ModaNewsroom

TAJEMNICZY CUPRO + STREETSTYLE redakcji VERS-24

Pochod­na nie­zwy­kle popu­lar­nej baweł­ny, dzię­ki swo­im przy­ja­znym wła­ści­wo­ściom dla skó­ry zysku­je uzna­nie. Cupro… Czy coś Ci ta nazwa mówi? Co się za nią kry­je? Wita­my w świe­cie mate­ria­ło­znaw­stwa.

04

Defi­ni­cja cupro

Cupro (Cupram­mo­nium Ray­on) to włók­no wytwa­rza­ne z celu­lo­zy, znaj­du­ją­cej się w nasio­nach baweł­ny. Cha­rak­te­ry­zu­je się mie­szan­ką cech baweł­ny natu­ral­nej oraz mate­ria­łu sztucz­ne­go tzw. man-made fiber (czy­li sztucz­nie wytwo­rzo­ne­go przez czło­wie­ka). Nie nale­ży mylić go jed­nak z mate­ria­łem syn­te­tycz­nym (polie­ster, polia­mid) bo w prze­ci­wień­stwie do nie­go, wytwa­rza­ny jest on z surow­ca wystę­pu­ją­ce­go w przy­ro­dzie.

Co to są włók­na? 

To nic inne­go jak rodzaj cie­niut­kich wło­sków, któ­re dzię­ki połą­cze­niu two­rzą przę­dze i nici. Są pod­sta­wo­wym i nie­zbęd­nym surow­cem wyko­rzy­sty­wa­nym w pro­ce­sie pro­duk­cji wyro­bów włó­kien­ni­czych. Wytwo­rzo­ne przez czło­wie­ka włók­na mogą uzy­skać ide­al­nie gład­ki kształt, co spra­wia ze są nie­zwy­kle deli­kat­ne dla skó­ry.

01

India: Moye top, Top­shop jean­sy, No Name oku­la­ry, Guc­ci pasek i san­da­ły. Yani­na: Moye top, Zara jean­sy, Asos san­da­ły, Ray­Ban oku­la­ry.

Zale­ty włó­kien celu­lo­zo­wych

Włók­na roślin­ne celu­lo­zowe cha­rak­te­ry­zują się dobrą higro­sko­pij­no­ścią. Świet­nie radzą sobie z prze­wo­dze­niem cie­pła. Nie elek­try­zują się i dobrze się bar­wią. Dzię­ki swo­jej ide­al­nie ufor­mo­wa­nej struk­tu­rze świet­nie prze­pusz­cza­ją powie­trze, dzia­ła­jąc ter­mo­re­gu­la­cyj­nie.

Wady Cupro

Nie­wąt­pli­wą wadą jest to, że ze wzglę­du na swo­ją niską sprę­ży­stość bar­dzo łatwo się gnie­cie. Co wię­cej sła­bo zatrzy­mu­je cie­pło, więc ubra­nia wyko­na­ne z Cupro naj­le­piej spraw­dzą się w cie­płe let­nie dni.

02

Cupro czę­sto bywa mylo­ne z jedwa­biem. Oba mate­ria­ły są nie­zwy­kle miłe w doty­ku oraz zapew­niają kom­fort. Jedwab nato­miast cha­rak­te­ry­zu­je się świet­ną izo­la­cją cie­pła, a wła­ści­wo­ści ter­micz­ne ma nie­wie­le niż­sze niż weł­na!

Co nosi­my?

Cupro ma róż­no­ra­kie zasto­so­wa­nie w gar­de­ro­bie. Spodnie z tego szla­chet­nego mate­riału są ele­ganc­kie i mają wygod­ny, luź­ny krój. Spód­nice wyda­ją się lek­kie i zwiew­ne. Szor­ty kom­for­towe. Sukien­ki i topy czę­sto dra­po­wane, szy­kowne i prak­tyczne.

Pie­lę­gna­cja

W pro­ce­sie pie­lę­gna­cji kie­ruj się uważ­no­ścią, ostroż­no­ścią oraz świa­do­mo­ścią. Ubra­nia takie zale­ca się prać che­micz­nie, co jest bez­pieczne i jed­no­cze­śnie kosz­towne. Naj­le­piej jed­nak kie­ro­wać się instruk­cją, któ­ra znaj­duje się na załą­czo­nych met­kach. Wte­dy będzie­cie pew­ni, że Wasze ubra­nie posłu­ży wam dłu­żej niż jed­no wyj­ście!

03

Tekst: Ilo­na Jawor­ska
Zdję­cia: Vers-24

 

 

 

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Nowa kolekcja MOYE - The New Classic

MOYE – pol­ska mar­ka spe­cja­li­zu­ją­ca się w natu­ral­nym jedwa­biu, wpro­wa­dza sta­łą   poza­se­zo­no­wą kolek­cję – The New Clas­sic, czy­li zbiór kla­sycz­nych mode­li w sub­tel­nie odświe­żo­nej wer­sji.  Nowa kolek­cja powsta­ła z myślą o współ­cze­snych kobie­tach, któ­re…
Więcej
ModaMust have

Najpiękniejsze ozdoby do włosów

Wyjąt­ko­we wsuw­ki do wło­sów pięk­nie pod­kre­ślą każ­de nie­chluj­ne ucze­sa­nie, wpro­wa­dza­jąc ele­ment zasko­cze­nia i w kil­ka sekund stwo­rzą nie­wy­mu­szo­ny, ale szy­kow­ny look. Gru­be, aksa­mit­ne gum­ki do wło­sów doda­dzą kla­sy, a klip­sy spra­wią, że stwo­rze­nie efek­tow­nej fry­zu­ry…
Więcej
ModaNewsroom

The Emerald Collection by MOYE

Mar­ka MOYE nawią­zu­jąc do kam­pa­nii The Art of Loun­ge stwo­rzy­ła limi­to­wa­ną kolek­cję EMERALD. To luk­su­so­we dodat­ki, któ­re powsta­ły z naj­wyż­szej jako­ści jedwa­biu natu­ral­ne­go w pre­mie­ro­wym kolo­rze – głę­bo­kiej szma­rag­do­wej zie­le­ni. W kap­su­ło­wej kolek­cji zna­la­zła się…
Więcej