JedzenieStyl życia

Placuszki twarogowe

Placuszki twarogowe

Skład­ni­ki:

  • 200 g twa­ro­gu
  • 1 jaj­ko
  • 3–4 łyż­ki mąki
  •  doj­rza­ły banan
  •  owo­ce do deko­ra­cji (u nas tru­skaw­ki)

Spo­sób przy­go­to­wa­nia:

Bana­na roz­gnia­ta­my w misce (jeśli nie mamy słod­kie­go, doj­rza­łe­go bana­na, może­my dosy­pać dodat­ko­wo tro­chę brą­zo­we­go cukru), następ­nie wbi­ja­my jaj­ko, mie­sza­my. Doda­je­my twa­róg i mąkę. Ponow­nie mie­sza­my. Z powsta­łej masy for­mu­je­my małe racusz­ki, któ­re następ­nie sma­ży­my na odro­bi­nie ole­ju koko­so­we­go na roz­grza­nej patel­ni do momen­tu zaru­mie­nie­nia. Odsą­cza­my z nad­mia­ru tłusz­czu przy uży­ciu papie­ro­we­go ręcz­ni­ka. Goto­we pla­cusz­ki poda­je­my na cie­pło, ozdo­bio­ne świe­ży­mi owo­ca­mi.

Smacz­nego!

Placuszki twarogowe Placuszki twarogowe, czarna kawa

Zdjęcia/tekst: Vers-24

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Jedzenie

Słodkie babeczki bez glutenu

Banal­nie pro­ste w przy­go­to­wa­niu i nie­wia­ry­god­nie pysz­ne. W dodat­ku bez glu­te­nu, więc nada­ją się dla aler­gi­ków. Gwa­ran­tu­je­my, że te słod­kie babecz­ki bez glu­te­nu przy­pad­ną Wam do gustu do tego stop­nia, że nie będzie­cie mogli się…
Więcej
JedzenieStyl życia

Piękne kanapki na śniadanie

Nie­dzie­la to jedy­ny dzień w tygo­dniu, w któ­rym więk­szość z Nas może pozwo­lić sobie na cele­bro­wa­nie śnia­da­nia w gro­nie naj­bliż­szych – bez pośpie­chu, obo­wiąz­ków szkol­nych i zawo­do­wych. Przy­go­to­wy­wa­nie wspól­ne­go poran­ne­go posił­ku to świet­na zaba­wa dla…
Więcej
JedzenieKsiążkiStyl życia

TOP 7 – wegetariańskie książki kucharskie

W związ­ku z coraz bar­dziej rosną­cą popu­lar­no­ścią die­ty wege­ta­riań­skiej i wegań­skiej przy­go­to­wa­li­śmy dla was kil­ka pozy­cji kuchar­skich, któ­re naszym zda­niem powin­ny zago­ścić w kuch­ni rośli­no­żer­ców. Znaj­dzie­cie w nich prze­pi­sy łatwe (dla tych począt­ku­ją­cych) oraz trud­niej­sze – dla tych, przed któ­ry­mi kuch­nia jar­ska nie sta­no­wi żad­nych tajem­nic.
Więcej