Newsroom

Trzecia edycja charytatywnej akcji TK Maxx #dzienswiatecznychskarpet!

Już 23 listo­pa­da rusza 3 edy­cja cha­ry­ta­tyw­nej akcji DZIEŃ ŚWIĄTECZNYCH SKARPET. Tego dnia do TK Maxx tra­fi kolek­cja skar­pe­tek ze świą­tecz­ny­mi moty­wa­mi. Dochód z ich sprze­da­ży wes­prze pod­opiecz­nych pro­gra­mu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI. Dodat­ko­wo, każ­dy, kto do 6 grud­nia opu­bli­ku­je zdję­cie w cha­ry­ta­tyw­nych skar­pet­kach na swo­im Insta­gra­mie lub pod spe­cjal­nym postem na Face­bo­oku TK Maxx wraz z #dzien­swia­tecz­nych­skar­pret oraz ozna­cze­niem @TK Maxx i @AkademiaPrzyszłości spra­wi, że TK Maxx prze­ka­że 5 zł za każ­dy taki post na rzecz dzie­ci z Aka­de­mii.

 

Skar­pet­ki dostęp­ne są w róż­nych wer­sjach kolo­ry­stycz­nych – od bar­dziej sto­no­wa­nych z moty­wa­mi nawią­zu­ją­cy­mi do płat­ków śnie­gu po odważ­ne i róż­no­ko­lo­ro­we z posta­cia­mi, któ­re koja­rzą się ze Świę­ta­mi Boże­go Naro­dze­nia, czy­li Świę­tym Miko­ła­jem, reni­fe­ra­mi i nie tyl­ko! W tym roku obok skar­pe­tek dla kobiet i męż­czyzn TK Maxx po raz pierw­szy ofe­ru­je rów­nież skar­pet­ki w roz­mia­rach dla dzie­ci!

Cena skar­pe­tek to 19.99 zł.

Aka­de­mię Przy­szło­sci moż­na wes­przeć nie tyl­ko kupu­jąc skar­per­ki, ale tak­że wyko­rzy­stu­jąc social media! Wystar­czy opu­bli­ko­wać zdję­cie w świą­tecz­nych skar­pet­kach albo dodać krót­ki fil­mik lub zabaw­ny boome­rang ze skar­pet­ka­mi w roli głów­nej na swo­im Insta­gra­mie lub w for­mie komen­ta­rza pod postem na Face­bo­oku TK Maxx. Koniecz­ne jest rów­nież uży­cie cha­ry­ta­tyw­ne­go hasz­ta­ga #dzien­swia­tecz­nych­skar­pet oraz ozna­cze­nie posta lub kome­ta­rza @TK Maxx i @AkademiaPrzyszłosci. Każ­dy opu­bli­ko­wa­ny post to 5zł prze­ka­za­ne przez TK Maxx na rzecz Aka­de­mii!

Finał akcji cha­ry­ta­tyw­nej odbę­dzie się 6 grud­nia w Miko­łaj­ki, któ­re TK Maxx po raz trze­ci ogła­sza Dniem Świą­tecz­nych Skar­pet.

Aka­de­mię Przy­szło­ści moż­na tak­że wes­przeć wcho­dząc na www.akademiaprzyszlosci.org.pl i fun­du­jąc wybra­ne­mu dziec­ku Indeks. Dzię­ki temu dziec­ko zysku­je moż­li­wość rocz­ne­go uczest­nic­twa w pro­gra­mie i indy­wi­du­al­ną opie­kę tuto­ra-wolon­ta­riu­sza.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Czwarta edycja charytatywnej akcji TK Maxx DZIEŃ ŚWIĄTECZNYCH SKARPET!

Już w listo­pa­dzie ruszy­ła 4. edy­cja cha­ry­ta­tyw­nej akcji DZIEŃ ŚWIĄTECZNYCH SKARPET. W tym cza­sie do wszyst­kich skle­pów TK Maxx w Pol­sce tra­fi­ła limi­to­wa­na kolek­cja skar­pe­tek ze świą­tecz­ny­mi moty­wa­mi, zapro­jek­to­wa­na przez Hap­py Socks z oka­zji Dnia…
Więcej
Styl życia

Niezwykły Worek na Prezenty w TK Maxx!

W TK Maxx Świę­ta trwa­ją cały rok! Już nie­dłu­go do wszyst­kich skle­pów zawi­ta wyjąt­ko­wy gość – Worec­ki, czy­li Nie­zwy­kły Worek na Pre­zen­ty, któ­ry zapra­sza do wzię­cia udzia­łu w świą­tecz­nym kon­kur­sie mar­ki. Klien­ci, któ­rzy wyka­żą się…
Więcej
Styl życia

W TK Maxx markowe okazje są dostępne każdego dnia!

Listo­pad, to dla wie­lu czas ocze­ki­wa­nia na zaku­po­we sza­leń­stwo, ale… po co cze­kać? W TK Maxx pereł­ki od pro­jek­tan­tów i zna­nych marek codzien­nie są dostęp­ne w cenach do 60% niż­szych od regu­lar­nych cen sprze­da­ży w…
Więcej