TOP 10 hitów z letnich wyprzedaży

Nad­szedł wła­śnie naj­bar­dziej ocze­ki­wa­ny przez wszyst­kich miło­śni­ków mody moment w roku. Wiel­kie wyprze­da­żo­we sza­leń­stwo czas zacząć! Od ilo­ści ubrań i prze­cen, któ­re ser­wu­ją Nam naj­więk­sze mar­ki, moż­na dostać praw­dzi­we­go zawro­tu gło­wy. W co war­to zain­we­sto­wać, by po powro­cie ze skle­pu do domu nie żało­wać swo­ich zaku­po­wych wybo­rów? Pod­po­wia­da­my w Naszym arty­ku­le!

Co warto kupić na wyprzedażach?

Tekst: Ewe­li­na Woje­wo­dzic Zdję­cia: polyvore.com, pinterest.com To już ten czas – czas, w któ­rym na wysta­wie każ­de­go skle­pu odzie­żo­we­go wid­nie­je wiel­ki pla­kat z napi­sem „sale”. Od nie­daw­na…

Uwaga: WYPRZEDAŻE

Autor: Anna Jan­kow­ska Wybór: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: mostrami.pl, showroom.pl, modaoperandi.com, zara.com, bershka.com, asos.com, polyvore.com, net-a-porter.com, oysho.com, massimodutti.com Wyprze­da­że w peł­ni, tem­pe­ra­tu­ra coraz wyż­sza, a ceny coraz niż­sze. Czy uda­ło Wam się zna­leźć wszyst­ko, na co…

Przyjemność w kupowaniu!

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cie: funindesign.pl Tar­gi i wyprze­da­że “podwór­ko­we” zdo­by­wa­ją dużą popu­lar­ność ze wzglę­du nna bar­dzo przy­stęp­ne ceny oraz moż­li­wość zdo­by­cia ory­gi­nal­nych egzem­pla­rzy ubrań, dodat­ków…

Sposób na zakupy według Magdy Jagnickiej

Sezon let­nich wyprze­da­ży roz­po­czął się na dobre, ale czy niskie ceny to jedy­ny gwa­rant uda­nych zaku­pów? Sty­list­ka Mag­da­le­na Jagnic­ka pod­po­wia­da, jak odna­leźć się w miej­skiej…