ModaMust have

TESTUJEMY KOSTIUMY KĄPIELOWE OD POLSKIEJ MARKI FEBA

Lato zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, a my jesz­cze nie mamy tego jedy­ne­go, wyma­rzo­ne­go… kostiu­mu kąpie­lo­we­go, któ­ry stwo­rzy pla­żo­wy total look. Dla­te­go tym razem bie­rze­my pod lupę pol­ską mar­kę Feba, ofe­ru­ją­cą stro­je na waka­cje. Biki­ni, monokini……

Więcej
ModaMust have

MISECZKA LEKKA JAK PIÓRKO – SPACER!

Czy sły­sza­ły­ście kie­dy­kol­wiek o misecz­ce biu­sto­no­sza lek­kiej jak piór­ko? Czy w ogó­le zwra­ca­ły­ście na to uwa­gę? Rodzaj misecz­ki biu­sto­no­sza odgry­wa nie­ba­ga­tel­ną rolę w pro­fi­lo­wa­niu biu­stu, utrzy­ma­niu go w ryzach i spra­wie­niu, że czu­jesz się komfortowo…

Więcej
ModaMust have

(BRA)MISECZKA POD LUPĄ

 Wybie­rasz się na zaku­py po wygod­ny biu­sto­nosz dzien­ny i kostium kąpie­lo­wy? Weź pod lupę misecz­kę! Cza­sy kie­dy to biu­sto­no­sze kupo­wa­ło się na oko „prze­mi­nę­ły z wia­trem”. Współ­cze­sne kobie­ty są nie­mal­że roz­piesz­cza­ne pod wzglę­dem moż­li­wo­ści wyboru…

Więcej
Styl życia

MISECZKI SPORTOWE – JAK WYBRAĆ I JAKIE NAJLEPSZE?

Polki sły­ną na całym świe­cie z tego, że są eks­tre­mal­nie zadba­ne. Sport więc trak­tu­ją jako waż­ny ele­ment skła­do­wy swo­je­go życia i za to im chwa­ła! Kobie­ty spę­dza­ją czas aktyw­nie na siłow­ni, bież­niach, w salach tanecznych.…

Więcej
ModaMust have

Jaki kostium kąpielowy spakować do podróżnej walizki?

Lato zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, a wraz z nim poja­wia się pyta­nie: „Jaki kostium kąpie­lo­wy spa­ku­ję do podróż­nej waliz­ki?”. Pod wzglę­dem moż­li­wo­ści wybo­ru jeste­śmy szczę­ścia­ra­mi. Współ­cze­śnie bowiem panu­je ist­na dowol­ność w zakre­sie sty­li­sty­ki i kolorów,…

Więcej
UrodaZdrowie

MUEHLMEIER – WIELKA REWOLUCJA NA POLSKIM RYNKU BIELIZNY

Pięk­ny biust jest marze­niem każ­dej kobie­ty i wywo­łu­je wes­tchnie­nie płci męskiej. W związ­ku z tym, Redak­cja Vers-24 ma przy­jem­ność zapre­zen­to­wać Wam inno­wa­cyj­ną i rewo­lu­cyj­ną mar­kę na ryn­ku bie­li­zny, Muhl­me­ier. Musi­cie ją poznać! KILKA SŁÓW O MARCE…

Więcej