Styl życia

Niezwykły Worek na Prezenty w TK Maxx!

W TK Maxx Świę­ta trwa­ją cały rok! Już nie­dłu­go do wszyst­kich skle­pów zawi­ta wyjąt­ko­wy gość – Worec­ki, czy­li Nie­zwy­kły Worek na Pre­zen­ty, któ­ry zapra­sza do wzię­cia udzia­łu w świą­tecz­nym kon­kur­sie mar­ki. Klien­ci, któ­rzy wyka­żą się spo­strze­gaw­czo­ścią i jako pierw­si odnaj­dą ukry­te
w TK Maxx Nie­zwy­kłe Wor­ki będą mogli cie­szyć się ory­gi­nal­ny­mi upo­min­ka­mi przez kolej­nych 12 mie­się­cy! 

Boha­te­rem świą­tecz­ne­go spo­tu TK Maxx jest Nie­zwy­kły Worek Na Pre­zen­ty zwa­ny Worec­kim, któ­ry odna­le­zio­ny przez wyjąt­ko­wo spryt­ną klient­kę, tra­fia do jej domu i sta­je się uko­cha­nym pupi­lem rodzi­ny. Worec­ki przez kolej­nych 12 mie­się­cy nie opusz­cza spo­strze­gaw­czej klient­ki i towa­rzy­sząc jej cały rok, obda­ro­wu­je ją wyjąt­ko­wy­mi upo­min­ka­mi. Rekla­ma uka­zu­je nie­koń­czą­ce się moż­li­wo­ści pre­zen­to­we – od kla­sycz­nych po zupeł­nie nie­ocze­ki­wa­ne. W ten spo­sób mar­ka pra­gnie zapro­sić swo­ich klien­tów do nie­sa­mo­wi­tej zaba­wy kon­kur­so­wej, jaką jest poszu­ki­wa­nie Worec­kie­go w skle­pach TK Maxx oraz spra­wia­nie rado­ści naj­bliż­szym poprzez obda­ro­wy­wa­nie ich wyma­rzo­ny­mi pre­zen­ta­mi.  

Na czym pole­ga kon­kurs TK Maxx? W skle­pach na tere­nie Pol­ski zosta­ną ukry­te wor­ki w czer­wo­no-bia­łe paski. Oso­by, któ­re wyka­żą się spo­strze­gaw­czo­ścią oraz reflek­sem i znaj­dą je jako pierw­sze wygra­ją wyjąt­ko­wy pre­zent – przez cały rok co mie­siąc będą otrzy­my­wać od TK Maxx pudeł­ka upo­min­ko­we peł­ne nie­sa­mo­wi­tych nie­spo­dzia­nek od TK Maxx. Dzię­ki temu wyjąt­ko­wa magia pre­zen­to­wych moż­li­wo­ści trwa i trwa, aż do następ­nych Świąt! Uła­twie­niem w poszu­ki­wa­niu magicz­ne­go, świą­tecz­ne­go wor­ka Worec­kie­go będą wska­zów­ki poja­wia­ją­ce się na pro­fi­lu TK Maxx na Face­bo­oku!

A tak o kam­pa­nii mówi Debo­rah Dolce, dyr. Mar­ke­tin­gu TK Maxx: „Uwiel­bia­my zaska­ki­wać naszych klien­tów. Tym razem pozy­tyw­nych emo­cji dostar­czy wyjąt­ko­wy kon­kurs. Wprost nie może­my się docze­kać, kie­dy Nie­zwy­kłe Wor­ki na Pre­zen­ty ukry­te na tere­nie naszych skle­pów znaj­dą się w rękach lau­re­atów, a tym samym magia obda­ro­wy­wa­nia z TK Maxx zago­ści w ich domach przez cały rok”.

O TK Maxx:

TK Maxx to sieć skle­pów, ofe­ru­ją­ca sze­ro­ki wybór ubrań dam­skich, męskich, dzie­cię­cych oraz butów, akce­so­riów i dodat­ków dla domu mod­nych marek – wszyst­ko w cenach do 60% niż­szych od regu­lar­nych cen sprze­da­ży w Pol­sce i na świe­cie. Kon­cep­cja fir­my opie­ra się na uni­ka­to­wym mode­lu off-pri­ce, któ­ry pole­ga na sprze­da­ży pro­duk­tów zna­nych marek i pro­jek­tan­tów po oka­zyj­nych cenach. W odróż­nie­niu od innych skle­pów, któ­re zaopa­tru­ją się w dosta­wy kil­ka razy do roku, TK Maxx uzu­peł­nia asor­ty­ment aż kil­ka razy w tygo­dniu. Dzie­je się to za spra­wą kup­ców, któ­rzy codzien­nie doko­nu­ją zaku­pu naj­wyż­szej jako­ści pro­duk­tów z aktu­al­nych kolek­cji pro­jek­tan­tów na całym świe­cie. Tyl­ko nie­wiel­ki pro­cent naby­wa­nych arty­ku­łów pocho­dzi z minio­nych kolek­cji. TK Maxx jest wła­sno­ścią spół­ki TJX Euro­pe, a spół­ką macie­rzy­stą jest TJX Com­pa­nies, Inc.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Czwarta edycja charytatywnej akcji TK Maxx DZIEŃ ŚWIĄTECZNYCH SKARPET!

Już w listo­pa­dzie ruszy­ła 4. edy­cja cha­ry­ta­tyw­nej akcji DZIEŃ ŚWIĄTECZNYCH SKARPET. W tym cza­sie do wszyst­kich skle­pów TK Maxx w Pol­sce tra­fi­ła limi­to­wa­na kolek­cja skar­pe­tek ze świą­tecz­ny­mi moty­wa­mi, zapro­jek­to­wa­na przez Hap­py Socks z oka­zji Dnia…
Więcej
Newsroom

Trzecia edycja charytatywnej akcji TK Maxx #dzienswiatecznychskarpet!

Już 23 listo­pa­da rusza 3 edy­cja cha­ry­ta­tyw­nej akcji DZIEŃ ŚWIĄTECZNYCH SKARPET. Tego dnia do TK Maxx tra­fi kolek­cja skar­pe­tek ze świą­tecz­ny­mi moty­wa­mi. Dochód z ich sprze­da­ży wes­prze pod­opiecz­nych pro­gra­mu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI. Dodat­ko­wo, każ­dy, kto do…
Więcej
Styl życia

W TK Maxx markowe okazje są dostępne każdego dnia!

Listo­pad, to dla wie­lu czas ocze­ki­wa­nia na zaku­po­we sza­leń­stwo, ale… po co cze­kać? W TK Maxx pereł­ki od pro­jek­tan­tów i zna­nych marek codzien­nie są dostęp­ne w cenach do 60% niż­szych od regu­lar­nych cen sprze­da­ży w…
Więcej