŃ ŚWIĄTECZNYCH SKARPET. Tego dnia do TK Maxx tra­fi kolek­cja skar­pe­tek ze świą­tecz­ny­mi moty­wa­mi. Dochód z ich sprze­da­ży wes­prze pod­opiecz­nych pro­gra­mu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI. Dodat­ko­wo, każ­dy, kto do…
Więcej
Styl życia

W TK Maxx markowe okazje są dostępne każdego dnia!

Listo­pad, to dla wie­lu czas ocze­ki­wa­nia na zaku­po­we sza­leń­stwo, ale… po co cze­kać? W TK Maxx pereł­ki od pro­jek­tan­tów i zna­nych marek codzien­nie są dostęp­ne w cenach do 60% niż­szych od regu­lar­nych cen sprze­da­ży w…
Więcej