ModaNewsroom

NAJMODNIEJSZE KOLORY NA PLAŻĘ – PROGNOZA TRENDÓW NA LATO 2018

Upięk­sza­ją, doda­ją ener­gii lub tonu­ją – mówią o Tobie wię­cej niż myślisz! Oto naj­mod­niej­sze kolo­ry w sezo­nie wio­sen­no-let­nim 2018. 

NAJMODNIEJSZE KOLORY 2018

Naj­lep­szy kolor to ten, któ­ry pasu­je do Cie­bie i spra­wi, że wyróż­nisz się z tłu­mu! Pod tym wzglę­dem masz napraw­dę w czym prze­bie­rać. Topo­wi pro­jek­tan­ci pro­po­nu­ją ubra­nia w rześ­kich i soczy­stych bar­wach. Nie dość, że ide­al­nie pre­zen­tu­ją się w słoń­cu to spra­wią, że do życia podej­dziesz z nową ener­gią. W sezo­nie wio­sna lato 2018 domi­nu­ją: mali­no­wy, kora­lo­wy, łoso­sio­wy, sza­fi­ro­wy, lawen­do­wy oraz szma­rag­do­wy. Oczy­wi­ście nie zabrak­nie orzeź­wia­ją­cej limon­ki, ele­ganc­kie­go fio­le­tu, namięt­nej czer­wie­ni i kla­sy­ków takich jak biel, czerń oraz sza­rość.

NAJMODNIEJSZE KOLORY 2018 NA PLAŻY

W Redak­cji spoj­rza­ły­śmy na pale­tę mod­nych odcie­ni w 2018 roku tak­że przez pry­zmat mody pla­żo­wej. Przy­mie­rzy­ły­śmy kostiu­my kąpie­lo­we mar­ki Feba, bo przy­cią­gnę­ły nasze oko cie­ka­wym desi­gnem i mocą kolo­rów. W dodat­ku mode­le posia­da­ją inno­wa­cyj­ne misecz­ki M‑BraCup nie­miec­kiej mar­ki Muehl­me­ier, któ­re ład­nie mode­lu­ją biust.

 

Z naj­now­szej kolek­cji mar­ki Feba wybra­ły­śmy biki­ni w odcie­niu mali­no­we­go różu – oży­wi naszą gar­de­ro­bę tuż po zimie! Spodo­ba­ły nam się tak­że jed­no­czę­ścio­we kostiu­my kąpie­lo­we Feby – tajem­ni­czy sza­fi­ro­wy kolor to jest wła­śnie to cze­go szu­ka­ły­śmy. Wciąż mamy ocho­tę na wię­cej! Jeśli Wy też, zaj­rzyj­cie na stro­nę mar­ki https://feba.pl/

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust have

NAJMODNIEJSZE KOSTIUMY KĄPIELOWE 2018 – WYBÓR REDAKCJI

Zobacz­cie, co paku­je­my do naszej waliz­ki w te waka­cje! KOSTIUMY KĄPIELOWE: TRENDY 2018 W naszej podróż­nej waliz­ce nie brak kla­sy­ków, dla­te­go w tym sezo­nie posta­wi­ły­śmy na trzy czar­ne mode­le biki­ni mar­ki Feba, któ­re są ele­ganc­kie,…
Więcej
ModaMust have

TESTUJEMY KOSTIUMY KĄPIELOWE OD POLSKIEJ MARKI FEBA

Lato zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, a my jesz­cze nie mamy tego jedy­ne­go, wyma­rzo­ne­go… kostiu­mu kąpie­lo­we­go, któ­ry stwo­rzy pla­żo­wy total look. Dla­te­go tym razem bie­rze­my pod lupę pol­ską mar­kę Feba, ofe­ru­ją­cą stro­je na waka­cje. Biki­ni, mono­ki­ni……
Więcej
ModaNewsroom

KOSTIUMY KĄPIELOWE I BIELIZNA SPORTOWA - NAJMODNIEJSZE WZORY 2018

Chce­cie wie­dzieć jakie tren­dy we wzo­rach będą domi­no­wa­ły na pla­ży w 2018 roku? My jeste­śmy jak zawsze do przo­du i już dzi­siaj zdra­dza­my Wam tę tajem­ni­cę! KOSTIUMY KĄPIELOWE: NAJMODNIEJSZE WZORY 2018 Nie­waż­ne czy jed­no­czę­ścio­we, czy biki­ni…
Więcej