ModaNewsroom

KOSTIUMY KĄPIELOWE I BIELIZNA SPORTOWA – NAJMODNIEJSZE WZORY 2018

Chce­cie wie­dzieć jakie tren­dy we wzo­rach będą domi­no­wa­ły na pla­ży w 2018 roku? My jeste­śmy jak zawsze do przo­du i już dzi­siaj zdra­dza­my Wam tę tajem­ni­cę!

BIELIZNA SPORTOWA

KOSTIUMY KĄPIELOWE: NAJMODNIEJSZE WZORY 2018

Nie­waż­ne czy jed­no­czę­ścio­we, czy biki­ni – sty­lo­we kostiu­my kąpie­lo­we latem 2018 zdo­bią kwia­ty. Zarów­no solo, jak i w gru­pie ten print doda Ci uro­ku. Naj­mod­niej­sze są drob­ne, hafto­wa­ne dese­nie jak­by wyrwa­ne pro­sto z ogro­du lub siel­skie, któ­re znaj­dzie­cie na łące. Nam szcze­gól­nie spodo­bał się motyw na kostiu­mach kąpie­lo­wych mar­ki Feba. Sub­tel­ny, ultra kobie­cy i w sty­lu fran­cu­skiej iko­ny mody, Bri­git­te Bar­dot. Połą­czo­ny z fal­ba­ną w sza­fi­ro­wym wyda­niu spra­wia, że już nie może­my docze­kać się słoń­ca. Hisz­pa­nia i fla­men­co – to nasz kie­ru­nek podró­ży.

Dla mini­ma­li­stek, któ­re od cza­su do cza­su lubią zasza­leć z prin­ta­mi, pole­ca­my dwa kostiu­my kąpie­lo­we. Jeden gład­ki w moc­nym lub soczy­stym kolo­rze, a dru­gi wzo­rzy­sty.

BIELIZNA SPORTOWA: NAJMODNIEJSZE WZORY 2018

Bie­li­zna spor­to­wa to już tro­chę inna baj­ka, cho­ciaż w kwe­stii wzo­rów też ma spo­re pole do popi­su. Naj­mod­niej­sze prin­ty tu obo­wią­zu­ją­ce to kolo­ro­we zyg­za­ki i esy-flo­re­sy. Ma być ener­ge­tycz­nie i kre­atyw­nie, co ide­al­nie odzwier­cie­dla­ją wzo­ry z naj­now­szej linii spor­to­wej Feby. My jeste­śmy aktyw­ne nawet zimą, dla­te­go nie­bie­ski kom­plet od pol­skiej mar­ki paku­je­my do tor­by już teraz. Wygod­ny, lek­ki i z cie­ka­wym zyg­za­ko­wa­tym wzo­rem.

BIELIZNA SPORTOWA

Kostiu­my kąpie­lo­we i stro­je spor­to­we Feby mają wbu­do­wa­ne misecz­ki M‑BraCup nie­miec­kiej mar­ki Muehl­me­ier, któ­re testo­wa­ły­śmy na wła­snej skó­rze. Inno­wa­cyj­ne, pro­fi­lu­ją biust i utrzy­mu­ją go w ryzach nawet pod­czas wysił­ku fizycz­ne­go.

Tekst: Ilo­na Jawor­ska
Zdję­cia: Vers-24

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust have

NAJMODNIEJSZE KOSTIUMY KĄPIELOWE 2018 – WYBÓR REDAKCJI

Zobacz­cie, co paku­je­my do naszej waliz­ki w te waka­cje! KOSTIUMY KĄPIELOWE: TRENDY 2018 W naszej podróż­nej waliz­ce nie brak kla­sy­ków, dla­te­go w tym sezo­nie posta­wi­ły­śmy na trzy czar­ne mode­le biki­ni mar­ki Feba, któ­re są ele­ganc­kie,…
Więcej
ModaMust have

TESTUJEMY KOSTIUMY KĄPIELOWE OD POLSKIEJ MARKI FEBA

Lato zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, a my jesz­cze nie mamy tego jedy­ne­go, wyma­rzo­ne­go… kostiu­mu kąpie­lo­we­go, któ­ry stwo­rzy pla­żo­wy total look. Dla­te­go tym razem bie­rze­my pod lupę pol­ską mar­kę Feba, ofe­ru­ją­cą stro­je na waka­cje. Biki­ni, mono­ki­ni……
Więcej
ModaNewsroom

NAJMODNIEJSZE KOLORY NA PLAŻĘ - PROGNOZA TRENDÓW NA LATO 2018

Upięk­sza­ją, doda­ją ener­gii lub tonu­ją – mówią o Tobie wię­cej niż myślisz! Oto naj­mod­niej­sze kolo­ry w sezo­nie wio­­se­n­no-let­nim 2018.  NAJMODNIEJSZE KOLORY 2018 Naj­lep­szy kolor to ten, któ­ry pasu­je do Cie­bie i spra­wi, że wyróż­nisz się…
Więcej